LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. 1-140

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų.“

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 38 812 519 (trisdešimt aštuonių milijonų aštuonių šimtų dvylikos tūkstančių penkių šimtų devyniolikos) eurų ir pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą – iki 4 723 355 (keturių milijonų septynių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt penkių) eurų Sanglaudos fondo lėšų.“

3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – šilumos tiekėjai, vykdantys šilumos tiekimo veiklą. Partneriai negalimi.“

4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 23 punkte nurodytos minimalios balų sumos, paraiška atmetama. Jeigu pagal remiamą veiklą pateikti projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas pagal remiamą veiklą skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.“

5. Pakeičiu 58.12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.12.2. jeigu pareiškėjas nevykdė veiklos, pateikia įrodančius dokumentus apie tai, kad nedisponuoja informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti sunaudotus energijos kiekius ir yra pateikęs oficialius paklausimus šia informacija disponuojantiems subjektams, tačiau iš jų gavęs neigiamus atsakymus dėl tokios informacijos pateikimo, gali skaičiuoti faktinius nuostolius ir sunaudotus energijos kiekius metiniam šilumos ir vėsumos energijos kiekiui pagaminti už laikotarpį, kurį faktiškai vykdė veiklą.“

6. Pakeičiu 58.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.13. jei projektas neatitinka Aprašo 21.1 papunktyje nustatyto reikalavimo dėl jo įgyvendinimo efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje, dokumentus, jų nuorašus ar kopijas ir (ar) informaciją, pagrindžiančią planuojamus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje sunaudoti energijos kiekius šilumos energijos poreikiui užtikrinti (planuojamiems prijungti šilumos gamybos šaltiniams išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, Ministerijos išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui, dokumentus, įrodančius, kad yra pradėti darbai arba sudaryta sutartis dėl darbų, po kurių sistema tenkintų efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo reikalavimus ir (ar) dokumentus, įrodančius, kad bus planuojamos arba vykdomos investicijos į šilumos gamybos įrenginius ar kt.);“

7. Papildau 691 punktu:

691. Sprendime dėl projekto finansavimo numačius valstybės pagalbą išmokėti dalimis, keliomis dalimis mokama valstybės pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo momentu, kaip nustatyta Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje.“

8. Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) turi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija.“

 

 

 

9. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

Informacijos šaltinis: paraiška.“

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

 

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2018 m. kovo 30 d. raštu Nr. R4-1465(3.14)