LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-65 „DĖL HIPERTENZINIŲ LIGŲ GYDYMO VAISTAIS, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2152

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-65 „Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 3 punktą, įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga