VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL duomenų apie terminuotas darbo sutartis pateikimo

 

2017 m. birželio 5 d. Nr. V-281

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 279 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatyto“ pakeitimo“, 3 punktu:

1.   T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos aprašą;

1.2. Pranešimo apie asmenis, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d., TDS formą.

2.    N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

3.    Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorius                                                                              Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. birželio 5 d.

įsakymu Nr. V-281 

 

 

DUOMENŲ APIE GALIOJANČIAS TERMINUOTAS DARBO SUTARTIS PATEIKIMO TVARKOS Aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Duomenų apie galiojančias terminuotas darbo sutartis pateikimo tvarkos aprašas  (toliau – Tvarkos aprašas) nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų, kurie  2017 m. liepos 1 dieną dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, pranešimo apie asmenis, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d., TDS formos (toliau – TDS forma) pildymo bei pateiktų duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazę ir jų tikslinimo tvarką.

2.  Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatyto“, Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (toliau – SD taisyklės).

3Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. EDAS - elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, skirta elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir elektroninių prašymų teikimui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui bei informacijos gavimui iš Fondo valdybos Informacinės sistemos elektroniniu būdu.

3.2. PT elektroninis prašymas – Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT forma.

3.3. SAM pranešimas – Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM forma.

3.4. 1-SD pranešimas – Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD forma.

3.5. 2-SD pranešimas – Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD forma.

 

ii SKYRIUS

TDS FORMOS PATEIKIMAS ir PILDYMAS

 

4.  TDS forma teikiama nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.

5.  TDS forma teikiama siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS.

6.  TDS forma pildoma laikantis SD taisyklių III skyriuje nustatytų SD pranešimų atitinkamų laukelių pildymo bendrųjų reikalavimų.

7.  TDS forma gali būti pildoma dviem būdais:

7.1. automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį draudėjo apdraustųjų asmenų duomenimis ir pažymint (laukelis TDS1) apdraustuosius, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30  d.;

7.2. rankiniu būdu pildant TDS formą - nurodant apdraustųjų asmenų duomenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos.

8.  Jeigu apdraustajam terminuotos darbo sutarties terminas baigsis laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d., duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip likus vienai dienai iki asmens, kuris dirba pagal terminuotą darbo sutartį, valstybinio socialinio draudimo pabaigos. Šiuo atveju duomenis draudėjas teikia tokia tvarka:

8.1. pateikiamas 2-SD pranešimas, nurodant apdraustajam valstybinio socialinio draudimo pabaigos datą - 2017-06-30 (laukelis A10) ir laukelyje A5 nurodant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas (laukelis A6);

8.2. pateikiamas 1-SD pranešimas, nurodant apdraustajam valstybinio socialinio draudimo pradžios datą - 2017-07-01 (laukelis A9) ir laukelyje A5 nurodant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas (laukelis A6);

8.3. pateikiamas 2-SD pranešimas apie apdraustojo atleidimą iš darbo (teikiamas bendra SD taisyklėse nustatyta tvarka) nurodant atitinkamą nuo 2017-07-01 apdraustajam taikomą socialinio draudimo įmokų tarifą (nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas didinamas du kartus).

 

III SKYRIUS

PATEIKTŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRĄ

 

9.  Pasibaigus TDS formų pateikimo terminui, draudėjų pateikti duomenys iš TDS formų į Registrą įrašomi automatiniu būdu (tik tuo atveju, jeigu draudėjas pateikė SAM pranešimą už 2017 m. birželio mėnesį) priskiriant apdraustajam atitinkamą darbo sutarties rūšį (terminuota darbo sutartis). Pagal SAM pranešimo už 2017 m. birželio mėn. duomenis apdraustajam asmeniui, nurodytam TDS formoje automatiniu būdu:

9.1. įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - 2017-06-30, priskiriant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas ir 

9.2. įrašoma valstybinio socialinio draudimo pradžios data - 2017-07-01, priskiriant 96 priežastį – darbo sutarties rūšies priskyrimas/pakeitimas.

10Jeigu apdraustiesiems buvo pateikti 9-SD ar/ir 12-SD pranešimai, kurių laikotarpis apima 2017 m. birželio ir liepos mėnesius, duomenys bus patikslinti automatiniu būdu (įrašai nutraukti 2016-06-30 ir atkurti nuo 2017-07-01).

 

Iv SKYRIUS

PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

11.  Jeigu iki 2017-07-31 draudėjas pastebėjo, kad TDS formoje pateikė neteisingus duomenis, nedelsiant teikia TDS formą, kurioje nurodomi atitinkami apdraustojo asmens duomenys ir:

11.1. pažymimas laukelis TDS1, jeigu informacija apie asmenį nebuvo pateikta, arba

11.2. pažymimas laukelis TDS2, jeigu asmuo turi būti pašalintas iš anksčiau pateiktos TDS formos.

12.  Nuo 2017-08-01 TDS duomenys tikslinami vadovaujantis SD taisyklėse nustatyta tvarka pateikiant PT elektroninį prašymą (priedai PT-1-SD ir/ar PT-2-SD).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.            Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________