LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, Į KURIAS DĖSTYTI ATVYKSTA KVIESTINIAI DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 17 d. Nr. V-18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 68 straipsnio 3 dalimi:

1T v i r t i n u Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašą (pridedama).

2P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-644 „Dėl Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                      Jurgita Petrauskienė   


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. sausio 17  d. įsakymu Nr. V-18

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, Į KURIAS DĖSTYTI ATVYKSTA KVIESTINIAI DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybės biudžeto lėšų (toliau – parama) skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – stiprinant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą skatinti aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio šalių (toliau – užsieniečiai dėstytojai) pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – aukštoji mokykla).

2.    Aprašas reglamentuoja užsieniečių dėstytojų konkurso paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimo procesą bei atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

3.    Parama Aprašo nustatyta tvarka gali būti skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai pagal aukštosios mokyklos vykdomą (vykdomas) studijų programą (programas) dalyką (dalykus) ar modulį (modulius), kuris (kurie) yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

4.    Lėšos užsieniečių dėstytojų paramai skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Lėšų skyrimą ir išmokėjimą administruoja Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas).

5.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

6.    Užsienietis dėstytojas, tais pačiais kalendoriniais metais gavęs finansavimą dalyvauti aukštojo mokslo programose ir projektuose, finansuojamose iš Europos Sąjungos aukštojo mokslo programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, negali pretenduoti į paramą šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

7.    Kvietimą teikti paraiškas paramai užsieniečiams dėstytojams (toliau – Kvietimas) kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos, skelbia ir aukštąsias mokyklas konsultuoja Fondas.

8.    Kvietime turi būti nurodyti paraiškų paramai užsieniečiams dėstytojams (toliau – paraiška) teikimo laikotarpis, paraiškų teikimo tvarka ir sąlygos, kontaktiniai asmenys ir pridėta paraiškos forma.

9Aukštoji mokykla Kvietime nurodytais terminais Fondui turi pateikti:

9.1. aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą patikinimo deklaraciją, pagal Kvietime pateiktą formą, kurioje būtų pateiktas kviečiamų užsieniečių dėstytojų sąrašas;

9.2. užpildytą paraišką pagal Aprašo 1 priede pateiktą paraiškos formą kiekvienam kviečiamam užsieniečiui dėstytojui;

9.3. užsieniečio dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;

9.4. laisvos formos užsieniečio dėstytojo preliminarų patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (dalykus) ar modulį (modulius);

9.5. kitus dokumentus, nurodytus Kvietime.

10Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyksta atitinkamais metais nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. 

11Finansuojama dėstymo vizito trukmė  – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau –   dėstymo dienos).

12Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.

13Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir (ar ) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.

14Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų.

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

15Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekamas pateiktų paraiškų tinkamumo ir turinio ekspertinis vertinimas.

16Paraiškų tinkamumo vertinimą vykdo Fondas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Apraše ir Kvietime nurodytiems reikalavimams.

17Sąrašą aukštųjų mokyklų pateiktų paraiškų, atitinkančių Apraše ir Kvietime nustatytus reikalavimus, Fondas skelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos. Aukštųjų mokyklų paraiškos, kurios nepatenka į šį sąrašą, laikomos neatitinkančiomis Apraše ir Kvietime nurodytų reikalavimų.

18Kiekvienam paskelbtam konkursui Fondo direktoriaus įsakymu yra tvirtinama paraiškų vertinimo ekspertų grupę, kuri atlieka ekspertinį paraiškų turinio vertinimą.

19Paraiškų turinio ekspertiniam vertinimui teikiamos tik tos paraiškos, kurios tinkamumo vertinimo metu buvo įvertintos kaip atitinkančios nurodytus reikalavimus. Ekspertinį paraiškų vertinimą atlieka Fondo patvirtinti ekspertai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo ekspertams dienos. Ekspertinio paraiškų vertinimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio.

20Ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis šiais kriterijais:

20.1 užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumas ir pagrįstumas;

20.2 vizito nauda studentams ir aukštajai mokyklai;

20.3 dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumas;

20.4 užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekama papildoma veikla;

20.5 užsieniečio dėstytojo pedagoginė, mokslinio (meninio) darbo ar praktinė patirtis;

20.6aukštosios mokyklos motyvacija priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją.

21Ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos pagal Aprašo 2 priede numatytus vertinimo balus mažėjimo tvarka.

22Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertinio paraiškų įvertinimo dienos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytai atrankos komisijai (toliau – Komisija), pateikia informaciją apie gautų paraiškų vertinimo rezultatus.

23 Komisija atsižvelgusi į turimas biudžeto lėšas ir ekspertinį vertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų teikia motyvuotą siūlymą Fondo direktoriui skirti finansavimą užsieniečių dėstytojų vizitams ar įtraukti į rezervinį sąrašą.

24Sprendimai priimami bendru Komisijos narių sutarimu arba posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

25Atsižvelgiant į ekspertų grupės siūlymus, Komisija gali rekomenduoti skirti mažesnę lėšų sumą, nei prašoma paraiškoje.

26Užsieniečių dėstytojų, kuriems yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS DYDŽIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

27Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

27.1.                  jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;

27.2.                  jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;

27.3 jei užsienietis dėstytojas turi mokslo (meno) daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų, – iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;

28Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

29Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

30Užsieniečių dėstytojų paramai skirtas lėšas Ministerija skiria Fondui, o Fondas perveda aukštajai mokyklai pagal pasirašytą lėšų naudojimo sutartį.

31.  Už paramai skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimą aukštosios mokyklos atsiskaito Fondui jo nustatyta tvarka, o Fondas – Ministerijai jos nustatyta tvarka. Fondas, atsižvelgdamas į turimų ir (ar) grąžintų lėšų likutį, apie atsiradusią galimybę finansuoti rezerviniame sąraše patvirtintų dėstytojų vizitus eilės tvarka, informuoja aukštąsias mokyklas ir gavus patvirtinimą raštu atitinkamai sudaro (keičia) lėšų naudojimo sutartį su aukštąja mokykla dėl naujo (naujų) vizito (vizitų) finansavimo.

 


 

Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PARAIŠKOS FORMA

 

20__ m. ________________ _____ d.

(mėnuo)

 

DUOMENYS APIE AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ

Aukštosios mokyklos pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

     

Kontaktinis asmuo aukštojoje mokykloje (programos koordinatorius)

Vardas, pavardė

     

Pareigos

     

Telefonas

     

El. paštas

     

Už dėstytojo vizitą atsakingas darbuotojas

Vardas, pavardė

     

Pareigos

     

Telefonas

     

El. paštas

     

 

DUOMENYS APIE UŽSIENIETĮ DĖSTYTOJĄ

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

Pilietybė

 

Valstybė, iš kurios atvykstama

 

Asmeninė interneto svetainė (jeigu tokia yra)

 

Užsienio mokslo ir studijų institucija, kurioje dirba (jei tokia yra)

 

Pareigos, į kurias priimamas Lietuvos aukštojoje mokykloje

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE VIZITĄ

Vizito laikotarpis (pažymėti semestrą)

¨ rudens semestras

¨ pavasario semestras

Vizito trukmė (dėstymo dienomis)

 

Bendras kontaktinio darbo su studentais valandų skaičius dėstymo vizito metu

 

Dėstomas dalykas (dalykai) ar modulis (moduliai)

 

Studijų programos (programų) pavadinimas (pavadinimai) ir valstybinis kodas (kodai)

 

Dėstomo dalyko lygis pagal studijų pakopą (BA, MA, PhD)

 

 

PARAMOS DYDIS IR AUKŠTOSIOS MOKYKLOS SKIRIAMOS LĖŠOS UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO VIZITUI FINANSUOTI

 

Dėstymo dienos

Dienos įkainis

Apskaičiuotas paramos dydis pagal dienų skaičių

Paramos dydžio indeksavimas (1,5 koeficientas taikomas, jei dėstytojas atitinka Aprašo 25 punkto reikalavimą)

Institucijos indėlis (min. 30 %)

Bendra vizito suma

 

 

 

 

 

 

 

UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO VIZITO PAGRINDIMAS

(iki 4000 spaudos ženklų)

 

1.  Kviečiamo dėstytojo  vizito:

1.1. poreikis ir tikslingumas;

1.2. nauda studentams ir aukštajai mokyklai;

1.3. dėstomo dalyko / modulio kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrindimas.

2.  Kviečiamo dėstytojo pedagoginio, mokslinio, meninio ar praktinio darbo patirtis.

3.  Institucijos interesas priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją.

4.  Kita papildoma informacija apie kviečiamą dėstytoją, reikšminga vizito pagrįstumui.

 

 

PRELIMINARI UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO VIZITO PROGRAMA

 

Preliminarus kviečiamo užsienio dėstytojo veiklų tvarkaraštis, kuriame turi būti nurodytos:

Vizito diena

Veiklų temos dienomis

Veiklai skiriamų valandų skaičius

 

 

 

 

Pridedama:

1.  Dėstytojo gyvenimo aprašymas

2.  Dėstytojo sutikimas dalyvauti dėstymo vizite

 

_______________________________

Aukštosios mokyklos atsakingo už programą koordinatoriaus vardas, pavardė, parašas


 

Paramos užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PARAIŠKOS EKSPERTINIO VERTINIMO FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paraišką pateikusi aukštoji mokykla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kviečiamo užsieniečio dėstytojo vardas, pavardė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, žemiau pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio vizito finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės asmeninės naudos;

¨           šio vizito finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. VERTINIMAS PAGAL KRITERIJUS:

 

Vertinimo kriterijus

Įvertis (balais)1

Vertinimo paaiškinimas

 

1. Užsieniečio dėstytojo vizito pagrindimas

 

1.1. Vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumas

(0–5)

 

1.2. Vizito naudingumas studentams

(0–5)

 

1.3. Vizito naudingumas aukštajai mokyklai

(0–5)

 

1.4. Dėstomo dalyko / modulio kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumas

(0–5)

 

1.5 Papildoma dėstytojo veikla

(0–1)

 

 

2. Užsieniečio dėstytojo pedagoginė, mokslinio (meninio) darbo ar praktinė patirtis (vertinama ne daugiau kaip pagal du 2.1–2.4 vertinimo kriterijus)

 

2.1. Pedagoginė patirtis

(0–5)

 

2.2. Mokslinio darbo patirtis

(0–5)

 

2.3. Meninio darbo patirtis

(0–5)

 

2.4. Praktinė patirtis

(0–5)

 

 

3. Aukštosios mokyklos interesas priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją

 

3.1. Užsienietis dėstytojas yra lietuvių kilmės užsienietis ar išeivis

(0–1)

 

Įverčių suma pagal visus kriterijus:

 

 

1 Skliaustuose nurodyti įverčiai. Kai nurodytas įverčio intervalas, įverčių paaiškinimas: 5 – aukštas tarptautinis lygis / puikiai, 4 – vidutinis tarptautinis lygis / labai gerai, 3 – aukštas nacionalinis lygis / gerai, 2 – vidutinis nacionalinis lygis / patenkinamai, 1 – žemesnis nei vidutinis nacionalinis lygis / nepatenkinamai, 0 – neklasifikuotina  / nevertintina.

 

II. EKSPERTO KOMENTARAS

 

 

 

 

III. EKSPERTO GALUTINĖ IŠVADA:

¨ SIŪLOMA FINANSUOTI VIZITĄ

¨ SIŪLOMA VIZITO NEFINANSUOTI

 

 

Data

 

Ekspertas     ____________________                      __________________________________

(Parašas)                                                                         (Vardas, pavardė)

 

 

_________________