LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-283 „DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYME, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. spalio 10 d. Nr. A1-516

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui planavimo bei jų paskirstymo metodika, Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašas ir Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISĖS AKTŲ, NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYME, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 880 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą“ 1 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui planavimo bei jų paskirstymo metodiką;

2. Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašą;

3. Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui planavimo bei jų paskirstymo metodiką:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui planavimo bei jų paskirstymo metodika (toliau – metodika) nustato valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui (toliau – lėšų poreikis), nustatytam Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, apskaičiavimo bei lėšų paskirstymo šią paramą teikiančioms mokykloms tvarką.

2.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Vadovaudamasi metodika, lėšų poreikį išlaidoms produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai (toliau – išlaidos produktams), finansuoti nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija).

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIO APSKAIČIAVIMAS“.

2.5. Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. Apskaičiuojant dienų, kuriomis mokyklose skiriami nemokami pietūs (Da) ir maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (Dc), skaičių, atliekama mokinių nemokamo maitinimo mokyklose dienų skaičiaus analizė pagal kiekvieną nurodytą nemokamo maitinimo rūšį per praėjusius trejus metus bei atsižvelgiama į švietimo ir mokslo ministro patvirtintą mokinių mokymosi dienų skaičių. Jei tą patį mėnesį atskirose mokyklose vaikai maitinami skirtingą dienų skaičių, turi būti apskaičiuojamas dienų, kuriomis skiriamas maitinimas, skaičiaus svertinis vidurkis pagal kiekvieną nurodytą nemokamo maitinimo rūšį.“

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti Švietimo ir mokslo ministerija pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašą:

3.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

3.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį (toliau – lėšų poreikis) socialinei paramai mokiniams, nustatytai Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, teikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) tvarką, formas bei terminus.“

3.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE LĖŠŲ POREIKĮ SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS TEIKIMAS“.

3.4. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Savivaldybių administracijos iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 20 dienos pateikia duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti ateinantiems trejiems metams, užpildydamos šio Aprašo 3 priede pateiktą formą, o Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) – apie lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti ateinantiems metams, užpildydama šio Aprašo 1 priede pateiktą formą, kurios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiamos asmeniškai, siunčiamos paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašytos saugiu elektroniniu parašu).

Savivaldybių administracijos bei Švietimo ir mokslo ministerija iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 20 dienos pateikia patikslintus duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti ateinantiems metams, užpildydamos šio Aprašo 1 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).“

3.5. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Savivaldybių administracijos iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 20 dienos pateikia duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti ateinantiems trejiems metams, užpildydamos šio Aprašo 4 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).

Savivaldybių administracijos iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 20 dienos pateikia patikslintus duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti ateinantiems metams, užpildydamos šio Aprašo 2 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).“

3.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

3.7. Pakeičiu 1 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašo

1 priedas“.

 

3.8. Pakeičiu 2 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašo

2 priedas“.

 

3.9. Pakeičiu 3 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašo

3 priedas“.

 

3.10. Pakeičiu 4 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašo

4 priedas“.

 

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašą:

4.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

4.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams (mokinių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti) teikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) tvarką, formas bei terminus.

4.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija) teikia duomenis apie suteiktą vieną iš socialinės paramos mokiniams rūšių – mokinių nemokamą maitinimą savo įsteigtose mokyklose, o savivaldybių administracijos – apie mokinių nemokamą maitinimą savo įsteigtose mokyklose bei jų teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir apie jų teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusiems arba gyvenantiems mokiniams suteiktą paramą mokinio reikmenims įsigyti.

4.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE SUTEIKTĄ SOCIALINĘ PARAMĄ MOKINIAMS TEIKIMAS“.

4.5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Savivaldybių administracijos, Švietimo ir mokslo ministerija, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos teikia ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ataskaitą, užpildydamos šio Aprašo 1 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).“

4.6. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Savivaldybių administracijos bei Švietimo ir mokslo ministerija, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 15 dienos teikia metinę mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ataskaitą, užpildydamos šio Aprašo 2 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).“

4.7. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Savivaldybių administracijos iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos teikia jų teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusiems arba gyvenantiems mokiniams suteiktos paramos mokinio reikmenims įsigyti ataskaitą, užpildydamos šio Aprašo 3 priede pateiktą formą, kuri Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama asmeniškai, siunčiama paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).“

4.8. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

4.9. Pakeičiu 1 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo

1 priedas“.

 

4.10. Pakeičiu 2 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo

2 priedas“.

 

4.11. Pakeičiu 3 priedo tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo

3 priedas“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis