LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

įsakymas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO 2012 m. balandžio
17 d. įsakymo Nr. I-141 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS IR PROKURORŲ KOMPETENCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 8 d. Nr. I-54

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“, ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Prokuroras Lietuvos nacionalinis narys Eurojuste (jo pavaduotojas) teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka teikia Generalinei prokuratūrai ir apygardų prokuratūroms pagal kompetenciją motyvuotus prašymus baudžiamojo persekiojimo organizavimo klausimais, veikia kaip kompetentinga nacionalinė susižinojimo su užsienio valstybių įstaigomis, Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis įstaiga, atlieka kitas funkcijas pagal nustatytus įgaliojimus.

Europos deleguotajam prokurorui Nuostatai taikomi tiek, kiek tai susiję su nacionalinio prokuroro funkcijų vykdymu.“

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Generalinė prokurorė                                                                                                  Nida Grunskienė