LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. a1-270 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS Plėtros PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. 09-001-02-03-04 EFEKTYVINTI UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS PROCESUS IR FUNKCIJAS“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1-518

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑001‑02‑03‑04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-270 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑001‑02‑03‑04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau III skyrių 7 pastaba:

7. Plėtros programos pažangos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas priede.“

2. Papildau priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė


 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo

priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-04 „EFEKTYVINTI UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS PROCESUS IR FUNKCIJAS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatomos projekto, planuojamo finansuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ apraše nurodytą veiklą „Užimtumo platformos sukūrimas“ (toliau – projektas), finansavimo sąlygos.

2. Projekto finansavimo sąlygos ir reikalavimai:

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar papriemonė

Intervencinės priemonės kodas

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

Užimtumo platformos sukūrimas

EGADP lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

7

G.1.2

G.1.2.1

 

 

011

-

-

-

-

-

 

Pastabos

1. Trečioje skiltyje nurodomas EGADP plano komponento, prie kurio prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas EGADP plano, prie kurio prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas EGADP plano priemonės numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas Intervencinės priemonės kodas pagal 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, VI priedą (jei finansuojama pagal EGADP planą).

 

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Aprašą:

1.1. Bendrieji teisės aktai:

1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – planas „Naujos kartos Lietuva“);

1.1.3. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas);

1.2. Specialieji teisės aktai:

1.2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.2.2. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų;

1.2.3. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

1.2.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

1.2.6. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

1.2.7. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

1.2.8. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

1.2.9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

1.2.10. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

1.2.11. Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“;

1.2.12. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Nutarimas dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo);

1.2.14. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

1.2.15. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

1.2.16. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo“;

1.2.17. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“;

1.2.18. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416 (1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Elektroninių paslaugų kūrimo metodika);

1.2.19. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.20. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.21. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.22. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika);

1.2.23. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo
Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“;

1.2.24. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.25. Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.26. Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

1.2.27. Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.2.28. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų, patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Aprašą finansuojama veikla (projektas) – Užimtumo platformos sukūrimas (t. y. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informacinės sistemos sukūrimas).

2.2. Galimas pareiškėjas – Užimtumo tarnyba.

2.3. Partneriai negalimi.

2.4. Projektui teikiamo finansavimo forma – dotacija.

2.5. Projektui įgyvendinti skiriama iki 7 111 140 (septynių milijonų šimto vienuolikos tūkstančių šimto keturiasdešimties) eurų EGADP lėšų ir iki 1 493 340 (vieno milijono keturių šimtų devyniasdešimti trijų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimties) eurų valstybės biudžeto lėšų.

2.6. Užimtumo tarnybos parengtas PĮP elektroninių ryšių priemonėmis turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prieš pateikiant jį vertinti administruojančiajai institucijai – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).

2.7. Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 9 priede.

2.8. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Tvarkos aprašo 5 priedo nuostatomis.

2.9. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

2.10. Kartu su PĮP CPVA turi būti pateikti šie dokumentai ir nuorodos:

2.10.1. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos patvirtinimo“, kuri paskelbta http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „Rengimas ir vertinimas“;

2.10.2. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis klausimynas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 8 priedo 5 priede pateiktą formą;

2.10.3. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (pvz.: sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai), taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, teikiami paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos informacinei sistemai / registrui / programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos / registro / programinės įrangos kūrimo etapus, pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.).

2.11. Reikalavimai, taikomi projekto įgyvendinimo metu:

2.11.1. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurdama valstybės informacinę sistemą, institucija turi parengti valstybės informacinės sistemos nuostatų ir valstybės informacinės sistemos saugos nuostatų projektus; valstybės informacinė sistema laikoma įsteigta nuo valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo;

2.11.2. sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti atliktas atsparumo įsilaužimams testas, kaip tai numatyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje; nustačius kritinių klaidų, jos turi būti ištaisytos iki projekto veiklų pabaigos;

2.11.3. sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti patvirtintas sukurtos arba modernizuotos informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kaip tai nustatyta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje;

2.11.4. projekto įgyvendinimo metu kuriamos ar modernizuojamos elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų informacinių technologijų paslaugų teikėjo infrastruktūroje (vadovaujantis Nutarimu dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo).

2.12. Reikalavimai jungtinio projekto projektams

Netaikoma

2.13. Siektini stebėsenos rodikliai

Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio kodas 

Matavimo vienetai 

Siektina reikšmė 

Baigti viešieji pirkimai skaitmeninei užimtumo platformai sukurti

P-09-001-02-03-04-04

Vienetai

1 (2022 m. IV ketv.)

Skaitmeninės užimtumo platformos plėtra

P-09-001-02-03-04-05

Vienetai

1 (2023 m. IV ketv.)

Įgyvendinta Užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija

R-09-001-02-03-04-02

Procentai

90 (2024 m. III ketv.)

Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

R-09-001-02-03-04-06

Naudotojai per metus

Netaikoma.

Pastaba. Šis rodiklis yra plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrasis rodiklis, kuris neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami pagal susijusių reformų ir investicijų rodiklius. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2027 m. vasario mėn.

Pastaba. Siektini stebėsenos rodikliai skaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09- 001- 02- 03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo 1 ir 2 prieduose, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/strateginis-valdymas/aktualus-strateginiai-dokumentai/pletros-programu-pazangos-priemones/itraukios-darbo-rinkos-pletros-programos-priemones).

3. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) ir su jais susijusių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai

3.1. Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ir (ar) informacinės aplinkos ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.); projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

3.2. Projektas turi tiesiogiai prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų HP įgyvendinimo:

3.2.1. projektas turi prisidėti prie lygių galimybių principo įgyvendinimo, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems individualių poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.);

3.2.2. projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo padedant bedarbiams ir užimtiems asmenims integruotis ir (ar) išlikti darbo rinkoje, kelti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, remti verslo kūrimą, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo;

3.2.3. projektas turi prisidėti prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo įgyvendinimo siekiant padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir jos poreikių.

3.3. Įvertinus EGADP 7 komponento planuojamos reformos „Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę“ investicijos „Į klientą orientuotas užimtumo rėmimas“ veiklos „Užimtumo tarnybos veiklos procesų optimizavimas ir tobulinimas, užtikrinantis sistemingą orientavimąsi į klientą“ poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/208, 17 straipsnyje, nustatyta, kad reforma pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį nedaro jokio poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jos poveikis yra nereikšmingas, t. y. ji nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad ji atitinka principą „nedarome reikšmingos žalos“.

3.4. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo priede.

4. Regionas, kuriam priskiriami projektai

Netaikoma

5. Reikalavimai valstybės pagalbai

Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

6. Projektų atrankos kriterijai

Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nenustatomi.

7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

Papildomi reikalavimai, nenurodyti Tvarkos apraše, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

8. Kiti reikalavimai

Nėra

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Projekto išlaidos turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priede išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, o įsigaliojus Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimui, kuriuo patvirtinama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

9.3. Netinkamos pagal Aprašą finansuoti išlaidos yra įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto (amortizacijos) sąnaudos bei nepiniginis projekto vykdytojo įnašas.

1.         9.4. Kryžminis finansavimas netaikomas.

9.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

9.6. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

10. Projekto veikloms įgyvendinti taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės projekto veiklos ir išlaidos joms apmokėti

FN-01

01

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

-

10.5. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės bei išlaidos

FS-01-03

01

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuoji suma be PVM

 

10.2. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės bei išlaidos

FS-01-04

01

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM

-

 

________________

part_c2fb28e4468f4f9b8c27fef57f936845_end


 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 09- 001- 02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo

tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ priedo

priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-04 „EFEKTYVINTI UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS PROCESUS IR FUNKCIJASPROJEKTO ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ apraše nurodyta veikla „Užimtumo platformos sukūrimas“, kuriai nustatomos projektų finansavimo sąlygos (toliau – projektas):

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP);

£ Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESIP).

 

Aplinkos tikslai

(pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088)

Pagrindimas

(remiantis priemonių (jei finansavimo šaltinis – EGADP) arba veiksmų (veiklų) (jei finansavimo šaltinis – ESIP) vertinimo klausimynais

Pagrindimo dokumentai

(nurodomas dokumentas, kuris bus vertinamas siekiant įvertinti projekto atitiktį aplinkos tikslams, arba pateikiama šią atitiktį pagrindžianti informacija)

1.  Klimato kaitos švelninimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nemanoma, kad įgyvendinamas projektas prisidės prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo. Planuojamo projekto veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

2.  Prisitaikymas prie klimato kaitos

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nemanoma, kad įgyvendinamas projektas didina neigiamą dabartinio ir ateities klimato poveikį ar daro neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui: projekto veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

 

3.  Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad jis atitinka tausaus išteklių naudojimo ir jų apsaugos tikslą. Įgyvendinant projektą nenumatoma kurti jokios infrastruktūros, galinčios turėti poveikį tausiam vandens ir jūrų išteklių naudojimui: veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

 

4.  Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, nes įgyvendinant reformas ir investicijas nenumatoma kurti infrastruktūros, darančios žalą žiedinei ekonomikai, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą: veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

 

5.  Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad jis atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą: įgyvendinant projektą nenumatoma kurti infrastruktūros, dėl kurios susidarytų oro, vandens ir dirvožemio tarša: veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam tikslui.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

 

6.  Biologinės įvairovės, ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi jokio numatomo poveikio šiam tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad projektas atitinka biologinės įvairovės, ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą: nemanoma, kad veiklos turės neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemų apsaugai, nes skaitmeninė infrastruktūra kuriama jau urbanizuotoje teritorijoje.

Netaikoma, nes projekto veiklos nukreiptos į Užimtumo tarnybos skaitmeninę transformaciją – paslaugų skaitmeninimą ir prieinamumo didinimą, paremtą šiuolaikinėmis technologijomis.

 

________________

part_e2fd704b071840cb98db48ed23fc97a9_end