LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. V-2238

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), sutuoktiniams (asmenims, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjams) ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, lydintiems oficialios delegacijos narius, ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;“.

2. Pakeičiu 11.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.11. Lenkijos Respublikos piliečiams bei teisėtai Lenkijos Respublikoje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, studijų, su žemės ūkio veikla ar sveikatos priežiūra susijusiais reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, studijų, su žemės ūkio veikla ar sveikatos priežiūra susijusiais reikalais;“.

3. Pakeičiu 11.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.12. asmenims, iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu grįžtantiems/atvykstantiems per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);“.

4. Pakeičiu 8.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.10. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, NVSC gavus patvirtinimą apie asmens atvykimą į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, leidimas išduodamas nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui);“.

5. Papildau 8.13 papunkčiu:

8.13. žurnalistams, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką fiksuoti įvykių, susijusių su oficialių delegacijų vizitu Lietuvoje ar kitais svarbiais įvykiais šalyje, jeigu asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, nuvykti į darbo reikalams tvarkyti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio).“

6. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Leidimas palikti izoliavimo vietą išduodamas ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.12 ir 8.13 papunkčiuose nustatytais atvejais. Tais atvejais, kai leidimas palikti izoliavimosi vietą reikalingas ilgesniam laikui, kartojamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir leidimas pratęsiamas, gavus neigiamą tyrimo rezultatą.“

7. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui, prieš išvykstant ne vėliau kaip prieš 24 valandas informavę NVSC apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.“

8. Papildau 15.10 papunkčiu:

15.10. salytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys, kurie neturi ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės perduoti kitiems asmenims gyvūnų augintinių priežiūros, gali išeiti su gyvūnu augintiniu į lauką ne ilgiau kaip 15 min. visą laiką dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir vengiant bet kokio kontakto su kitais asmenimis. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo nedelsiant grįžti į izoliavimo vietą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga