VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 27V-94 „DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, SAUGOJIMO IR ŠIŲ DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 3 d. Nr. 27V-24

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

3. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

4. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis