LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių VYKDOMŲ specialiųjų įpareigojimų SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 16 d. Nr. 4-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 15 punktu,

tvirtinu Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                 Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4-193

 

 

Valstybės valdomų įmonių IR JŲ DUKTERINIŲ BENDROVIŲ VYKDOMŲ specialiųjų įpareigojimų SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Specialusis įpareigojimas

Specialųjį įpareigojimą vykdanti įmonė

Valstybei atstovaujanti institucija

1.

Sėklinių miško medžių plantacijų ir bandomųjų želdinių įveisimas, jų priežiūra ir apsauga

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.

Naujiems miškams įveisti skirtų iš Laisvos valstybinės žemės fondo perimtų žemės sklypų, taip pat naudojimui perduotų miško sklypų formavimo, kadastro duomenų bylų sudarymo, registravimo, miškų įveisimo, priežiūros ir tvarkymo veikla, kol medynas pasieks 20 metų amžių

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

3.

Miško priešgaisrinė apsauga visų nuosavybės formų miškuose

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

4.

Miško kelių tiesimas, rekonstrukcija, remontas ir priežiūra, darbų administravimas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

5.

Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas, darbų administravimas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

6.

Kitų naudotojų miškų (įskaitant rezervuotus nuosavybės teisėms atkurti) priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

7.

Rekreacinių objektų miškuose įrengimas, priežiūra ir tvarkymas, darbų administravimas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

8.

Miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai, darbų administravimas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

9.

Nenukirsto valstybinio miško malkinės medienos pardavimas gyventojams, nenukirsto valstybinio miško pardavimas su nuolaida asmenims, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

10.

Valstybinių miškų pareigūnų veikla miško pažeidimų tyrimo, prevencijos ir miško išteklių apsaugos srityse

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

11.

Miškų mokslinio tyrimo ir mokymo objektų įrengimas ir priežiūra, darbų administravimo sąnaudos

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

Aplinkos ministerija

12.

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas, teisės pripažinimas ir registro priežiūra

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Aplinkos ministerija

13.

Statinio statybos rangovų, statinio ir projekto ekspertizės rangovų atestavimas, teisės pripažinimas ir registro priežiūra

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Aplinkos ministerija

14.

Energinio sertifikavimo ekspertų atestavimas ir registro tvarkymas

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Aplinkos ministerija

15.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų sąrašo tvarkymas

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Aplinkos ministerija

16.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas ir atestuotų vadovų sąrašo tvarkymas

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Aplinkos ministerija

17.

Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

18.

Juridinių asmenų registro tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

19.

Adresų registro tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

20.

Gyventojų registro tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

21.

Teisių registrų (Lietuvos Respublikos hipotekos registro, Turto arešto aktų registro, Testamentų registro, Įgaliojimų registro, Sutarčių registro, Vedybų sutarčių registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro) tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

22.

E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

23.

Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos (E. pristatymo sistema) tvarkymas

Valstybės įmonė Registrų centras

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

24.

Valstybės įsteigtos garantijų institucijos garantijų teikimo veikla

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

25.

Įgyvendinančiosios institucijos ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojo funkcijos, kompensavimo priemonių administravimo funkcijos

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

26.

Kontroliuojančiųjų  fondų, fondų fondų, Inovacijų skatinimo fondo ir (ar) atskirų finansų inžinerijos, skatinamųjų finansinių priemonių bei finansinių priemonių valdytojo funkcijos

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

27.

Pasiruošimas nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą ir saugus šios elektrinės eksploatavimo nutraukimas

VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

28.

Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Energetikos ministerija

29.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimas ir eksploatavimo nutraukimas

VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Energetikos ministerija

30.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administravimo veikla

UAB „EPSO-G“ dukterinė bendrovė BALTPOOL, UAB

Energetikos ministerija

31.

Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinė priežiūra, apimanti: 1) tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo prabavimą ir įspaudavimą; 2) ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo ir kitų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams priežiūrą

Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

32.

Indėlių draudimo fondo administravimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Finansų ministerija

33.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Finansų ministerija

34.

Pertvarkymo fondo administravimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Finansų ministerija

35.

Skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

36.

Įmonei patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

37.

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

38.

Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

39.

Valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas valstybinėms funkcijoms atlikti reikalingu ir jų poreikius atitinkančiu administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir (jeigu reikia) kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

40.

Patikėjimo teise valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuoma

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

41.

Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

42.

Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijų atlikimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

43.

Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

44.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitos rengimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

45.

Turto valdytojų sprendimų, susijusių su jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektų derinimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

46.

Neteisėtai įsteigtų juridinių asmenų likvidavimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

47.

Valstybės nekilnojamojo turto nurašymas ir likvidavimas

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

48.

Atstovavimas valstybei teismuose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės institucijai ar įstaigai

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

49.

Kiti teisės aktais nustatyti specialieji įpareigojimai

Valstybės įmonė Turto bankas

Finansų ministerija

50.

 

Skatinamųjų finansinių priemonių kūrimas ir įgyvendinimas bei su tuo susijusių veiklų vykdymas

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Finansų ministerija

51.

Vidutinių ir didelių įmonių likvidumo palaikymas, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos verslui fondas“

Uždaroji akcinė bendrovė Valstybės investicijų valdymo agentūra

Finansų ministerija

52.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų užimtumo darbine veikla organizavimas

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

53.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų darbinių (profesinių) įgūdžių išsaugojimas, ugdymas (tobulinimas) bei naujų darbinių (profesinių) įgūdžių, kurie padėtų jiems lengviau integruotis į visuomenę, mokymas

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

54.

Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė bendrovė UAB „LTG Link“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

55.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė bendrovė AB „LTG Infra“

Susisiekimo ministerija

56.

Universaliosios pašto paslaugos teikimo užtikrinimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau nei 5 d. d. per savaitę

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Susisiekimo ministerija

57.

Periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams pristatymas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Susisiekimo ministerija

58.

Galimybės naudotis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūra karinėms jūrų pajėgoms sudarymas

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Susisiekimo ministerija

59.

Laivų statybai ir remontui reikalingos Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros statymas, modernizavimas ir plėtojimas

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Susisiekimo ministerija

60.

Jūrinio vėjo elektrinių ir jų komponentų gamybai, surinkimui ir (ar) sandėliavimui reikalingos Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros statymas, modernizavimas ir plėtojimas

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Susisiekimo ministerija

61.

Programos „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ vykdymas

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija

Susisiekimo ministerija

62.

Valstybinės reikšmės (magistralinių, krašto ir rajoninių) kelių priežiūra ir tvarkymas

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“

Susisiekimo ministerija

63.

Valstybinės reikšmės kelių valdymas bei saugių eismo sąlygų užtikrinimo organizavimas ir koordinavimas įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija

Susisiekimo ministerija

64.

Kelių transporto priemonių registravimas

Valstybės įmonė „Regitra“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

65.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimas

Valstybės įmonė „Regitra“

Vidaus reikalų ministerija

66.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymas

Valstybės įmonė „Regitra“

Vidaus reikalų ministerija

67.

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones, egzaminavimas

Valstybės įmonė „Regitra“

Vidaus reikalų ministerija

68.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkymas

Valstybės įmonė „Regitra“

Vidaus reikalų ministerija

69.

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio administravimas

Valstybės įmonė „Regitra“

Vidaus reikalų ministerija

70.

Valstybės atsargų (kviečių, rugių) rezervo saugojimas

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

71.

Valstybės atsargų (druskos, cukraus) rezervo saugojimas

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

Žemės ūkio ministerija

72.

Finansinių priemonių administravimas

Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

Žemės ūkio ministerija

73.

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas

Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

Žemės ūkio ministerija

74.

Dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimo administravimas

Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

Žemės ūkio ministerija

75.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Parama žemės konsolidacijai“

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Žemės ūkio ministerija

76.

Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonės „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ veikla

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Žemės ūkio ministerija

77.

Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Žemės ūkio ministerija

78.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

Žemės ūkio ministerija

79.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros portalo (LEI portalas) tvarkytojo funkcija

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

Žemės ūkio ministerija

80.

Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) tvarkytojo funkcija

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

Žemės ūkio ministerija

81.

Ūkinių gyvūnų registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

82.

Gyvūnų augintinių registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

83.

Pašarų ūkio subjektų registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

84.

Ūkininkų ūkių registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

85.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

86.

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

87.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

88.

Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

89.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

90.

Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

91.

Kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio kūrimas, tvarkymas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

92.

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

93.

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) administravimas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio ministerija

 

______________________