VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-85 „DĖL REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 25 d. Nr. 2B-231

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.  2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstau 38.2 papunktį taip:

38.2. Aprašo 4 priede nustatytos formos įskaitų ir egzaminų kortelę, išduotą ne seniau kaip prieš 5 metus, arba Aprašo 29 punkte nurodytos kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;“

1.2. išdėstau 39 punktą taip:

„39. Vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius, turintis galiojantį Inspekcijos išduotą specialių kursų baigimo liudijimą (toliau – liudijimas) arba liudijimą, kurio galiojimas baigėsi ne seniau kaip prieš vienus metus, ir pageidaujantis, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi neterminuotą laiką, turi pateikti:

39.1. nustatytos formos prašymą, kuriame būtų nurodytas turimo specialių kursų baigimo liudijimo numeris ir galiojimo pabaigos data;

39.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad per pastaruosius penkerius metus tobulinosi 30 valandų, arba kitus Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus;

39.3. dokumentą, patvirtinantį kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“ (išlaikyta ne seniau kaip vieni metai iki prašymo pateikimo Inspekcijoje dienos).“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas