herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

L LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2021 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. 2V-242 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.2.1. priemonę „administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimoir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo:

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Guoda Lomanaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Loreta Eimontaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės pavaduotoja);

Rita Andrejeva Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Diana Rudokienė - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė);

Lauryna Jodko – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Džiugas Grėbliūnas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narys);

Agnė Martinez Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Baltijos jūros šalių skyriaus  antroji sekretorė;

Gintarė Stankevičienė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė (jos nesant, Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų vadovę Niką Norvilą vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų vadovei Nikai Norvilai teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursą.

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 2V-242 (1.4)

 

LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS
2021 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
KONKURSO
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), jų vertinimą, projektų finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. dalyviai – 13–30 metų amžiaus asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja, išskyrus vykdytojus;

4.2 informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.3. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.4. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

4.5. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui (toliau Fondas) vadovaujantis organas;

4.6. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

4.7. nacionalinė valdymo institucijaFondo administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija: Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Lenkijos Respublikoje – Švietimo sistemos plėtros fondas;

4.8. paraiškapareiškėjo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 užpildyta paraiška „Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondasforma;

4.9. pareiškėjas – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

4.10. projekto vykdytojas – pagal Lietuvos teisės aktų nustatytą tvarką registruotas juridinis asmuo, turintis darbo su jaunimu patirtį. Tai gali būti švietimo ir viešosios institucijos bei nevyriausybinės organizacijos, išskyrus pelno siekiančius verslo subjektus. Šis punktas taip pat yra taikomas organizacijoms – partnerėms. Ta pati organizacijų/organizacijų – partnerių grupė konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Ta pati institucija/organizacija kaip partnerė negali dalyvauti daugiau nei trijuose projektuose. Pareiškimą apie tai privaloma pateikti partnerystės deklaracijos formoje.

4.11. projektas – Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursas pagal 2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2 straipsnį: jaunimo mainai ir kiti projektai;

4.12. specialiųjų poreikių turintis jaunimas – jaunimas, kuris patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip negalia, sveikatos problemos;

4.13. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas).

5. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti atsižvelgiant į Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo(toliau – Projektų administravimo taisyklės), taip pat atsižvelgiant į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto 2020 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 35 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo(toliau – Nutarimas), todėl, jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis ir aukščiau nurodytu Nutarimu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

 

7. Projektams skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos:

7.1. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

7.2. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 9.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

7.3. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) Eur.

8. Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.     

 

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

9. Konkurso būdu finansuotinos veiklos formos:

9.1. jaunimo mainai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A projektams įgyvendinti);

9.2. kiti projektai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B projektams įgyvendinti):

9.2.1. mokymai;

9.2.2. seminarai;

9.2.3. susitikimai;

9.2.4. konferencijos;

9.2.5. pažintiniai vizitai;

9.2.6. informaciniai projektai.

10. Konkurso būdu gali būti finansuojama veikla, sietina su viena iš žemiau išvardytų temų:

10.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio, istorinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;

10.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas, siekiant vystyti socialinį verslumą (antreprenerystę);

10.3. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo domėjimosi abiejų šalių istorija skatinimas:

10.3.1. Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto

230-osios metinės;

10.3.2. Lietuvos ir Lenkijos diplomatinių santykių atkūrimo 30-osios metinės.

11. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

11.1. projektu numatyta įgyvendinti ne mažiau kaip vieną iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklos formų;

11.2. projektu numatyta įgyvendinti veiklą, sietiną su viena iš Nuostatų 10 punkte išvardytų temų;

11.3. dalyviai yra 13–30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

11.4. projekto dalyvių grupė sudaryta iš ne daugiau kaip 70 proc. iš vienos šalies ir ne daugiau kaip 70 proc. vienos lyties dalyvių;

11.5. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą, trukmė turi būti nuo 4 iki 7 dienų, neįskaičiuojant kelionės dienų;

11.6. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą, išankstinio parengiamojo vizito (jei yra) trukmė turi būti iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų. Išankstiniame parengiamajame vizite gali dalyvauti ne daugiau nei po 2 dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos pusės;

11.7. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą, grupės vadovų, atsižvelgiant į grupės dydį (dalyvių skaičius ne mažesnis nei 10 ir ne didesnis nei 24) ir specifiką, negali būti daugiau kaip 4 asmenys;

11.8. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytas veiklos formas, dalyvių skaičius privalo būti ne mažesnis nei 10, įskaitant vykdytojus;

11.9. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklą, veiklos privalo būti viešinamos, o rezultatai turi būti pristatyti bent vienai tikslinei grupei;

12. Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant projektus, skiriami papildomi balai:

12.1. pareiškėjui iki 2020 m. gruodžio 31 d. metų nebuvo skirtas Fondo finansavimas;

12.2. pareiškėjo partneriui iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo skirtas Fondo finansavimas;

12.3. pareiškėjas į projektą įtrauks mažiau galimybių turintį jaunimą;

12.4. pareiškėjas ir pareiškėjo partneris užtikrina lygų lietuvių ir lenkų etninį atstovavimą (į veiklų planavimą ir įgyvendinimą įtraukiamas vienodas skaičius abiejų etninių grupių atstovų).

13. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

14. Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (arba) Lenkijos Respublikos teritorijoje. Jei dėl epidemiologinės situacijos neįmanoma įgyvendinti projekto, paramos gavėjas turės galimybę vykdyti veiklas nuotoliniu būdu pagal Nacionalinės valdymo institucijos nustatytas sąlygas.

15. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

15.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2. skirtas siekti pelno;

15.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos ir (ar) Lenkijos valstybės simboliams;

15.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

15.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Lenkijos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Lenkijos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARTNERIAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16. Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

16.1. pareiškėjas yra jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija ar neformaliojo švietimo, ne pelno siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinys, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.2. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

16.3. pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija ar neformaliojo švietimo, ne pelno siekiantis juridinis asmuo, registruotas Lenkijos Respublikoje kaip juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis pagal Lenkijos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.4. pareiškėjo partneris nėra daugiau kaip 3 (trys) Konkursui pateiktų projektų partneris Lietuvoje ar Lenkijoje 2021 m.;

16.5. pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bent vieną partnerių sutikimą dalyvauti pareiškėjo projekte – bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį;

16.6. pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių, išskyrus atvejus, kai konkurso nuostatuose numatyta kitokia suma;

16.7. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

17. Konkursui teikiamų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 1 (vienas) vykdytojas yra jaunas žmogus.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

18. Finansavimą gavę pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikę paraišką Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti, iki 2021 m. spalio 31 d. turi pasiekti:

18.1. šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

18.1.1. užtikrinti, kad projekto dalyviai yra ne jaunesni nei 13 metų amžiaus ir ne vyresni nei 30 metų amžiaus;

18.1.2. užtikrinti, kad projekto vienos šalies dalyvių ir vykdytojų bendras skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.;

18.1.3. užtikrinti, kad projekto įgyvendinimą būtų įtrauktas bent 1 (vienas) mažiau galimybių turinti jaunas žmogus, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytą prioritetą;

18.1.4. užtikrinti, kad į projekto planavimą ir įgyvendinimą būtų įtrauktas toks pats skaičius lietuvių ir lenkų etninių grupių atstovų, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.4 papunktyje nurodytą prioritetą;

18.1.5. užtikrinti, kad projekte iš viso dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 asmenys, įskaitant grupės vadovus.

18.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

18.2.1. užtikrinti, kad projekto vienos lyties dalyvių skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.;

18.2.2. tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 jaunus žmones;

19. Finansavimą gavę pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikę paraišką Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti, iki 2021 m. spalio 31 d. turi pasiekti:

19.1. šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

19.1.1. užtikrinti, kad projekto dalyviai yra ne jaunesni nei 13 metų amžiaus ir ne vyresni nei 30 metų amžiaus;

19.1.2. užtikrinti, kad veiklos būtų viešinamos, o rezultatai pristatyti įgyvendinant bent vieną veiklą tikslinei grupei;

19.1.3. užtikrinti, kad projekto vienos šalies dalyvių ir vykdytojų bendras skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.;

19.1.4. užtikrinti, kad projekto įgyvendinimą būtų įtrauktas bent 1 (vienas) mažiau galimybių turinti jaunas žmogus, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytą prioritetą;

19.1.5. užtikrinti, kad į projekto planavimą ir įgyvendinimą būtų įtrauktas toks pats skaičius lietuvių ir lenkų etninių grupių atstovų, jei pareiškėjas, projekto vykdytojas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 12.4 papunktyje nurodytą prioritetą;

19.1.6. užtikrinti, kad projekte dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvių;

19.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

19.2.1. užtikrinti, kad projekto vienos lyties dalyvių skaičius nėra didesnis kaip 70 proc.;

19.2.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 (vieną) projekto rezultatų viešinimo veiklą tikslinei grupei, jei vykdomas projektas pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklą .

20. Finansavimą gavę pareiškėjai, projektų vykdyto jai, pateikę paraišką Nuostatų 9.1 – 9.2 papunkčiuose nurodytoms veiklų formoms vykdyti, iki 2020 m. spalio 31 d. turi pasiekti šiuos kokybinius rodiklius:

20.1. užtikrinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą ir kokybišką jaunimo projekto valdymą visuose projekto etapuose;

20.2. užtikrinti aktyvią ir lygiavertę pareiškėjo, projekto vykdytojo ir partnerio partnerystę visuose projekto įgyvendinimo etapuose;

20.3. užtikrinti tarpkultūrinį dalyvių mokymąsi;

20.4. taikyti neformaliojo ugdymo metodus, užtikrinančius dalyvių ugdymą(-si) projekte;

20.5. užtikrinti skirtingų etninių ir tautinių grupių atstovavimą projekte;

20.6 užtikrinti šiuolaikinių technologijų naudojimą projekto įgyvendinime.

21. Pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant projekto dalyvių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavus Departamento ir (ar) Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau SPPD) prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams.

22. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

23. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

24. Pareiškėjas projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadoautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

25. Projektų biudžetui taikomi šie specialieji reikalavimai:

25.1. pasiruošimo ir (ar) parengiamosios tiesioginės išlaidos projektui įgyvendinti skiriamos iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur pareiškėjui, projekto vykdytojui ir iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur Lenkijos partneriui (daugiausiai 500 (penki šimtai) Eur projektui) nacionalinėms veikloms organizuoti;

25.2. projekto apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms skiriama po 20 (dvidešimt) Eur per parą vienam žmogui;

25.3. projekto transporto paslaugų ir išlaikymo išlaidoms (važiavimo tarptautiniu (iš Lietuvos į Lenkiją ir iš Lenkijos į Lietuvą), regioniniu, vietiniu transportu bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju), skiriama iki 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

25.4. išankstiniam parengiamajam vizitui, apgyvendinimo, maitinimo ir veiklų įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 25 (dvidešimt penkis) Eur per parą vienam žmogui;

25.5. projekto veiklų įgyvendinimo išlaidoms, nenurodytoms Nuostatų 25.1-25.4 papunkčiuose, skiriama po 10 (dešimt) Eur per parą vienam žmogui (pvz., draudimas, bilietai į renginius, kita);

25.6. projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai skiriama iki 15 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

25.7. specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių  turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti projektui gali būti skiriama iki 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur papildomų veiklų įgyvendinimo išlaidų. Išlaidos turi būti pagrįstos ir skirtos dalyvio įsitraukimui į projekto veiklas (lydinčio asmens apgyvendinimas, maitinimas, vertėjo, paslaugos, konsultanto paslaugos, specialiojo transporto paslaugos).

26. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

26.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

26.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

26.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

26.1.3. projekto administravimo paslaugų pagal paslaugų sutartį išlaidos (kai projektui administruoti organizacijoje, vykdančioje projektą, nėra įdarbinamas projekto vadovas).

26.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 ir (ar) 10 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

26.2.1. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

26.2.1.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

26.2.1.2. lektorių, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis su lektoriais, mokymų vadovais, skiriant ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

26.2.1.3. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo Lietuvos ir (ar) Lenkijos Respublikoje) ir transporto paslaugos (Lietuvos ir (ar) Lenkijos Respublikoje autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

26.2.1.4. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

26.2.1.5. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

26.2.1.5.1. kitos Nuostatų 26.2.1.1. – 26.2.1.4. papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

26.2.1.5.2. kitos Nuostatų 26.2.1.1. – 26.2.1.4. papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

26.2.1.5.2.1.  maitinimo paslaugos (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur 1 (vienam) asmeniui perparą Lietuvoje; ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur vienam asmeniui per parą Lenkijos Respublikoje) (išankstiniam vizitui po 25 (dvidešimt penkis) Eur per parą vienam žmogui Lietuvoje ir (ar) Lenkijos Respublikoje;

26.2.1.5.2.2. apgyvendinimo paslaugos (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur 1 (vienam) asmeniui per parą Lietuvoje ir (ar) Lenkijos Respublikoje (išankstiniam vizitui po 25 (dvidešimt penkis) Eur per parą vienam žmogui Lietuvoje ir (ar) Lenkijos Respublikoje;

26.2.1.5.2.3. viešinimo paslaugos (išlaidos lankstinukams gaminti, straipsniams spaudoje, televizijos reportažams pirkti) (ne daugiau kaip 15 procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos;

26.2.1.5.3. kitos Nuostatų 26.2.1.1. – 26.2.1.4. ir 26.2.1.5.2.1–26.2.1.5.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

27.Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 25.2.2.–25.2.4. papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta daugiau nei nurodyta Nuostatų 25.2–25.3 papunkčiuose, įgyvendinant veiklas nurodytas Nuostatų 9.1 papunktyje.

28. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

28.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo, įsigijimo išlaidos;

28.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo, teritorijos priežiūros išlaidos;

28.3. išlaidos, susijusios su projekto parengiamuoju etapu, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimodienos„ ir ne anksčiau kaip iki 2021 m. balandžio 1 d. (pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos);

28.4. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje ir (ar) Lenkijos Respublikoje;

28.5. išlaidos projektui įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos ribų;

28.6. išlaidos pareiškėjo, projekto vykdytojo ir (ar) partnerio skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti;

28.7. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

 

29. Informacinėje sistemoje konkursas skaidomas į dvi dalis: A projektams įgyvendinti ir B projektams įgyvendinti, pildant atskiras paraiškas. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 35 punkte. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

30. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099  ir pateikia Nuostatų 1 priedą ir  (ar) Nuostatų 2 priedą per sopas sistema.

31. Paraiška teikiama per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

32. Konkursui negali teikti paraiškos pareiškėjas, kuris nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūragautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sutartyje ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir Projektų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 105.6 punkte numatytas trejų metų terminas.

33. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūraprojektų / programų finansavimo konkursuose.

34. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

34.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

34.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

34.3. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 2 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

34.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

34.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

34.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

35. Nuostatai skelbiami Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www. e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. sausio 15 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

36. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento programų vadovė Nika Norvila, elektroninis paštas nika.norvila@jrd.lt, tel. 8 683 63071, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

37. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų dokumentų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 pranešimais ir (arba) elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiamų klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

38. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

 

39. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

40. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16–17, 29–32, 35 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (pvz., neteisingas atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimas kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Projektų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir projektai, neatitinkantys formaliųjų kriterijų, atmetamos Projektų administravimo taisyklių 28 punkte nustatyta tvarka.

41. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu. 

Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje.

42. Ekspertai vertindami projekto turinio ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

42.1. projekto atitiktį Nuostatų 11 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“;

42.2. projekte aiškiai ir tiksliai aprašytas įgyvendinimo konkekstas ir motivacija, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.3. projekto tikslai yra aprašyti aiškiai ir konkrečiai,  vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.4. projekto partnerio įsitraukimas į visus projekto planavimo ir vykdymo etapus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.5. projekto atitiktį Nuostatų 12.1. papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui, jeigu pareiškėjui iki 2020 m. gruodžio 31 d. metų nebuvo skirtas Fondo finansavimas vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dėšimt) balų: 0 – ne, 10- taip;

42.6. projekto atitiktį Nuostatų 12.2. papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui, jeigu pareiškėjui partneriui iki 2020 . gruodžio 31 d. nebuvo skirtas Fondo finansavimas, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – ne, 5 – taip;

42.7. projekto atitiktį Nuostatų 12.3. papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui, jeigu pareiškėjas į projekto programą įtrauks mažiau galimybių turintį jaunimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – ne, 10 – taip;

42.8. projekto atitiktį Nuostatų 12.4. papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui, jeigu projekto pareiškėjas ir pareiškėjo partneris užtikrina lygų lietuvių ir lenkų etninį atstovavimą (į veiklų planavimą ir įgyvendinimą įtraukiama vienodas skaičius abiejų etninių grupių, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.9. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 20 (divešimt) balų: 0 – ne,  20 – taip;

42.10. suplanuotos pasirengimo etapo veiklos atitinka projekto tikslus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 2 (dvejų) balų: 0 – neatitinka, 1 – iš dalies atitinka, 2 – atitinka;

42.11.  pasirinkti metodai, priemonės ir veiklos užtikrina kokybišką pasirengimo etapą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 3 (trejų) balų: 0 – neatitinka, 1 – 2 iš dalies atitinka, 3 – atitinka;

42.12. projekte suplanuotos veiklos užtikrina projekto tikslo pasiekimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 3 (trejų) balų: 0 – neatitinka, 1 – 2 iš dalies atitinka, 3 – atitinka;

42.13. pasirinkti kokybiški ir tinkami metodai ir priemonės veiklai įgyvendinti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 2 (dvejų) balų: 0 – neatitinka, 1 – iš dalies atitinka, 2 – atitinka;

42.14.  projekte suplanuotas įvertinimo etapas, vertinant nuo 0 (nulio) iki 1 (vieno) balo: 0 – ne, 1 – taip;

42.15. veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.16. projekte planuojamas tarpkultūrinis mokymasis, naudojami tarpkultūrinio mokymosi metodai, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dėšimt) balų, 0ne, 1-5 iš dalies užtikrintas vienas iš kriterijų, 6-9 iš dalies užtikrinti abu kriterijai, 10 atitinka;

42.17. projekto veiklose užtikrinamas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas ir jaunimo dalyvavimas visuose projekto etapuose, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų, 0 – ne, 1-4 iš dalies užtikrintas vienas iš kriterijų, 5-6 iš dalies užtikrinti abu kriterijai, 7 – atitinka;

42.18. projekte planuojamos veiklos ir pasirengimas užtikrina lygiavertę partnerystę, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.19. projekto veiklos užtikrina kokybišką bendradarbiavimą ir aktyvų abiejų pusių dalyvavimą viso projekto metu, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.20. projekte planuojamas naudoti neformaliojo ugdymo mokymosi aspektas, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.21. užtikrinamas efektyvus ir kokybiškas neformalusis ugdymas, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.22. projekte užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų, 0 – ne, 1-4 iš dalies atitinka vienai iš grupių, 5-6 iš dalies atitinka abiem grupėms, 7 – atitinka;

42.23. projekto veiklose užtikrinamas dalyvių fizinis ir emocinis saugumas,  vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.24. planuojamos projekto veiklos ir rezultatai turės poveikį vietos bendruomenei, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

42.25. projekte suplanuota rezultatų sklaida (taikymas), vertinant nuo 0 (nulio) iki 2 (dvejų) balų:  0 – ne, 1 –– iš dalies atitinka, 2 – atitinka;

42.26. planuojamos priemonės ir metodai projekto rezultatui pasiekti tikslingos ir kokybiškos bei naudojamos šiuolaikinės technologijos, vertinant nuo 0 (nulio) iki 2 (dvejų) balų:  0 – ne, 1 –– iš dalies atitinka, 2 – atitinka;

42.27. projekte numatyta viešinimo priemonių įvairovė, vertinant nuo 0 (nulio) iki 1 (vieno) balo: 0 – ne, 1– atitinka;

42.28. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų planavimas atitinka Nuostatų 27 punkte nurodytus reikalavimus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 – taip;

42.29. prašomos lėšos aiškiai įvardytos ir detalizuotos, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka; 0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 – taip;

42.30. prašomos lėšos suplanuotos efektyviai, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 – taip;

42.31. lėšos, kurių reikia projektui įgyvendinti, yra tiesiogiai susijusios su planuojamomis vykdyti veiklomis, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų:  0 – ne, 1-4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka; 0 – ne, 1-4 – iš dalies, 5 – taip;

43. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 160 balų vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 40 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

44. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektų vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

45. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Jeigu Projekto adminsitravimo taisyklių 37 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, konkursą administruojanti įstaiga apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

46. Departamentas komisijos pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pateikia Komitetui per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pateikimo Departamentui.

47. Jei projektui įgyvendinti komisija ar Komitetas siūlo skirti dalį lėšų ir Komitetas pritaria siūlymui patvirtindamas tai Komiteto nutarimu, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Komiteto priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie Komiteto siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal Komiteto priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su Komiteto siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijos sekretoriui patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į Komiteto elektroniniame laiške pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijos sekretoriui iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su Komiteto siūloma skirti suma ir kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai turi būti įvertinti komisijos sekretoriaus dėl atitikties Nuostatams ir Komiteto siūlymams.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Komiteto siūloma skirti suma ir (ar) kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su Komiteto siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Komiteto priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

48. Komisijos sekretoriui patikslintuose sąmatose ir veiklų planuose neradus esminių neatitikimų pagal Komiteto siūlymą skirti dalinį finansavimą ir Nuostatams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos pateikia tarnybinį pranešimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tarnybinio pranešimo gavimo dienos, kuriame pateikiamas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

49. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, vadovaudamasis Komiteto nutarimu ir įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas ir (ar komisijos sekretoriaus tarnybinį pranešimą, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komiteto nutarimo gavimo dienos arba, jei Komitetas siūlo skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui, nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

50. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

51. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau Sutartis) per Nuostatų 54 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

52. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD. Sutartis, jeigu yra galimybė, pasirašoma informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 priemonėmis.

53. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimodienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas, jeigu paraiška buvo teikiama elektroniniu paštu.

54. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

55. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2021 metams. Projektui įgyvendinti 2021 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu.

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

56. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas projekto vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūraprogramas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūraiš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

57. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 priemonėmis arba Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu SPPD privalo pateikti:

57.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirtines ir metines projekto finansines ataskaitas pagal SPPD pateiktas formas;

57.2. pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. metų veiklų įvykdymo ataskaitą forma sopos sistemoje. Katu su veiklų įvykdymo ataskaita projekto vykdytojas SPPD privalo pateikti laisva forma parengtą informaciją (raštas nurodantis įtrauktų žmonių skaičius, su kokiais sunkumais susiduria dalyvis), patvirtinančią mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimą, jei projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 12.3 papunktyje nurodytą prioritetą;

57.3. jeigu SPPD arba Departamentas per 24 (dvidešimt keturi) mėnesius pateikia prašymą privalo pateikti projekto veiklose dalyvavusių asmenų dalyvių sąrašų (su dalyvių vardu, pavarde, amžiumi, veiklos dieną, atstovaujama šalimi) kopijas.

58. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje projekto vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

59. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

60. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytojui ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai:

60.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

60.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui, Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrapriteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš projekto vykdytojo;

60.3. vadovaujantis Nuostatų 59 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

60.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

61. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytojui ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, kai nustatoma, kad per 2021 metus projekto vykdytojas nepasiekė Nuostatų 18.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą) arba Nuostatų 19.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklos formą) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių:

61.1. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą) arba Nuostatų 19.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklos formą) nurodyto esminio kiekybinio rodiklio, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 20 (dvidešimt) procentų nuo projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

61.2. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą) arba nepasiekė dviejų Nuostatų 19.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklos formą) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 40 (keturiasdešimt) procentų skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

61.3. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė trijų ar daugiau iš Nuostatų 18.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.1 papunktyje nurodytą veiklos formą) arba nepasiekė trijų ar daugiau Nuostatų 19.1 papunktyje (jeigu projekto vykdytojas teikė paraišką pagal Nuostatų 9.2 papunktyje nurodytą veiklos formą) nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 (vieną šimtą) procentų skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

62. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

63. Projekto vykdytojas privalo informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 priemonėmis, taip pat raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projekto vykdytojui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus projekte numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu ir jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų ir su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų bei, jei projekto vykdytojas atitiko vieną ar daugiau iš Nuostatų 12 punkte nurodytų prioritetų, su prioritetų įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, vaizdo medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po Sutarties galiojimo pabaigos (po 2021 m. spalio 31 d.)

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

 

64. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 priemonėmis, taip pat raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo, jeigu yra galimybė, pasirašomas informacinės sistemos https://sopas.sppd.lt:8099 priemonėmis arba SPPD ir projekto vykdytojo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir projekto vykdytojo atstovai.

65. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

66. Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 67–68 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o projekto vykdytoją apie Nuostatų 67–68 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

67. Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, projekto vykdytojas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir elektroniniu paštu apie sprendimą informuoja projekto vykdytoją. Departamentui pritarus projekto vykdytojo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir projekto vykdytojo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopiją Departamentas elektroniniu paštu išsiunčia SPPD.

68. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. spalio 15 d. projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

69. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo, projekto vykdytojo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

71. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

72. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

73. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________________