LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 27 d. Nr. 3D-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 ir 12 straipsniais:

1. T v i r t i n u Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. kovo 27 d.

įsakymu Nr. 3D-231

 

PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI TAISYKLĖS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 ir 12 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 17 punktu.

2Taisyklių tikslas – nustatyti pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos tvarkymo pieno ūkiuose bei pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų teikimo tvarką.

3Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Pieno gamintojas (toliau – gamintojas) – fizinis ar juridinis asmuo, gaminantis pieną parduoti.

3.2. Pieno pardavimas tiesiogiai vartotipieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

3.3. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos laikotarpis (toliau – apskaitos laikotarpis) laikotarpis nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., per kurį pieno gamintojas, parduodantis ir (arba) atiduodantis pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitą.

3.4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pieno supirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės).

 

II. ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

 

4.  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras):

4.1. parengia gamintojų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (toliau –deklaracijos) ir pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo (toliau – TP žurnalas) formas, suderina jas su Žemės ūkio ministerija, suderintas formas patvirtina, TP žurnalų formas atspausdina ir pateikia jas savivaldybėms, elektronines deklaracijų ir TP žurnalų formas skelbia savo internetinėje svetainėje www.vic.lt;

4.2. kuria, įgyvendina, tvarko Pieno apskaitos informacinę sistemą (toliau – PAIS);

4.3. kontroliuoja, ar visos PAIS užregistruotos deklaracijos yra pateiktos, šių deklaracijų duomenis sutikrina su duomenimis, esančiais Ūkinių gyvūnų bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registruose, informuoja gamintojus ir atsakingus savivaldybės darbuotojus apie PAIS užregistruotas, bet nepatvirtintas deklaracijas;

4.4. prašymų ir skundų nagrinėjimo tikslais suteikia galimybę Žemės ūkio ministerijai ir savivaldybėms prisijungti ir naudotis PAIS duomenimis.

5.    Savivaldybės:

5.1. suveda, sutikrina gamintojų deklaracijų duomenis ir patvirtina deklaracijas PAIS arba jas atmeta šių taisyklių 15 ir 16 punktuose nustatyta tvarka;

5.2. pateikia gamintojams Centro atspausdintas TP žurnalų formas, jeigu gamintojas kreipiasi į savivaldybę.

 

III. REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS

 

6.    Gamintojas privalo:

6.1. būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;

6.2. turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Jų skaičius turi pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir (arba) pieno produktų kiekius (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų karvių produktyvumą šalyje);

6.3. tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.4. deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;

6.5. laikytis Reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtintų Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 „Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo“.

7.    Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

8.    Gamintojai, parduodantys ir (arba) atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą (rekomenduojama kiekvieną dieną) ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus Centro tvirtinamame TP žurnale (elektroninėje arba popierinėje formoje):

8.1. pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje (maistui ir (arba) gyvuliams šerti), parduoto perdirbti, parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti, žmonių maistui ir (arba) sunaudoto gyvuliams šerti bei pieno produktų, skirtų parduoti ar atiduoti, gamybai, taip pat likusių nepanaudotų pieno ir pieno produktų – pagal kiekį.

Sunaikintas ir suvartotas savame ūkyje gyvuliams šerti pieno kiekis apskaitomas Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punkto nustatyta tvarka;

8.2. pieno ar pieno produktų, parduotų juridiniams asmenims (prekybos įmonėms, viešojo maitinimo, vaikų švietimo, globos ir gydymo įstaigoms ir kt.), kitiems ūkiams gyvuliams šerti – pagal kiekį. Pardavimas juridiniams asmenims turi būti pagrindžiamas pardavimo dokumentais.

9.    TP žurnaluose ir gamintojų deklaracijose pieno ar pieno produktų kiekiai nurodomi suapvalintais skaičiais iki dešimtųjų kilogramo dalių, o riebumas – procentais, sveikais skaičiais. Perskaičiuojant pieno produktus į pieno ekvivalentą, taikomi šie koeficientai (kg pieno 1 kg produkto pagaminti):

9.1. litrui pieno – 1,028;

9.2. sviesto – 22,5;

9.3. grietinėlės – 0,263 kg pieno x grietinėlės riebumo %, išreikšto masės vienetais;

9.4. grietinės - 0,263 kg pieno x grietinės riebumo %, išreikšto masės vienetais;

9.5. šviežio (nenokinto) sūrio – 8;

9.6. varškės sūrio – 7,5;

9.7. varškės – 6,5;

9.8. rūgpienio (jogurto) – 1,0;

9.9. vaisinio jogurto – 0,8.

10.  Gamintojas TP žurnalą privalo saugoti ne trumpiau kaip trejus metus nuo apskaitos laikotarpio, kuriuo jis buvo sudarytas, pabaigos.

 

IV. GAMINTOJŲ DEKLARACIJŲ TEIKIMAS

 

11.  Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, apskaitos laikotarpiui pasibaigus, iki gegužės 14 d. pateikia deklaraciją.

12.  Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, apskaitos laikotarpiui pasibaigus, iki gegužės 14 d. gali jungtis prie PAIS internetinėje svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama, pateikus prašymą (priedas) Centrui (Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius).

13.  Jei gamintojas pageidauja, kad naudodamasis elektronine bankininkyste jo deklaraciją pateiktų kitas fizinis ar juridinis asmuo, tada gamintojas ar jo įgaliotasis asmuo Centrui (Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius) pateikia prašymą (priedas) ir įgaliojimo originalą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

14.  Prieiga prie gamintojo PAIS paskyros įgaliotam fiziniam arba juridiniam asmeniui panaikinama, pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui. Jei įgaliotojas panaikina įgaliojimą anksčiau, jis privalo pateikti Centrui laisvos formos prašymą panaikinti prieigą prie PAIS paskyros.

15Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, apskaitos laikotarpiui pasibaigus, iki gegužės 14 d. gali kreiptis į savivaldybę. Savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Gamintojo ir savivaldybės darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas – savivaldybei. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

16Savivaldybė ir (arba) Centras, nustatę, kad apskaitos laikotarpiu gamintojo vardu Ūkinių gyvūnų registre nebuvo registruotų pieninių karvių arba deklaracija netinkamai užpildyta, ją atmeta ir apie tai informuoja gamintoją.

17.  Gamintojas, pateikęs deklaraciją, ją gali tikslinti iki tų pačių metų liepos 10 d., šių taisyklių 1215 punktuose nustatyta tvarka.

 

V. GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

18.  Gamintojai per savivaldybę arba tiesiogiai Centrui gali pateikti laisvos formos prašymus ar skundus dėl savivaldybių ar Centro darbo trūkumų ir (ar) padarytų klaidų.

19.  Centras, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, išnagrinėja prašymą ar skundą ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

20.  Gamintojas Centro sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________


 

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių

priedas

 

 

(Įgalioto asmens arba juridinio asmens vadovo prašymo formos pavyzdys)

 

(įgaliotinio arba juridinio asmens vadovo vardas, pavardė)

 

(įgaliotinio arba juridinio asmens vadovo asmens kodas)

 

(gyvenamosios vietos adresas arba įmonės buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Žemės ūkio informacijos

ir kaimo verslo centrui

 

 

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PIENO APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS

 

 

 

(data)

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

Prašau suteikti prieigą prie

 

 

(įgaliotojo vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Pieno apskaitos informacinės sistemos paskyros pateikti pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją.

Prieiga galioja iki

 

.

 

(įrašyti datą)

 

Apie suteiktą prieigą prašau informuoti prašyme nurodytu el. paštu arba telefonu.

PRIDEDAMA. Įgaliojimas, lapas (-ai)*.

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

* Pridedama, kai prašymą teikia fizinio ar juridinio asmens įgaliotas asmuo.