VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 27V-63 „DĖL PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIUS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 8 d. Nr. 27V-68

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Gediminas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63

(Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 27V-68 redakcija)

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIUS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau TGĮ), organizavimą ir vykdymą, TGĮ taikomus reikalavimus, TGĮ testavimą ir veiksmus TGĮ techninių sutrikimų atvejais.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas).

3. Pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) direktoriaus sprendimu gali būti vykdomas šiais būdais:

3.1. kai visi pretendentų vertinime komisijoje dalyvaujantys asmenys yra Valstybės tarnybos departamento ir valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, kurioje vykdomas pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ (toliau – įstaigos), patalpose;

3.2. kai komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius (-iai) yra Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos patalpose, o pretendentai ir Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka stebėtojo teisėmis dalyvaujantys asmenys (toliau – stebėtojai) – kitose nutolusiose vietose;

3.3. kai komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius (-iai), dalis pretendentų ir stebėtojai yra Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos patalpose, o dalis pretendentų (dėl jų ligos, komandiruotės, gyvenamosios ar darbo vietos užsienio valstybėje, ar kitais nenumatytais nuo pretendento valios nepriklausančiais atvejais) – kitose nutolusiose vietose.

 

II SKYRIUS

TGĮ TAIKOMI REIKALAVIMAI IR TGĮ TESTAVIMAS

 

4. Valstybės tarnybos departamento ir įstaigų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 1 priede ir Aprašo 2 priede. Jeigu pretendentai ir (ar) stebėtojai jungiasi iš kitų nutolusių vietų, jų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 2 priede.

5. Pretendentų vertinimo komisijoje metu gali būti naudojami tik ištestuoti Valstybės tarnybos departamento, įstaigų, pretendentų ir stebėtojų, naudojami TGĮ.

6. Pretendentų vertinimą komisijoje, naudojant TGĮ, inicijuoja Valstybės tarnybos departamentas. Valstybės tarnybos departamentas ir įstaigos jungiasi nuotoliniu būdu pasinaudodami prisijungimo nuorodomis, kurias sukuria Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistai, atsakingi už TGĮ techninę priežiūrą (toliau – KDV priežiūros specialistai). Pretendentams ir (ar) stebėtojams, kurie pretendentų vertinime komisijoje dalyvauja iš kitų nutolusių vietų, Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistų jiems sukurtas prisijungimo nuorodas pateikia Valstybės tarnybos departamentas.

7. KDV priežiūros specialistai ir įstaigų atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi kartu ištestuoti įstaigų numatomus naudoti TGĮ, jeigu jie nebuvo ištestuoti. Jeigu įstaigų numatomi naudoti TGĮ buvo ištestuoti, KDV priežiūros specialistai turi pateikti įstaigų atsakingiems darbuotojams, vykdantiems techninę TGĮ priežiūrą, tik prisijungimo nuorodas.

8. Pretendentų ir stebėtojų, kurie pretendentų vertinime komisijoje dalyvauja iš kitų nutolusių vietų, naudojamus TGĮ turi išsitestuoti patys pretendentai ir stebėtojai (pretendentai – ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, o stebėtojai – ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios).

Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas (toliau – konkursas ar atranka) administravimą, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios stebėtojui jo nurodytu elektroniniu paštu turi išsiųsti informacinį pranešimą dėl pretendento ir stebėtojo naudojamų TGĮ testavimo (toliau – Informacinis pranešimas), kuriame pateikiamos, prisijungimo nuorodos ir testavimo formos nuoroda.

Pretendentas ar stebėtojas turi patikrinti, ar jo naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi išsitestuoti jo naudojamus TGĮ ir atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis. Pretendentas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi pateikti informaciją apie jo naudojamų TGĮ testavimo rezultatus, užpildydamas testavimo formą, kurios nuoroda jam buvo pateikta Informaciniame pranešime.

Jeigu pretendentas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios neužpildo šios testavimo formos arba testavimo formoje nurodo, kad jam atliekant bandomąjį prisijungimą nepavyko prisijungti ir (ar) neveikė arba nėra vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, atitinkamai tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios apie tai pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

9. Jeigu Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, yra pranešimo, nurodyto Priėmimo tvarkos aprašo 39 punkte (toliau – Pranešimas), gavimo dieną, tai pretendentas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Pranešimo gavimo dienos apie šias aplinkybes elektroniniu paštu turi informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos administravimą, ir pateikti šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.

Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos administravimą, gavęs pretendento pranešimą apie atsiradusias Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančių dokumentų kopijas, tą pačią darbo dieną, juos perduoda komisijos pirmininkui arba sekretoriui. Komisijos pirmininkas, įvertinęs pretendento pranešime ir pateiktų dokumentų kopijose nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą leisti ar neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų ir apie tai pažymima protokole. Komisijos pirmininkui, priėmus sprendimą neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, protokole turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai ir apie tai pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Komisijos pirmininkui, priėmus sprendimą leisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos administravimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistus dėl prisijungimo nuorodų sukūrimo. Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistas prisijungimo nuorodas turi sukurti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną ir pateikti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovui, atsakingam už konkurso ar atrankos administravimą. Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos administravimą, gavęs prisijungimo nuorodas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi išsiųsti pretendentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Informacinį pranešimą, kuriame pateikiamos, prisijungimo nuorodos ir testavimo formos nuoroda. Pretendentas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną turi patikrinti, ar jo naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi išsitestuoti jo naudojamus TGĮ, atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis ir pateikti informaciją apie jo naudojamų TGĮ testavimo rezultatus, užpildydamas testavimo formą, kurios nuoroda jam buvo pateikta Informaciniame pranešime.

Jeigu pretendentas nustatytu terminu neužpildo šios testavimo formos arba testavimo formoje nurodo, kad jam atliekant bandomąjį prisijungimą nepavyko prisijungti ir (ar) neveikė arba nėra vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, atitinkamai tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir apie tai pažymima protokole.

10. Jeigu Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių pretendentas turi teisę dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, pretendentui atsirado per 2 darbo dienas po Pranešimo gavimo dienos, tai pretendentas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos apie šias aplinkybes elektroniniu paštu turi informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos administravimą, ir pateikti šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.

Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, gavęs pretendento pranešimą apie atsiradusias Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančių dokumentų kopijas, tą pačią darbo dieną apie tai informuoja komisijos pirmininką arba sekretorių. Komisijos pirmininkas, įvertinęs pretendento pranešime ir pateiktų dokumentų kopijose nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą leisti ar neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai pažymima protokole. Komisijos pirmininkui, priėmus sprendimą neleisti pretendentui dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, protokole turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai ir apie tai pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Komisijos pirmininkui, priėmus sprendimą leisti pretendentui dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos administravimą, tą pačią darbo dieną turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistus dėl prisijungimo nuorodų sukūrimo. Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistas prisijungimo nuorodas turi sukurti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną ir pateikti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovui, atsakingam už konkurso ar atrankos administravimą. Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos administravimą, gavęs prisijungimo nuorodas, tą pačią darbo dieną turi išsiųsti pretendentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Informacinį pranešimą, kuriame pateikiamos, prisijungimo nuorodos ir testavimo formos nuoroda. Pretendentas ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi patikrinti, ar jo naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Aprašo 2 priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi išsitestuoti jo naudojamus TGĮ, atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis ir pateikti informaciją apie jo naudojamų TGĮ testavimo rezultatus, užpildydamas testavimo formą, kurios nuoroda jam buvo pateikta Informaciniame pranešime.

Jeigu pretendentas nustatytu terminu neužpildo šios testavimo formos arba testavimo formoje nurodo, kad jam atliekant bandomąjį prisijungimą nepavyko prisijungti ir (ar) neveikė arba nėra vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, atitinkamai tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir apie tai ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir apie tai pažymima protokole.

11. Dėl testavimo metu ar atliekant bandomąjį prisijungimą atsiradusių trikdžių šalinimo pretendentas ir stebėtojas gali konsultuotis su KDV priežiūros specialistais, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti Informaciniame pranešime.

12. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, Aprašo 9 ir 10 punkto nuostatos netaikomos ir pretendentui, kuriam atsirado Aprašo 3.3 papunktyje nurodytos aplinkybės, nesudaroma galimybė pretendentų vertinime komisijoje dalyvauti iš kitų nutolusių vietų.

13. Visi pretendentų vertinimo komisijoje dalyvaujantys asmenys, esantys skirtingų pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose, turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TGĮ, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

14. Pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, vykdomos vadovaujantis Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

15. Pretendentų vertinimo komisijoje metu patalpose gali būti tik pretendentų vertinimo komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius (-iai), vertinami pretendentai, stebėtojai. Komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius gali būti atitinkamai tik Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos patalpose. Antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose gali būti tik tuomet, kai nustatoma pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybė, pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo eiga ir jie atlieka popierinės formos testus bei vykdomas šių testų rezultatų įvertinimas ir vertinimo balų skaičiavimas. Pretendentai ir stebėtojai Aprašo 3 punkte nustatytais atvejais gali būti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose arba kitose nutolusiose vietose. KDV priežiūros specialistai, Valstybės tarnybos departamento atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, gali būti pretendentų vertinimo komisijoje metu atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose arba turi būti pasiekiami telefonu ir kviečiami ne vėliau kaip per 10 minučių atvykti.

16. KDV priežiūros specialistai ar Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, turi atlikti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos techninę TGĮ priežiūrą ir, esant techniniams sutrikimams, juos, vadovaujantis Aprašo 23 ir 24 punktais, pašalinti. Pretendentų ir stebėtojų naudojamų TGĮ techninius sutrikimus, vadovaujantis Aprašo 24 punkto pirmąja pastraipa ir 25 punktu, turi pašalinti atitinkamai patys pretendentai ir stebėtojai.

17. Jeigu pretendentai ir stebėtojai yra įstaigos patalpose, tai komisijos pirmininkas skiria kartu su pretendentais ir stebėtojais esantį komisijos narį nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę, patikrinant pretendentų ir stebėtojų pateiktus galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Aprašo 18 punkte nurodytu atveju Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu yra paskirtas antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, tai komisijos pirmininkas gali jį paskirti nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę. Komisijos sekretorius protokole įrašo, kas yra paskirtas nustatyti pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę. Komisijos narys ar antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys, patvirtinęs pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę užpildo Asmens tapatybės patvirtinimo formą (Aprašo 3 priedas).

Jeigu pretendentai ir stebėtojai yra kitose nutolusiose vietose, jų asmens tapatybę pretendentų vertinimo komisijoje metu patikrina komisijos sekretorius pagal pretendentų ir stebėtojų per internetinę kamerą parodytus galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu nėra galimybės įsitikinti pretendento ar stebėtojo asmens tapatybe pagal jo per internetinę kamerą parodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendentas ar stebėtojas komisijos sekretoriaus nurodytu elektroniniu paštu turi atsiųsti savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą arba foto nuotrauką). Pretendentui ar stebėtojui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar neparodžius jo per internetinę kamerą, ar nepateikus jo kopijos, atitinkamai pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

18. Jeigu komisija pagal pretendentų vertinimo organizavimo planą nusprendžia taikyti testą, komisijos pirmininkas turi priimti sprendimą, kuris (-ie) komisijos narys (-iai) atliks testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą. 

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti Valstybės tarnybos departamento patalpose esančiam (-tiems) komisijos nariui (-iams), įstaigos komisijos narys (-iai) pretendentų popierine forma atliktų testų skanuotas kopijas turi atsiųsi komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu (-ais).

Jeigu testai sprendžiami popierine forma įstaigos patalpose ir priimtas sprendimas šių testo rezultatų įvertinimą ir vertinimo balų skaičiavimą atlikti įstaigos patalpose esančiam (-iems) komisijos nariui (-iams), tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai) atlieka pretendentų testo užduočių įvertinimą ir įvertinimo rezultatus per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Jeigu nėra galimybės testo užduočių įvertinimo rezultatus parodyti per internetinę kamerą, tai kartu su pretendentais esantis (-ys) komisijos narys (-iai), testo užduočių įvertinimo rezultatus įgarsina žodžiu. Jeigu kartu su pretendentais yra tik vienas komisijos narys, jam padėti atlikti pretendentų testo užduočių įvertinimą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu gali būti paskiriamas antrasis sekretorius – įstaigos atstovas, kuris nėra komisijos narys.

Atliktų testų galutinius įvertinimo rezultatus komisijos sekretorius įrašo į protokolą.

19. Jeigu pagal komisijos sudarytą vertinimo organizavimo planą pretendentai raštu atlieka praktinę užduotį, esė, namų darbų užduotį (toliau – raštu atliktos užduotys), tai komisijos nariai atlieka pretendentų raštu atliktų užduočių įvertinimą.

Pretendentų, esančių Valstybės tarnybos departamento patalpose, raštu atliktas užduotis komisijos nariui (-iams), esančiam (-iems) įstaigos patalpose, atsiunčia komisijos sekretorius komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Pretendentų, esančių įstaigos patalpose, raštu atliktas užduotis komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, atsiunčia komisijos pirmininkui jo nurodytu elektroninio paštu.

Pretendentai, esantys kitose nutolusiose vietose, raštu atliktas užduotis komisijos nariams atsiunčia komisijos pirmininko nurodytu elektroniniu paštu.

Komisijos nariai užduočių įvertinimo rezultatus – balus įrašo į individualaus vertinimo lenteles.

20. Pretendentai, dalyvavę pretendentų vertinime komisijoje iš kitų nutolusių vietų, ir Aprašo 24 punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipoje nustatytais atvejais, pretendentai balų skaičiavime ir rezultatų paskelbime nedalyvauja, jie per 5 darbo dienas atitinkamai po pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos ar pretendentų vertinimo komisijos posėdžio pabaigos informuojami apie pretendento vertinimo komisijoje rezultatą ir užimtą vietą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

21. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, užpildytą (-as) individualaus vertinimo lentelę (-es) per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Jeigu nėra galimybės užpildytos (-ų) individualaus vertinimo lentelės (-ių) parodyti per internetinę kamerą, komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, individualaus vertinimo lentelėje įrašytus pretendentams skirtus balus įgarsina žodžiu. Šiuos pretendentams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į protokolą.

22. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos Valstybės tarnybos departamentui pateikia Asmens tapatybės patvirtinimo (Aprašo 3 priedas) ir komisijos nario (-ių) individualaus vertinimo lentelės (-ių) skanuotas kopijas bei pretendentų spręstų popierinės formos testų ir raštu atliktų užduočių atsakymų originalus. Valstybės tarnybos departamentui elektroniniu paštu patvirtinus, kad gavo Asmens tapatybės patvirtinimo (Aprašo 3 priedas) ir komisijos nario (-ių) individualaus vertinimo lentelės (-ių) skanuotas kopijas, komisijos narys (-iai), esantis (-ys) įstaigos patalpose, nedelsiant turi sunaikinti šių dokumentų originalus.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMAI TGĮ TECHNINIŲ SUTRIKIMŲ ATVEJAIS

 

23. Jeigu TGĮ testavimo, nurodyto Aprašo 7 punkte, metu fiksuojami Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, ir šių sutrikimų nepavyksta pašalinti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, gali būti nustatyta kita pretendentų vertinimo komisijoje data, vadovaujantis Priėmimo tvarkos aprašo nustatytais terminais dėl pretendentų informavimo apie pretendentų vertinimo datą, laiką ir vietą.

24. Jeigu atliekant pretendentų vertinimą komisijoje (pvz., vertinant konkretų pretendentą, įvertinus tik dalį pretendentų, komisijos nariams skaičiuojant balus) atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą, turi būti pašalinti ir pretendentų vertinimas komisijoje toliau tęsiamas.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 1 valandą, tačiau visi pretendentai yra įvertinti, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, kuriame pretendentai nedalyvauja.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 1 valandą ir yra nevertintų pretendentų, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, kuriame dalyvauja nevertinti pretendentai.

25. Jeigu pretendentas ar stebėtojas, esantis kitoje nutolusioje vietoje, neužtikrina Aprašo 2 priede nustatytų minimalių techninių reikalavimų jų naudojamiems TGI arba pretendento ar stebėtojo naudojami TGĮ neatkuria vaizdo ir (ar) garso, ir šių neatitikimų ar sutrikimų pretendentas negali pašalinti Aprašo 8-10 punktuose nurodytais terminais, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pretendentas ar stebėtojas informuojamas Aprašo 8-10 punktuose nurodytu būdu ir terminais.

Jeigu pretendentas, kurio vertinimo metu, ar stebėtojas pretendentų vertinimo komisijoje metu, vadovaujantis Aprašo 24 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, atsisako arba negali pašalinti atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninius sutrikimus ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, arba komisijos sekretoriui ne vėliau kaip per 1 valandą nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui ar stebėtojui, skambinant ne mažiau kaip 3 kartus, dėl atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

26. Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytais atvejais pretendentai ir stebėtojai informuojami apie nustatytą naują pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą.

27. Pretendentai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą atsiimti prašymą dalyvauti konkurse ar atrankoje. Stebėtojai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, turi apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu.

28. Komisijai nustačius, kad pretendentas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims, konsultuojasi dėl atsakymų su trečiaisiais asmenimis, naudojasi techninėmis ar kitomis priemonėmis savo atsakymams ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, komisijos pirmininko sprendimu pašalinamas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir (ar) jo rezultatas yra anuliuojamas ir apie tai pažymima protokole.

Komisijai nustačius, kad stebėtojas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, komisijos pirmininko sprendimu pašalinamas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

Komisijai bet kuriuo momentu paprašius, pretendentas ar stebėtojas, esantis kitoje nutolusioje vietoje, turi parodyti visos patalpos, kurioje tuo metu yra, vaizdą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Visi pretendentų vertinime komisijoje, naudojant TGĮ, dalyvavę asmenys privalo laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neatskleisti asmens duomenų. Komisija privalo užtikrinti Priėmimo tvarkos apraše nustatytų procedūrų laikymąsi.

30. Viso pretendentų vertinimo komisijoje metu, išskyrus pertraukas, daromas skaitmeninis garso ir garso bei vaizdo įrašas.

31. Aprašo 22 punkte nurodytų dokumentų originalai ir skanuotos kopijos pridedami prie protokolo originalo. Laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu pridedama prie protokolo skanuotos kopijos, saugomos Informatikos ir ryšių departamento administruojamuose serveriuose. Šiame punkte nurodyti dokumentai ir laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu saugomi Priėmimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka.

32. Su protokolu, savo spręstais testais ir raštu atliktomis užduotimis bei vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso ir (ar) garso bei vaizdo įrašu susipažinti pretendentai gali, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1. Kompiuteris, galintis atvaizduoti aukštos raiškos (1080p) vaizdo transliaciją su palaikoma „Microsoft Windows“ operacinės sistemos versija, naujausia „Google Chrome“ ar „Microsoft Edge“ naršyklės versija.

2. Minimalaus matymo kampo (ne mažesnio kaip 78 laipsniai) internetinė kamera, pritaikyta vaizdo konferencijų organizavimui.

3. Išorinis erdvinis mikrofonas, fiksuojantis visoje patalpoje esančius garsus.

4. Televizorius arba projektorius (įstrižainė ne mažesnė kaip 42 coliai).

5. Internetinio greičio sparta Lietuvos teritorijoje ne mažesnė nei 100 Mb/s.

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

1. Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1.1. įrenginyje turi būti laidinis ar mobilusis interneto ryšys ne mažiau nei 4Mbps (atsisiuntimas)/128 kbps (išsiuntimas) greitaveikos, kuris netrūkinėtų (veiktų nepertraukiamai);

1.2. integruoti į įrenginį mikrofonas, kamera, arba jei nėra integruoti – prijungti per USB.

2. Įrenginiuose su Windows operacine sistema turi būti:

2.1 operacinė sistema: „Windows 10“ versija 1507 arba aukštesnė versija, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7 Service Pack 1“;

2.2. procesorius: mažiausia 1.6 GHz;

2.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 2 GB;

2.4. standusis diskas: 3 GB laisvos vietos diske;

2.5. ekranas: 1280 x 768 ekrano skiriamoji geba;

2.6. grafika: mažiausiai 128 megabaitų (MB) grafikai skirta atmintis, „Windows Display Driver Model“ tvarkyklė; papildoma programinė įranga: „DirectX v9.0“ arba aukštesnė versija, „. NET 4.5“ ar aukštesnė karkaso versija.

3. Įrenginiuose su macOS turi būti:

3.1. operacinė sistema: „OS X 10.10“ arba aukštesnė versija;

3.2. procesorius: mažiausiai 1.6 GHz;

3.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 2 GB;

3.4. standusis diskas: 1,5 GB laisvos vietos diske;

3.5. ekranas: 1280 x 800 ekrano skiriamoji geba; papildoma programinė įranga: paskutinė versija „QuickTime“.

4. Reikalavimai telefonams, planšetiniams kompiuteriams:

4.1. su Android operacine sistema: Android 8, Android 9, Android 10 operacinės sistemos versijos,

4.2. su iOS operacine sistema: 12 iOS, 13 iOS operacinės sistemos versijos.

5. Rekomendacija: veikimo užtikrinimui naudoti paskutinę iOS ar Android versiją.

______________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Asmens tapatybės patvirtinimo formos pavyzdys)

 

ASMENS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

 

Aš, ______________________________________________________________________ ,

                 (Komisijos nario (antrojo sekretoriaus – įstaigos atstovo) vardas, pavardė)

 

patvirtinu šio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) (nurodoma data) dalyvavo pretendentų vertinime komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, (nurodomas įstaigos pavadinimas ir adresas, kurioje vyko pretendentų vertinimas komisijoje) ir pateikė galiojantį (-ius) asmens tapatybę patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us|):

 

Pretendento/stebėtojo vardas (-ai), pavardė (-ės)

Gimimo data

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

(Komisijos nario (antrojo sekretoriaus – įstaigos atstovo) parašas)

 

______________