VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-266

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                             Sigita Jurgelevičienė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1S-266

 

 

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO REKOMENDACIJOS

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms organizuoti ir vykdyti statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų (toliau – projektavimo paslaugos) viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas), reglamentuojamus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

2. Rekomendacijų taikymas nėra privalomas, jos skirtos perkančiosios organizacijos sudarytos viešojo pirkimo komisijos nariams ir kitiems specialistams, rengiantiems projektavimo paslaugų pirkimo dokumentus. Jos turėtų būti naudingos ir paslaugų teikėjų (toliau – teikėjas) specialistams, rengiantiems pasiūlymus.

3. Rekomendacijos taikomos visų rūšių statinių (pastatų ir inžinerinių statinių) projektavimo paslaugų (statinio techninio projekto, statinio techninio darbo projekto, supaprastinto projekto (toliau – projektas) parengimo) pirkimams.

4. Perkant projektavimo paslaugas būtina užtikrinti, kad teikėjas bus kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentai (toliau – projekto dokumentai) užtikrins norimą rezultatą ir pirkimo objekto funkcinius reikalavimus.

5. Rekomendacijose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose bei kituose susijusiuose poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

6. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, gali vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu tvirtinamais standartiniais pirkimo dokumentais.

7. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, turi:

7.1. laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių pirkimų principų ir siekti nustatyto pirkimų tikslo;

7.2. ekonomiškai naudoti pirkimo procedūroms skirtą laiką, lėšas ir kitus išteklius;

7.3. pateikti pirkimo dokumentuose visą privalomą informaciją, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnyje, o supaprastintų pirkimų atveju – visą privalomą informaciją, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatyme ir perkančiosios organizacijos pasitvirtintose supaprastintų pirkimų taisyklėse. Informacija turi būti pakankama teikėjo pasiūlymui parengti;

7.4. parengti ir (ar) pateikti turimų dokumentų, sudarančių sąlygas teikti projektavimo paslaugas, kopijas (pavyzdžiui, teritorijų planavimo dokumentus, projektinius pasiūlymus, statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo užduotį (toliau – Techninė specifikacija), prisijungimo sąlygas ir specialiuosius statinio reikalavimus, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų dokumentus, jeigu atitinkamus tyrimus atlikti yra privaloma (pavyzdžiui, inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentus, topografines nuotraukas) ir pan.) ir kitų dokumentų kopijas, be kurių projektavimo paslaugos negali būti įsigyjamos.

8. Rekomendacijose pateikiami siūlymai kaip tiksliau apibūdinti pirkimo objektą, rengiant Techninę specifikaciją, nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, projektavimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis) svarbiausias nuostatas. Siūloma naudotis Rekomendacijų prieduose pateiktų dokumentų formų pavyzdžiais.

 

II.  REKOMENDACIJOS DĖL PIRKIMO OBJEKTO

 

9. Rekomenduojama projektavimo paslaugas pirkti atskirai nuo statybos rangos darbų (toliau – darbai). Darbų pirkimas kartu su projektavimo paslaugomis gali būti vykdomas tik pagrįstais atvejais, kai kitaip racionaliai naudodama lėšas perkančioji organizacija nepasiektų reikiamo rezultato, kai perkančiajai organizacijai nėra svarbūs atskiri darbų ar medžiagų elementai bei projektavimo paslaugas ir darbus atliekantis teikėjas prisiima visą atsakomybę už statinio projektą ir atliktus darbus (pavyzdžiui, pastatų, inžinerinių statinių projektavimą ir jo įgyvendinimą).

10. Perkant projektavimo paslaugas perkančioji organizacija turi vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“, 9 punkte nustatyta statinio projekto rengėjo prievole atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) Statybos įstatyme nurodytais atvejais (pavyzdžiui, statant ypatingą statinį ar statinį saugomoje teritorijoje). Atsižvelgiant į tai ir siekiant racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, statinio projekto vykdymo priežiūrą rekomenduojama pirkti kartu su projektavimo paslaugomis, prašant teikėjo pateikti (išskirti) kiekvienos paslaugos kainą (įkainį).

11. Pirkimo objekto apibūdinimas turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir nediskriminuoti teikėjų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi kuo tiksliau apibūdinti perkamas paslaugas. Rekomenduojama, kad perkančioji organizacija nurodytų, kokius dokumentus ji pati turi ir kokius privalės gauti teikėjas.

12. Techninė specifikacija turi būti parengta taip, kad būtų pasiektas norimas projektavimo paslaugų rezultatas ir projektuojamas objektas atitiktų funkcinius ir kokybinius reikalavimus.

13. Perkant projektavimo paslaugas, Techninėje specifikacijoje rekomenduojama nurodyti:

13.1. projektavimo paslaugų apimtį:

13.1.1. projektavimo paslaugas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR  „Statinio projektavimas“);

13.1.2. kitas paslaugas, susijusias su projektavimo paslaugomis (pavyzdžiui, inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų atlikimą ir pan.);

13.2statinio (-ių) ar statinių grupės (toliau – statinys) paskirtį ir bendruosius (techninius ir paskirties) rodiklius (pavyzdžiui, bendrąjį plotą, butų skaičių, pastato aukštį, energinio naudingumo klasę ir pan.);

13.3. projektui parengti būtinų dokumentų sąrašą, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalį ir STR „Statinio projektavimas“ 7.2 punktą, aiškiai nurodant, kuriuos dokumentus turi ir pateiks teikėjui perkančioji organizacija;

13.4. duomenis apie perkančiosios organizacijos turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius ir statybos produktus (Rekomendacijų 2 priedas);

13.5. pageidaujamą projektavimo paslaugų trukmę ir projektavimo paslaugų grafiko formą (Rekomendacijų 4 priedas);

13.6. projekto dokumentams taikomus normatyvinius statybos techninius dokumentus bei normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus;

13.7esminius funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės, neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimus bei aplinkos, visuomenės sveikatos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), kitus rodiklius ir charakteristikas statiniui;

13.8. nurodymus sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.;

13.9statinio projektavimo ir statybos eiliškumą;

13.10. kalbą (-as), kuria (-iomis) reikalaujama parengti projekto dokumentus;

13.11. reikalavimus projekto dokumentų įforminimui, sudėčiai (originalo ir (jei reikia) kopijos pateikimas, dokumentų rinkinių skaičius, įskaitant ir kompiuterinėje laikmenoje) ir pan.

14. Perkant projektavimo paslaugas, kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, teikėjams pateikiama:

14.1. projektiniai pasiūlymai (tuo atveju, kai pagal galiojančius norminius teisės aktus jie yra rengiami);

14.2. Techninė specifikacija;

14.3. dokumentų, nustatytų Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir teisės aktuose nustatytais atvejais STR „Statinio projektavimas“ 7.2.5 punkte, kopijas (pavyzdžiui, ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento, žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas, žemės sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai, jeigu atitinkamus tyrimus atlikti yra privaloma (inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai ir pan.).

 

III.  REKOMENDACIJOS DĖL PASIŪLYMŲ VERTINIMO

 

15Pasiūlymus galima vertinti remiantis mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasirinktą pasiūlymų vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarką perkančioji organizacija privalo nurodyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija gali vadovautis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų patvirtinimo“.

16. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ekonominio naudingumo kriterijai, taip pat jų parametrai ir subparametrai turi būti tiesiogiai susiję su pirkimo objektu bei nustatyti nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų. Perkančioji organizacija turi nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir jų parametrus, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo formules bei vertinimo tvarką, taip, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatytą pirkimų tikslą. Rekomenduojama taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų perkant sudėtingo ir specifinio objekto projektavimo paslaugas (pavyzdžiui, kai perkamos ypatingos visuomeninės svarbos objektų projektavimo paslaugos). Projektavimo paslaugų supaprastintų pirkimų atveju, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis.

17. Pasirinkus pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, rekomenduojama nustatyti ilgesnį pasiūlymų pateikimo terminą, nei Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymo pateikimo terminas.

18. Ekonominio naudingumo kriterijus, jų parametrus ir subparametrus reikėtų apibrėžti kiek įmanoma tiksliau ir aiškiau, kad visi paslaugų teikėjai galėtų juos vienodai aiškinti ir suprasti. Kriterijai ir jų parametrai, subparametrai turėtų būti nustatomi ir atskiriems kriterijams ir jų parametrams, subparametrams lyginamieji svoriai suteikti, atsižvelgiant į projektuojamo objekto specifiškumą, sprendinių sudėtingumą, jų įtaką bei svarbą ekonominiam naudingumui. Atskirų kriterijų ir jų parametrų lyginamieji svoriai gali būti išreikšti konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekvienam kriterijui ar jo parametrui priskiriama reikšmė.

19. Kiekvieną kriterijų, jo parametrus ir subparametrus turi būti galima objektyviai įvertinti. Perkančioji organizacija turi aprašyti, kas konkrečiu parametru bus vertinama ir kokia faktinė atitiktis bus įvertinta tam tikru balu ar balų riba.

20. Vertindama pasiūlymus perkančioji organizacija turi įvertinti ne tik perkamas projektavimo paslaugas, bet ir su jomis susijusias kitas paslaugas.

Rekomenduojama pasiūlymo ekonominį naudingumą (S) apskaičiuoti sudedant paslaugų teikėjo pasiūlymo kainos (C) ir perkamų paslaugų kokybės (T) balus:

 

S = C + T

 

Šioje formulėje:

S – tai pasiūlymo ekonominis naudingumas;

C – tai pasiūlymo kaina;

T – tai pasiūlymo kokybė.

 

21. Pasiūlymo kaina (C) yra nustatoma:


Šioje formulėje:

 – teikėjo pasiūlyta kaina;

 – mažiausia pasiūlyta kaina;

x – kainos lyginamasis svoris.

 

22. Pasiūlymo kokybė (T) nustatoma susumavus atskirų parametrų įvertinimus ir padauginus juos iš kokybės kriterijaus lyginamojo svorio:

 

T = (T1 + T2 +T3 +...+Tn) y

 

Šioje formulėje:

T – tai pasiūlymo kokybė;

T1, T2, T3, Tn – kokybės kriterijaus įvertinti parametrai;

y – kokybės kriterijaus lyginamasis svoris.

 

Kokybės kriterijaus T1, T2, T3, Tn reikšmė nustatoma:

 

T1=          T2=

 

Šioje formulėje:

– teikėjo pasiūlyme siūlomų paslaugų kokybės kriterijaus vertinamo parametro reikšmė;

– didžiausia visuose pasiūlymuose nustatyta kokybės kriterijaus vertinamo parametro reikšmė;

 – kokybės kriterijaus vertinamo konkretaus parametro lyginamasis svoris.

 

23. Perkančioji organizacija galėtų nustatyti, pavyzdžiui, tokius kokybės kriterijaus parametrus:

23.1. Problemų ar ypatumų nustatymas, situacijos aprašymas ir analizė (visų statinių grupių projektavimo paslaugų pirkimo atveju) (T1):

23.1.1. projektuojamo objekto koncepcija (pavyzdžiui, aiški planavimo idėja bei principai ir kt.);

23.1.2nuosekli ir optimali projektavimo vykdymo strategija (pavyzdžiui, nurodant ir apibūdinant projekto dokumentų etapus, stadijas, ir kt.);

23.1.3. perkančiosios organizacijos nurodytų problemų sprendimo siūlomi sprendiniai;

23.1.4. trečiųjų asmenų interesų apsaugos užtikrinimo (pavyzdžiui, atmosferinio oro taršos, išorės aplinkos triukšmo lygio, natūralaus apšvietimo, vibracijos ir kt.) sprendinių pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius.

23.2. Projektavimo paslaugų pagrindinių konstrukcijų pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius (visų statinių grupių projektavimo paslaugų pirkimo atveju) (T2):

23.2.1išskirtinių konstrukcijų idėjos įgyvendinimo (pavyzdžiui, formos ir kt.) pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.2.2. konstrukcijų idėjos (pavyzdžiui, pastato konstrukcijų tipai, medžiagos, akustinio komforto sąlygų klasės ir kt.) pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.2.3. statinio konstrukcijų atsparumo ugniai (gaisrinės gebos) pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.2.4. inžinerinių tinklų konstrukcinių elementų (pavyzdžiui, šulinių, kamerų, siurblinių, rezervuarų ir kt.) parinkimo pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius.

23.3. Energetinis efektyvumas, statybos bei eksploataciniai privalumai ir tinkamo komforto sukūrimas (pastato projektavimo paslaugų pirkimo atveju) (T3):

23.3.1Energetinio efektyvumo, statybos eksploatacinių privalumų ir tinkamo komforto sukūrimo pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius, atsižvelgiant į statybos, įrengimo bei eksploatavimo kaštus:

23.3.1.1. energinio naudingumo klasės pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.3.1.2. priemonių užtikrinančių mikroklimatą (pavyzdžiui, temperatūros ir oro drėgnumo) pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.3.1.3. patalpų natūralaus apšvietimo ir insoliacijos rodiklių įgyvendinimo pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.3.1.4. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius.

23.3.2numatomos pastato statybos trukmės pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.3.3užterštų nuotekų tvarkymo priemonių pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius;

23.3.4atliekų saugojimo ir tvarkymo būdo pasiūlymai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytus konkrečius poreikius.

 

IV.  REKOMENDACIJOS DĖL PIRKIMO SUTARTIES NUOSTATŲ

 

24. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti numatomos sudaryti pirkimo sutarties svarbiausias sąlygas, taip pat pirkimo sutarties projektą, jeigu jis yra parengtas. Rengdama svarbiausias pirkimo sutarties sąlygas taip pat pirkimo sutarties projektą, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Statybos įstatymu, STR „Statinio projektavimas“ ir kitais norminiais teisės aktais.

25. Rengiant projektavimo paslaugų svarbiausias pirkimo sutarties sąlygas, taip pat pirkimo sutarties projektą, perkančioji organizacija gali naudotis Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos (toliau – FIDIC) parengtomis Standartinės užsakovo ir konsultanto paslaugų sutarties (angl. k. – Client/Consultant Model Services Agreement) sąlygomis, tačiau tik tiek, kiek jos neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija projektavimo paslaugas perka kartu su darbais, rengiant svarbiausias pirkimo sutarties sąlygas, taip pat pirkimo sutarties projektą, galima vadovautis FIDIC parengtomis Projektavimo ir statybos „Iki rakto“ sutarties sąlygomis (angl. k. – Conditions of Contract for Design – Build and Turnkey) tiek, kiek jos neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir jį įgyvendinantiems teisės aktams.

26. Nustatydama kainodaros taisykles, perkančioji organizacija privalo (išskyrus mažos vertės pirkimus) vadovautis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

27. Perkančioji organizacija, reikalaudama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo Civiliniame kodekse nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, turėtų atsižvelgti į pirkimo sutarties trukmę bei pirkimo dokumentuose nustatytus teikėjų kvalifikacijos reikalavimus. Rekomenduojama pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui reikalauti netesybų (pavyzdžiui, nustatyti baudą). Taip pat rekomenduojama pirkimo sutartyje nustatyti sutartinę atsakomybę, kuri turėtų būti lygiavertė abiem pirkimo sutarties šalims, už pirkimo sutartimi sulygtų prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pavyzdžiui, nustatyti delspinigius).

28. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai pirkimo sutartyje (išskyrus atvejus, kai perkamos nesudėtingų statinių projektavimo paslaugos) nustatyti, kad statinio projektuotojas pateiktų perkančiajai organizacijai civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties (poliso), galiojančios ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties įvykdymo dienos, kopiją. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, nei nurodyta draudimo sutartyje (polise), statinio projektuotojas privalo sudaryti naują draudimo sutartį, ir, rekomenduojama, kad pirkimo sutartyje jam būtų nustatyta pareiga apie tai raštu informuoti perkančiąją organizaciją.

29. Sudarant pirkimo sutartį, joje nurodomi pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiami subteikėjai. Teikėjas gali keisti pasitelktus subteikėjus, tačiau jie privalo atitikti pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatytus reikalavimus. Taip pat turi būti nurodytos aplinkybės, kurioms esant yra galimas subteikėjų keitimas, pavyzdžiui, pirkimo sutarties vykdymo metu subteikėjai netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, atsisako juos vykdyti arba tampa nepajėgūs vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties. Apie subteikėjų keitimą teikėjas nedelsiant turi informuoti perkančiąją organizaciją, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, perkančioji organizacija kartu su teikėju įformina susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Pasikeitus Rekomendacijose nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatoms, norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja Rekomendacijose aptariamus aspektus, Rekomendacijomis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatas.

______________________________