HERB21

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.  birželio 4 d. Nr. TE-65(2020)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas,

t v i r t i n u Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtros komitete teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Gintautas Mežetis

 

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės

plėtros komiteto direktoriaus

2020 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. TE-65(2020)

 

 

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtros komitete teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Informacinės visuomenės plėtros komitete (toliau – IVPK)  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo IVPK veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Kompetentingas subjektas – IVPK įsakymu paskirtas IVPK valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris įgaliotas vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas, nustatytas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.2. Pažeidimas – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje - IVPK galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su IVPK.

3.3. Pranešėjas – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje - asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą IVPK, su kuriuo jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

3.4. Pranešimas – vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu pateikta informacija apie pažeidimą vadovaujantis Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka.

3.5. Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas – IVPK nustatyti pranešimo teikimo būdai (elektroniniu paštu pranesk@ivpk.lt, siunčiant pranešimą paštu IVPK adresu ar tiesiogiai kreipiantis į IVPK kompetentingą subjektą), paskelbti interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

 

4. Pranešėjai pranešimą IVPK gali pateikti vienu iš šių būdų, kurie skelbiami IVPK interneto svetainės www.ivpk.lrv.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“:

4.1. tiesiogiai atvykus į IVPK pateikti pranešimą raštu Kompetentingam subjektui;

4.2. atsiųsti pranešimą paštu IVPK adresu;

4.3. elektroniniu paštu pranesk@ivpk.lt.

5. Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (forma skelbiama IVPK interneto svetainėje) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 6 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

6. Teikiant informaciją apie pažeidimą, turi būti nurodyta:

6.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti ir pan.;

6.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

6.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą IVPK, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

6.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

7. Vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, IVPK dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

8. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

9. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

10. IVPK darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMŲ VERTINIMAS

 

11. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą vidiniu informacijos kanalu, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

11.1. nagrinėti informaciją apie pažeidimą;

11.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas nusižengimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

11.3. nutraukti pranešimo nagrinėjimo procedūra, jeigu:

11.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

11.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

11.3.3. jei paaiškėja, kad pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama kompetentingų institucijų.

12. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pateiktos informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti pranešimo turi būti motyvuotas.

13. Kompetentingas subjektas pranešime pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas.

14. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti pranešime pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

15. Kompetentingas subjektas, nustatęs pažeidimo padarymo faktą, informuoja asmenį, pateikusį pranešimą apie pažeidimą, apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

16. Jei asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, negavo atsakymo arba IVPK nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu gauti pranešimai, jų nagrinėjimo dokumentai saugomi IVPK Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________