VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. gruodžio 7 D. ĮSAKYMO NR. VA-186 „DĖL mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (Įskaitymo)“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. VA-152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1.Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles:

1.1.1. pakeičiu 5.7 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs įmoką, šių Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka turi pateikti Prašymą klaidingai sumokėtą įmoką įskaityti kito fizinio asmens mokestinei prievolei padengti.“;

1.1.2. pakeičiu 9.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.1.2. muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka:“;

1.1.3. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:“;

1.1.4. pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. raštu, tiesiogiai įteikiamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės tarnautojas ar darbuotojas), ar atsiunčiamas paštu į AVMI jos skelbiamais adresais,“;

1.1.5. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.“;

1.1.6. pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Jei mokesčių mokėtojas pateikia rašytinį Prašymą tiesiogiai ar atsiunčia paštu ir išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu išsiunčia (jei Prašymas gautas paštu) spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.“;

1.1.7. pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Kartu su Prašymu turi būti pateikiami Prašymui grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), išskyrus Prašymą grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoką (skirtumą), išnagrinėti ir sprendimui priimti reikalingi papildomi dokumentai / duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir / ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas.“;

1.1.8. papildau 16 punktą antrąja pastraipa:

„Teikiant Prašymą grąžinti (įskaityti) PVM permoką (skirtumą), papildomi dokumentai teikiami, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to paprašo Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais.“;

1.1.9. buvusias 16 punkto antrąją–ketvirtąją pastraipas laikau atitinkamai trečiąja–penktąja pastraipomis;

1.1.10. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir / ar netikslūs, ar nustatoma, kad mokesčių mokėtojas yra nepateikęs jam privalomų teikti dokumentų / duomenų, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas, taip pat trūksta duomenų sprendimui priimti, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui, vadovaudamasis MAĮ 164 straipsnio nustatyta tvarka, išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo, kokie dokumentai / duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai / duomenys), ir informuoja, kad nepateikus papildomų dokumentų / duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.“;

1.1.11. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio asmens (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, asmens kodas neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pagal galimybes, vadovaudamasis MAĮ 164 straipsnio nustatyta tvarka, pranešimu informuoja Prašymą pateikusį asmenį, kad Prašymas nenagrinėjamas.“;

1.1.12. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Prašymas užpildomas rašytiniu ar elektroniniu būdu:

20.1. rašytiniu būdu Prašymas užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir / ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai, simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose. Laukeliuose įrašomos pinigų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais,“;

20.2. elektroniniu būdu Prašymas užpildomas, duomenis įrašant į apibrėžtus laukus.“;

1.1.13. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Prašymo 5 laukelyje „Savivaldybės kodas“ įrašomas mokesčių mokėtojo savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė (biuras) ar gyvenamoji vieta, kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formoje, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas.“;

1.1.14. papildau 34 punktą antrąja pastraipa:

„Prašomos susigrąžinti ir / ar įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti mokesčių permokos (skirtumo) ar per didelės bei klaidingai sumokėtos kitų įmokų sumos, neatsižvelgiant į tai, ar jos susidarė iki euro įvedimo dienos ar po euro įvedimo dienos, turi būti nurodomos eurais ir euro centais.“;

1.1.15. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. 17 laukelyje „Iš viso (13 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename 13 laukelyje.“;

1.1.16. pakeičiu 41.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„41.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti Permokos (skirtumo) suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos prašoma grąžinti suma, Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašoma gavėjo identifikacinis numeris (kodas), 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, 27 laukelyje „Suma“ – gavėjui pervedama suma eurais, 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos banke raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje), 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – jo banko sąskaita. Sąskaita turi būti nurodoma IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu, 30 laukelyje „Banko kodas/SWIFT (BIC)“ – banko kodas. Tačiau, jei grąžinama į sąskaitą, esančią užsienio banke, 30 laukelyje turi būti nurodytas banko SWIFT(BIC) kodas (banko identifikacinis numeris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams), jeigu jo neturi – kitas banko kodas, 31 laukelyje „Banko pavadinimas“ – banko pavadinimas ir 32 laukelyje „Banko adresas“ – banko adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje).“;

1.1.17. pakeičiu 41.4 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu prašomos susigrąžinti mokestinės prievolės ar klaidingai sumokėtos įmokos netelpa Prašymo FR0781 G priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo priedų FR0781 G visų 33 laukelių sumos įrašomos Prašymo 35 laukelyje „Iš viso grąžinti (visų priedų FR0781 G 33 laukelių suma eurais).“;

1.1.18. pripažįstu netekusiu galios 42.8.2 papunktį;

1.1.19. buvusį 42.8.3 papunktį laikau 42.8.2 papunkčiu;

1.1.20. pakeičiu 46.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„46.3. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos.“;

1.1.21. pakeičiu 51 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„51. VMI, per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo, o jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus – nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo:“;

1.1.22. pakeičiu 51.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Sprendimo įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą) forma FR0783 (toliau – Sprendimas, forma FR0783) rengiama ir tvirtinama informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas mokesčių mokėtojui įteikiamas MAĮ 164 straipsnio nustatyta tvarka šiais atvejais:“;

1.1.23. pakeičiu 51.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.1.2. kai VMI iniciatyva padengiamos muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, dengiama mokesčių mokėtojo skola valstybei ar pervedama pagal antstolio patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas) arba kai be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės nepriemokos, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka.“;

1.1.24. pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. VMI priėmus Sprendimą grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčių permoką (skirtumą) be atskiro Prašymo, jam informacinėje sistemoje MAIS parengiamas ir patvirtinamas Sprendimas, forma FR0783, ir įteikiamas MAĮ 164 straipsnio nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1.1.12, 1.1.14–1.1.17, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Dainoras Bradauskas


 

FR0783 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014m.

lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VA-152 redakcija)

 


VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

SPRENDIMAS GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ)

____________ Nr.________           

(data) (registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, mokesčių įstatymais, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas (-a) į ____________________________________________ departamento (skyriaus) 20 m d. Nr.__________ Išvadą dėl __________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (toliau – Išvada),

n u s p r e n d ž i u: ________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio permoka (skirtumu) 

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Mokestis (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) susidarymo data

Permokos (skirtumo) suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

įskaityti:

Eil. Nr.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Įmokos kodas

Mokestis (prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) ________________________________ ________________________________________________________________________________

(suma skaičiais ir motyvuotos priežastys pagal Išvadą)

grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) likutį ____________________

(suma skaičiais)   

į sąskaitą Nr. _______________________________________________________                                                                 

___ _______________________________________________________________(banko pavadinimas)

___ _______________________________________________________________________ (gavėjas)

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

IX skyriuje nustatyta tvarka Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 015014 Vilnius) per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

________________________ _____________ ____________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

A.V.

(rengėjo nuoroda)