VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS 

DIREKTORIus

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROSIOS AVIACIJOS ORLAIVIŲ IR AERODROMŲ

AVIACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMŲ

 

2020 m. gegužės 27 d.   Nr. 2-139

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, priedo K dalimi bei Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – ICAO) dokumento Nr. 8973 „Aviacijos saugumo vadovas“ 15.4 skyriuje pateikiamomis rekomendacijomis bendrajai aviacijai,

n u s t a ta u, kad:

1. Bendrosios aviacijos orlaivių savininkai ar naudotojai stovinčio orlaivio išorines duris turi laikyti užrakintas arba užplombuotas, išskyrus tuos atvejus, kai jie laikomi užrakinamame angare.

2. Aerodromų, naudojamų bendrosios aviacijos skrydžiams ir turinčių ICAO kodus, savininkai (valdytojai) turi įgyvendinti šias saugumo priemones:

2.1. prie vietų (angarų, lauko aikštelių), kuriuose yra laikomi orlaiviai, įrengti informacinius ženklus, įspėjančius asmenis apie atsakomybę už neteisėtą patekimą į orlaivį ar orlaivio naudojimą;

2.2. tikrinti  aerodromo teritorijoje esančius orlaivius ir nustatyti, ar nėra požymių, kad į orlaivius buvo mėginta nesankcionuotai patekti, bei ar jie laikomi užrakinti/užplombuoti (tais atvejais, kai orlaiviai laikomi angare, ar angaras laikomas užrakintas); patikrinimo rezultatus fiksuoti patikrinimo žurnaluose;

2.3. esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, vykstant renginiams netoliese ar aerodromo teritorijoje, sustiprinti aerodromo priežiūrą;

2.4. bendradarbiauti su vietos teisėsaugos institucijomis, gaunant informaciją apie įtartinus veiksmus, kurie gali kelti grėsmę; remiantis gauta informacija vykdyti neformalų saugumo vertinimą.

3. Aerodromų, naudojamų bendrosios aviacijos skrydžiams ir turinčių ICAO kodus, savininkus (valdytojus) šio įsakymo 2 punkte numatytas saugumo priemones turi įrašyti į Aerodromų skrydžių instrukcijas.

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Goda Bražytė-Balčiūnė