VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO nR. a1-288 „DĖL PRAŠYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A1-216

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Prašymo suteikti teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, formą, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ 1 punktu, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiąjį specialistą (patarėją), Fitosanitarijos skyriaus, regioninių skyrių vedėjus. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Sergejus Fedotovas 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-288

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-216 redakcija)

 

_______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(fizinio / juridinio asmens kodas, fizinio / juridinio asmens adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI TEISĘ ŽENKLINTI MEDINĘ PAKAVIMO MEDŽIAGĄ IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI

 

20 ____ m. __________________d.

___________

(vieta )

 

1. Prašau suteikti teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą (toliau – MPM) ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti.

2. Fizinio ar juridinio asmens duomenys:

Fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas: ________________________________________________________________________________

Adresas: ________________________________________________________________________

Veiklos vietos adresas: _____________________________________________________________

Telefonas: ________________ Faksas: ___________________ El. paštas: ____________________

3. Už MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių reikalavimų laikymąsi atsakingas asmuo:

Vardas, pavardė: __________________________________________________________________

Telefonas: ________________ Faksas: ____________________ El. paštas: ___________________

Toliau atitinkamus laukelius pažymėti T.

4. Fizinio ar juridinio asmens veiklos pobūdis:

£termiškai apdoroja MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti;

£gamina MPM iš termiškai apdorotos medienos;

£taiso ženklintą MPM;

£atnaujina ženklintą MPM.

5. Termiškai apdoroja:

£pjautinę medieną:

£spygliuočių;

£lapuočių;

Termiškai apdorojamos medienos matmenys mm (įrašyti)____________________________

£MPM:

£padėklus;

£dėžes;

£padėklų apvadus;

£kita (įrašyti) _____________________________________________________________

6. Ženklinama produkcija:

£medienos paketas;

£kiekviena lenta;

£MPM.

7. 6 punkte nurodyta produkcija ženklinama:

£etikete;

£dažymu (ženklo spalva ir matmenys: ______________________________________);

£deginimu (ženklo matmenys: __________________________________________________);

£spaudu (ženklo spalva ir matmenys: _____________________________________________).

8. Pastabos:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo ar jo atstovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)