AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKLAUSIMŲ DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. V1-349

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 14.1 ir 14.3 papunkčiais:

1. Tvirtinu Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisykles.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Turto vertinimo priežiūros direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. B1‑14 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. B1-77 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. B1-14 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              AUDRIUS LINARTAS

 


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-349

 

PAKLAUSIMŲ DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pareiškėjų paklausimų ir teismo įpareigojimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams pateikimo ir nagrinėjimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką.

2.       Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.    ataskaita – turto arba verslo vertinimo ataskaita;

2.2.    Garbės teismas – Turto arba verslo vertintojų garbės teismas;

2.3.    Įstatymas – Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

2.4.    Išorės sąrašas – Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašas;

2.5.    Metodika – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K‑159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Turto arba verslo vertinimo metodika;

2.6.    paklausimas – pareiškėjo kreipimasis į Tarnybą, kuriuo prašoma įvertinti ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

2.7.    pareiškėjas – vertinimo užsakovas (jo atstovas) arba turto arba verslo, kurio vertinimą atlikus parengta ataskaita, savininkas (jo atstovas), viešojo administravimo subjektas, pateikęs paklausimą arba teismas, pateikęs įpareigojimą įvertinti ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

2.8.    vertinimo įmonė – turto arba verslo vertinimo įmonė;

2.9.    vertintojas – turto arba verslo vertintojas;

2.10Tarnyba – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

2.11teismo įpareigojimas – teismo įpareigojimas Tarnybai įvertinti pateikiamos ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

2.12.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Metodikoje.

 

II. PAKLAUSIMŲ PATEIKIMAS

 

3.       Paklausimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

4.       Paklausimai turi būti:

4.1.    parašyti valstybine kalba;

4.2.    parašyti įskaitomai;

4.3.    pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys;

4.4.    pateikti kartu su ataskaita (jos kopija), kurios atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams prašoma įvertinti;

4.5.    pateikti kartu su dokumentu (jo kopija), patvirtinančiu valstybės rinkliavos, mokamos už ataskaitų atitikties Įstatymo nustatytiems reikalavimams įvertinimą, sumokėjimą, arba su nuoroda į konkretų teisės aktą, atleidžiantį nuo minėtos rinkliavos sumokėjimo.

5.       Jeigu pareiškėjas paklausime nurodo negalintis pateikti ataskaitos, kurios atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams prašo įvertinti, Tarnyba dėl šios ataskaitos kopijos pateikimo kreipiasi į vertintoją, parengusį ataskaitą, ir (arba) į vertinimo įmonę, kurios vardu parengta ataskaita.

6.       Kai paklausimą Tarnybai paduoda pareiškėjo atstovas, jis Tarnybai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paklausimą, atitinkantį Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis paklausime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

7.       Kai paklausimą Tarnybai paduoda pareiškėjo atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8.       Teismo įpareigojimui taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir paklausimui, išskyrus 4.5 papunktyje numatytą reikalavimą dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo.

 

III. PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

9.       Rašytiniai paklausimai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, registruojami Tarnybos gaunamų dokumentų registre pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Elektroniniu būdu gauti paklausimai registruojami ir jų valdymas Tarnyboje organizuojamas šiame punkte nustatyta tvarka.

10.     Tarnyba atsisako nagrinėti paklausimą esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.1.  paklausimą pateikė ne Taisyklių 2.7 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

10.2.  paklausimas neatitinka Taisyklių 4 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus atvejus, kai egzistuoja Taisyklių 5 ir (ar) 8 punkte nurodytos aplinkybės);

10.3.  paklausimas pateiktas nesilaikant Taisyklių 6 arba 7 punkte nustatytų reikalavimų.

11.     Atsisakymas nagrinėti paklausimą išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, jei egzistuoja Taisyklių 10 punkte nurodytos aplinkybės, kurioms esant paklausimas nenagrinėjamas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga informacija iš kitų asmenų ir (arba) institucijų, sprendimas atsisakyti nagrinėti paklausimą išsiunčiamas per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo, jei gavus prašomą informaciją paaiškėja, kad egzistuoja Taisyklių 10 punkte nurodytos aplinkybės, kurioms esant paklausimas nenagrinėjamas.

12.     Ataskaita nagrinėjama vadovaujantis Taisyklių 1 arba 2 priedu.

13.     Nagrinėjant ataskaitą Tarnyba turi teisę kreiptis į vertintoją ar vertinimo įmonę bei kitus asmenis dėl paaiškinimų ir informacijos pateikimo bei nurodyti terminą atsakymui pateikti.

14.     Jeigu išnagrinėjus paklausime ar teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą nustatoma, kad ji atitinka Įstatymo 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus, parengiama išvada dėl ataskaitos pagal Taisyklių 1 arba 2 priedą, nurodant, kad Ataskaita atitinka Įstatymo 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Išvados kopijos per 3 darbo dienas nuo išvados pasirašymo dienos išsiunčiamos (registruotu laišku) vertintojui, vertinimo įmonei, kurios vardu parengta vertinimo ataskaita, pareiškėjui ir vertinimo užsakovui. Išvados kopijų išsiuntimu baigiamas paklausimo nagrinėjimas.

15.     Jeigu išnagrinėjus paklausime ar teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą nustatoma, kad padaryti šių Taisyklių 18 punkte nurodyti mažareikšmiai pažeidimai, parengiama išvada dėl ataskaitos pagal Taisyklių 1 arba 2 priedą, nurodant, kokių Įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų ataskaita neatitinka. Išvados kopijos per 3 darbo dienas nuo išvados pasirašymo dienos išsiunčiamos (registruotu laišku) vertintojui, vertinimo įmonei, kurios vardu parengta vertinimo ataskaita, pareiškėjui ir vertinimo užsakovui. Išvados kopijų išsiuntimu baigiamas paklausimo nagrinėjimas. Į Garbės teismą dėl mažareikšmių pažeidimų nesikreipiama, Taisyklių 1 arba 2 prieduose nurodyta išvada dėl Vertintojo veiksmų atitikties vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams neteikiama.

16.     Jeigu išnagrinėjus paklausime nurodytą ataskaitą nustatoma, kad padaryti Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodyti pažeidimai, kurie nėra Taisyklių 18 punkte nurodyti mažareikšmiai pažeidimai, Garbės teismui teikiama išvada dėl vertintojo veiksmų ir teikimas dėl drausmės bylos iškėlimo. Išvada dėl vertintojo veiksmų parengiama pagal Taisyklių 1 arba 2 priedą. Teikimas dėl drausmės bylos iškėlimo parengiamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K‑192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintą 1 priedo „Teikimo forma“ formą. Garbės teismui išnagrinėjus vertintojo drausmės bylą, parengiama išvada dėl ataskaitos pagal Taisyklių 1 arba 2 priede nurodytą formą. Išvados kopijos per 3 darbo dienas nuo išvados pasirašymo dienos išsiunčiamos (registruotu laišku) vertintojui, vertinimo įmonei, kurios vardu parengta vertinimo ataskaita, pareiškėjui ir vertinimo užsakovui. Išvados kopijų išsiuntimu baigiamas paklausimo nagrinėjimas.

17.     Jeigu išnagrinėjus Teismo įpareigojime nurodytą ataskaitą nustatoma, kad padaryti Įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodyti pažeidimai, kurie nėra Taisyklių 18 punkte nurodyti mažareikšmiai pažeidimai, parengiama išvada dėl ataskaitos pagal Taisyklių 1 arba 2 priede nurodytą formą. Išvados kopijos per 3 darbo dienas nuo išvados pasirašymo dienos išsiunčiamos (registruotu laišku) vertintojui, vertinimo įmonei, kurios vardu parengta vertinimo ataskaita, teismui ir vertinimo užsakovui. Išvados kopijų išsiuntimu baigiamas paklausimo nagrinėjimas. Per 10 darbo dienų nuo išvados dėl ataskaitos pasirašymo dienos, Garbės teismui pagal Taisyklių 1 arba 2 priedą parengiama išvada dėl vertintojo veiksmų ir teikimas dėl drausmės bylos iškėlimo.

18.     Mažareikšmiais pažeidimais laikytini pažeidimai, jeigu nedaro įtakos vertės nustatymo pagrindimui:

18.1.  ataskaitoje nenurodytas jos pavadinimas (Įstatymo 22 str. 4 d. 1 p.);

18.2.  ataskaitoje nenurodyti visi vertinimo užsakovo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 5 p.);

18.3.  ataskaitoje nenurodyti visi vertinimo įmonės duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

18.4.  ataskaitoje nenurodyti visi nepriklausomo vertintojo duomenys (Įstatymo 22 str. 4 d. 7 p.);

18.5.  vertinimo objekto apžiūra atlikta nedalyvaujant savininkui ir (arba) užsakovui arba jų įgaliotiems asmenims (Metodikos 34 p.);

18.6.  jeigu vertinimo objekto apžiūroje nedalyvavo savininkas (jo įgaliotas asmuo) ir užsakovas (jo įgaliotas asmuo) – ataskaitoje nepateikta informacija apie šių asmenų nedalyvavimą, nedalyvavimo priežastį, užsakovo informavimo dėl apžiūros datos ir laiko būdą, savininko informavimą apie apžiūrą, savininko sutikimą dėl apžiūros (Metodikos 39 p.);

18.7.  ataskaitoje pateikiama mažiau kaip 3 kiekvieno vertinimo objekto nuotraukos (Metodikos 35.2 p.), jeigu iš ataskaitoje esančių nuotraukų ir (arba) vaizdo medžiagos pakanka nustatyti individualioms objekto savybėms, turinčioms įtakos objekto vertei, pagal kurias galima nustatyti vertinamą objektą;

18.8.  vertinant įkeitimo tikslu, ataskaitoje nenurodoma, ar vertinamas turtas sudaro užbaigtą visumą (Metodikos 18 p.);

18.9.  vertinant įkeitimo tikslu, ataskaitoje nenurodoma, ar kilnojamasis turtas vertinamas atsižvelgiant į tai, kad bus perkeltas į kitą vietą ar kad jis nebus perkeliamas ir išliks esamoje vietoje (Metodikos 20 p.);

18.10.  išvada dėl vertės nepasirašyta išvadą surašiusio vertintojo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.);

18.11.  išvadoje dėl vertės nenurodyta, ar išvada parengta dėl to, kad tarp užsakovo ir vertinimo įmonės ar kitų asmenų iškilo ginčas dėl vertės nustatymo (Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p.).

19.     Tarnybos interneto svetainėje skelbiama informacija apie vertinimo ataskaitos numerį, ataskaitos parengimo datą, vertinimo sritį ir ataskaitos atitiktį Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

20.     Išvados originalas saugomas Tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

21.     Paklausimas Tarnyboje turi būti išnagrinėtas per 3 mėnesius nuo paklausimo arba vertinimo ataskaitos, jeigu ji nebuvo pateikta Tarnybai kartu su paklausimu, gavimo Tarnyboje dienos. Šis terminas Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiais.

22.     Paklausimą Tarnybos direktoriaus pavedimu nagrinėja Tarnybos darbuotojas, kuris užtikrina visų reikalingų raštų ir dokumentų projektų parengimą, derinimą, būtiną tinkamam paklausimo išnagrinėjimui pagal šias Taisykles.

23.     Tarnybos Vertinimų kokybės patikrinimo skyrius kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie patikrintas ataskaitas ir jose nustatytus teisės aktų pažeidimus, apibendrina duomenis apie dažiausius pažeidimus ir su rekomendacijomis vertintojams kiekvieną ketvirtį skelbia Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt .