herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2017 M. liepos 13 D. NUTARIMO NR. 03-115 „DĖL KREDITO UNIJŲ KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLių IR Kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. 03-186

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.5. subordinuotosios paskolos ir privilegijuotieji pajai, kurie atitinka Subordinuotųjų paskolų ir privilegijuotųjų pajų įtraukimo į kredito unijos II lygio kapitalą ir jų grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų ir privilegijuotųjų pajų įtraukimo į kredito unijos II lygio kapitalą ir jų grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, keliamus subordinuotųjų paskolų ir privilegijuotųjų pajų įtraukimui į II lygio kapitalą.“;

1.2. pripažinti netekusiu galios 13.6 papunktį;

1.3. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. II lygio kapitalas negali būti didesnis nei trečdalis I lygio kapitalo (atėmus Taisyklių 14 punkte nurodytus straipsnius).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.3 papunktį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2023 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                   Vitas Vasiliauskas