LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2007 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-303 „DĖL METŲ VERTĖJO KRĖSLO PREMIJOS, ŠV. JERONIMO PREMIJOS LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJUI, JOTVINGIŲ IR JAUNOJO JOTVINGIO PREMIJŲ ĮSTEIGIMO BEI ŠIŲ PREMIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. ĮV-1146

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. ĮV-303 „Dėl Metų vertėjo krėslo premijos, Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui, Jotvingių ir Jaunojo Jotvingio premijų įsteigimo bei šių premijų nuostatų patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu įsakymo pavadinimą ir išdėstau jį taip:

DĖL METŲ VERTĖJO KRĖSLO PREMIJOS, ŠV. JERONIMO PREMIJOS LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJUI IR UŽSIENIO LITERATŪROS VERTĖJUI, JOTVINGIŲ IR JAUNOJO JOTVINGIO PREMIJŲ ĮSTEIGIMO BEI ŠIŲ PREMIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. 40 bazinių socialinių išmokų dydžio Šv. Jeronimo premiją lietuvių literatūros vertėjui ir 40 bazinių socialinių išmokų dydžio Šv. Jeronimo premiją užsienio literatūros vertėjui;“.

3. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. 40 bazinių socialinių išmokų dydžio Jotvingių ir 20 bazinių socialinių išmokų dydžio Jaunojo jotvingio premijas.“

4. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintus Metų vertėjo krėslo premijos nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintus Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintus Jotvingio ir Jaunojo jotvingio premijų nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-303

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1146

redakcija)

 

METŲ VERTĖJO KRĖSLO PREMIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metų vertėjo krėslo premijos nuostatai reglamentuoja Metų vertėjo krėslo premijos (toliau - premija) skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, šios premijos skyrimo tvarką.

2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

3. Premijos tikslas – paskatinti geriausiai dirbančius grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą.

4. Premija skiriama už praėjusiais metais išleistą geriausią grožinės literatūros ir meninės eseistikos knygos vertimą į lietuvių kalbą. 

5. Premijai gali būti pristatomi grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertėjai į lietuvių kalbą.

6. Paraiškas, siūlydamos pretendentus, gali teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

7. Apie paraiškų priėmimą kasmet gruodžio mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos, Lietuvių literatūros vertėjų sąjungos ir kitose literatūros institucijų bei asociacijų interneto svetainėse.  

8. Premija mokama iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

9. Premija yra 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio. 

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

10. Pretendentus premijai gauti atrenka kiekvienais metais asociacijos Lietuvių PEN centras (toliau – PEN centras) sudaroma komisija. Komisiją sudaro penki nariai – vienas Kultūros ministerijos atstovas ir keturi PEN centro deleguoti atstovai. Komisijos nariais negali būti tų metų pretendentai premijai gauti.

11. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, kurį pirmojo posėdžio metu išrenka komisijos nariai paprasta balsų dauguma.

12. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai.

13. Pareiškėjai komisijai iki Kultūros ministerijos interneto svetainėje skelbime nurodytos datos pateikia pretendento kūrinius (knygas) bei trumpą pretendento veiklos aprašymą su svarbiausių darbų sąrašu. Kūriniai turi būti išleisti tais metais, už kuriuos vertinami kūrinių vertimai į lietuvių kalbą.

14. Komisija, svarstydama pateiktas paraiškas, vertina pretendentų veiklą, pateiktų kūrinių vertimų kokybę ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui siūlymą dėl premijos skyrimo.

15. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

III. SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

16. Premiją skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į komisijos teikimą.

17. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo premijos gavimo.

18. Kandidatas premijai gauti išrenkamas iki kiekvienų metų vasario 13 d., premija teikiama kiekvienų metų vasario 23 d.

19. Kartu su premija įteikiamas diplomas.

20. Premijos teikimą organizuoja PEN centras.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-303

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1146

redakcija)

 

ŠV. JERONIMO PREMIJOS LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTĖJUI IR UŽSIENIO LITERATŪROS VERTĖJUI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui ir užsienio literatūros vertėjui (toliau kartu – premijos) nuostatai reglamentuoja premijų skyrimo tikslus, dydį, pretendentų atrankos komisijų (toliau - komisijos) darbo organizavimo tvarką, šių premijų skyrimo tvarką.

2. Premija lietuvių literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus lietuvių literatūros grožinių bei humanitarinių kūrinių vertimus iš lietuvių kalbos, už indėlį į tarptautinius kultūros mainus bei literatūros sklaidą ir populiarinimą kitose šalyse.

3. Premija užsienio literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertimus į lietuvių kalbą, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai bei vertėjų ugdymui. 

4. Premijas steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

5. Kandidatus premijoms gali pristatyti meno kūrėjų asociacijos ir kūrybinės organizacijos, švietimo įstaigos, kultūros ir kultūros sklaidos institucijos, leidyklos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

6. Apie paraiškų priėmimą kasmet kovo mėnesį skelbiama Kultūros ministerijos, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ir kitose literatūros institucijų bei asociacijų interneto svetainėse.

7. Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

8. Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui ir užsienio literatūros vertėjui dydis – po 40 bazinių socialinių išmokų (BSI).

 

 

II SKYRIUS

KOMISIJŲ DARBO TVARKA

 

9. Pretendentus premijoms gauti atrenka kiekvienais metais Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos sudaromos dvi komisijos: pretendentų Šv. Jeronimo premijai lietuvių literatūros vertėjui atrinkti komisija ir pretendentų Šv. Jeronimo premijai užsienio literatūros vertėjui atrinkti komisija (toliau kartu – komisijos). Komisijas sudaro po penkis narius: po vieną Kultūros ministerijos ir po keturis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos paskirtus atstovus. Komisijos nariais negali būti tų metų pretendentai premijoms gauti.

10. Komisijų posėdžius kviečia ir jų darbui vadovauja komisijų pirmininkai, kuriuos pirmojo posėdžio metu kasmet išrenka komisijų nariai paprasta balsų dauguma.

11. Komisijų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai.

12. Pareiškėjai komisijoms iki Kultūros ministerijos interneto svetainėje skelbime nurodytos datos pateikia pretendento profesinės veiklos aprašymą bei išverstų knygų sąrašą. Komisijos turi teisę paprašyti pateikti šias knygas.

13. Komisijos, svarstydamos pateiktas paraiškas, vertina pretendentų veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui siūlymą dėl premijų skyrimo.

14. Komisijų sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir forminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijų pirmininkai ir posėdžių sekretoriai.

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

15. Premijas skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į komisijų teikimus.

16. Premijos tam pačiam asmeniui gali būti skirtos tik vieną kartą.

17. Kandidatai premijoms gauti išrenkami kasmet iki rugsėjo 10 d., premijos teikiamos kasmet rugsėjo 30 d. minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną.

18. Kartu su premijomis įteikiami diplomai.

19. Premijų teikimą organizuoja Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. gegužės 22d. įsakymu Nr. ĮV-303

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1146

redakcija)

 

 

JOTVINGIŲ IR JAUNOJO JOTVINGIO PREMIJŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijų nuostatai reglamentuoja Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijų (toliau – premijos) skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komiteto (toliau – komitetas) darbo organizavimo tvarką, taip pat šių premijų skyrimo tvarką.

2. Premijas steigia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

3. Premijų tikslas – įvertinti naujausią lietuvių poetinę kūrybą ir paskatinti lietuvių poezijos kūrėjus.

4. Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą (skaičiuojamą nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito).

5. Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito).  Jaunojo jotvingio premija gali būti skiriama kūrėjui, išleidusiam knygą iki 35 metų, arba vyresnio amžiaus kūrėjui, išleidusiam pirmą originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą.

6. Kandidatus premijoms gali teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos ir kūrybinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

7. Apie paraiškų priėmimą skelbiama kasmet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 16 d. Kultūros ministerijos ir visuomeninės organizacijos „Poetinis Druskininkų ruduo“ bei kitose literatūros institucijų ir asociacijų interneto svetainėse.

8. Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto  asignavimų.

9. Jotvingių premija yra 40 bazinių socialinių išmokų (BSI), Jaunojo jotvingio – 20 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio.

 

II SKYRIUS

KOMITETO DARRBO TVARKA

 

10. Pretendentus premijoms gauti atrenka asociacijos „Poetinis Druskininkų ruduo“ dvejiems metams sudaromas komitetas (toliau – komitetas). Komitetą sudaro septyni nariai: vieną atstovą deleguoja Kultūros ministerija, šešis atstovus skiria asociacija „Poetinis Druskininkų ruduo“ - keturis Jotvingių ir du Jaunojo jotvingio premijų laureatus. Komiteto nariais negali būti tų metų pretendentai premijai gauti..

11. Komiteto posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, kurį pirmojo posėdžio metu išrenka komiteto nariai paprasta balsų dauguma. Tas pats asmuo gali būti renkamas pirmininku ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tas pats asmuo komiteto nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

12. Komiteto posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jo narių.

13. Komitetas pagal pateiktas paraiškas ir kitus dokumentus svarsto pretendentų kandidatūras  (turėdamas teisę ir pats juos rekomenduoti) ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui siūlymus dėl premijos skyrimo. 

14. Komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

15. Premijas įsakymu skiria kultūros ministras atsižvelgdamas į komiteto teikimą.

16. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo premijos gavimo.

17. Premijos įteikiamos kasmet tarptautiniame literatūros festivalyje „Poetinis Druskininkų ruduo“.

18. Kartu su premijomis įteikiami diplomai.

19. Premijų teikimą organizuoja asociacija „Poetinis Druskininkų ruduo“.