LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 16 d. Nr. V-631

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Iškeltam Veiksmų plano krypties uždaviniui – padidinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumą, gerinti turimas žinias apie sveikatą, sveiką gyvenseną, pakeisti jų elgseną sveikatos labui įgyvendinti numatomos įgyvendinti priemonės:

29.1. parengti pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimo ir ligų bei griuvimų prevencijos vadovą (metodiką), skirtą šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams apie vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių sveikatos stiprinimą ir ligų bei griuvimų prevenciją; parengti informaciją sklaidai, skleisti informaciją, šviesti visuomenę vyresnio amžiaus žmonių ligų ir griuvimų prevencijos bei sveikatos stiprinimo temomis. Vykdytojas: SMLPC, bendradarbiaudamas su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru, Higienos institutu, Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu;

29.2. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus (50 proc. savivaldybių bent po vienus kursus) asmens (šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams, gydytojams specialistams, bendrosios praktikos slaugytojams) ir visuomenės (savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos stiprinimo) sveikatos priežiūros specialistams apie pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimo ir ligų bei griuvimų prevencijos vadovo (metodikos) taikymą dirbant su vyresniais nei 60 metų amžiaus žmonėmis. Vykdytojas: SMLPC, bendradarbiaudamas su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru, Higienos institutu, Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu;

29.3. ne mažiau kaip 50 proc. savivaldybių įgyvendinti bent po vieną sveikatos stiprinimo ir ligų bei griuvimų prevencijos programą, kurioje būtų numatytos priemonės vyresniems nei 60 metų žmonėms (pasinaudojant Pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimo ir ligų bei griuvimų prevencijos vadovo (metodikos) rekomendacijomis). Vykdytojai: savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos, bendradarbiaudami su SMLPC (metodinė pagalba įgyvendinantiems programas);

29.4. organizuoti bendruomenėse sveikatos ugdymo renginius, skirtus vyresnio amžiaus žmonėms sveikos gyvensenos ir ligų bei griuvimų prevencijos temomis. Vykdytojai: savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos, bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO);

29.5. organizuoti praktinius fizinio aktyvumo užsiėmimus vyresniems nei 60 metų amžiaus žmonėms ir taip didinti jų motyvaciją būti fiziškai aktyviems ir palaikyti normalų kūno svorį. Vykdytojai: savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos, bendradarbiaudami su NVO;

29.6. išleisti informacinius leidinius (atmintines, skrajutes ir pan.) apie skiepijimosi nuo gripo naudą vyresniems nei 65 metų žmonėms, taip pat periodiškai įvairiais būdais skleisti šią informaciją visuomenėje (interviu televizijai, radijui, interneto portaluose ir pan.), taip skatinant vyresnio amžiaus žmonių sąmoningą pasirinkimą skiepytis; parengti ir išleisti informacinius leidinius sveikatos priežiūros specialistams, farmacijos specialistams bei pacientams, propaguojant sveiką senėjimą ir siekiant, kad pacientai, ypač vyresnio amžiaus ir (ar) sergantys lėtinėmis ligomis, vaistus vartotų racionaliai. Vykdytojai: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, SMLPC, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiaudami su Vilniaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Higienos institutu;

29.7. įgyvendinti NVO iniciatyvas vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimo srityje;

29.8. atlikti vyresnio amžiaus žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimus (apklausas). Apklausas tikslinga atlikti įpusėjus ir baigiantis Veiksmų plano priemonių vykdymui. Vykdytojas: SMLPC, bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Higienos institutu.“

1.2. Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.1. siekiant sveiko senėjimo, būtina išplėsti Lietuvoje vykstančios Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ vykdymą, išplečiant programos apimtį ir įtraukiant vyresnio amžiaus asmenis, užtikrinant šios programos duomenų analizę ir veiklos koordinavimą. Taip pat tikslinga išplėsti programos turinį, įtraukiant į ją ir padidėjusios aterosklerozinio smegenų išeminio pažeidimo rizikos asmenis. Šios priemonės įgyvendinimas bus derinamas su Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014−2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 4 priede „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ numatytomis atitinkamomis priemonėmis. Vykdytojai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;“.

1.3. Pakeičiu 30.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.4. pagal galimybes toliau įgyvendinti priemones, numatytas Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programoje, kurios nebuvo finansuotos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis arba iš kitų finansavimo šaltinių. Taip pat pagerinti Valstybinio patologijos centro – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo – teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant informacines technologijas dėl duomenų keitimosi su ASPĮ, įsigyjant ir (arba) atnaujinant reikalingą laboratorinę įrangą atrankinės patikros programoms vykdyti. Vykdytojai: Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programoje numatyti vykdytojai; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;“.

1.4. Papildau 30.7 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„30.7. Pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų sveikam senėjimui užtikrinti, kokybę: atnaujinti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir pagal poreikį aprūpinti nauja įranga bei tikslinėmis transporto priemonėmis. Vykdytojai: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savivaldybių administracijos.“

1.5. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Numatomi tokie pagrindiniai šios Veiksmų plano krypties vykdytojai: NVO, savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos bei vykdytojai, numatyti Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programoje.“

1.6. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Šiai Veiksmų plano krypčiai įgyvendinti skiriama iki 18,77 mln. eurų. Numatomi finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšos, ES fondų ir tarptautinės paramos lėšos, nuosavos vykdytojų lėšos ir kt. šaltiniai.“

2. Pakeičiu 2 priedą:

2.1. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. skleisti mokslo įrodymais pagrįstą informaciją apie fizinio aktyvumo naudą vyresnio amžiaus žmonėms. Šios priemonės įgyvendinimas derinamas su Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties apraše numatyta atitinkama priemone. Vykdytojai: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC), savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos;“.

2.2. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.2. organizuoti teorinius ir praktinius mokymus vyresniems nei 60 metų žmonėms griuvimų prevencijos tematika pagal nacionaliniu lygiu parengtą metodiką. Numatoma apmokyti apie 3 000 asmenų. Vykdytojai: savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos, bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO);“.

2.3. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.4. periodiškai skleisti informaciją (2 kartus kiekvienais metais rudens sezono viduryje ir žiemos sezono viduryje) savivaldybėse ir seniūnijose, siekiant paskatinti jas organizuoti nuolatinį slidžios gatvių, šaligatvių ir pan. dangos valymą ir barstymą. Vykdytojai: Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos.“

2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Numatomi pagrindiniai šios Veiksmų plano krypties vykdytojai: Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, NVO.“

2.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Šiai Veiksmų plano krypčiai įgyvendinti skiriama iki 1,71 mln. eurų. Numatomi finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, ES fondų ir tarptautinės paramos lėšos, nuosavos vykdytojų lėšos ir kiti šaltiniai.“

3. Pakeičiu 3 priedą:

3.1. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.1. savivaldybių lygiu organizuoti psichikos sveikatos stiprinimo renginius (mokymai, seminarai) vyresniems nei 65 metų asmenims, šviečiamuosius renginius tokių asmenų  artimiesiems  ir  globėjams,  leisti  informacinius leidinius. Vykdytojai:  savivaldybių visuomenės   sveikatos  biurai   ir   (ar)  savivaldybių administracijos, bendradarbiaudami  su NVO;“.

3.2. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.2. tobulinti asmens sveikatos priežiūros specialistų (šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų, gerontologų, paliatyviosios terapijos ir skausmo centrų specialistų, bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos slaugytojų) kvalifikaciją psichologinių sveiko senėjimo ypatumų, psichikos sutrikimų ypatumų vyresniame amžiuje bei prevencijos, diagnostikos ir biopsichosocialinės jų gydymo koncepcijos srityse. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas (toliau – VU), Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Juras Požela