VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. KS-31 „DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 8 d. Nr. KS-45

Vilnius

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamentą, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, ir 50 punktą išdėstyti taip:

50. Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Komisijos administracinėse patalpose adresu Vilniaus g. 27, Vilnius. Išskirtiniais atvejais, jei dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino, VTEK posėdis negali vykti Komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, Komisijos posėdžiai gali būti rengiami nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame Reglamente nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.“

2. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                              Edmundas Sakalauskas