KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIŲ VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO, PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO VAIKO LAIKINIESIEMS IR NUOLATINIAMS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ŠEIMYNOMS IR VAIKO LAIKINO APGYVENDINIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 20 d. Nr. T-315

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23, 27 ir 28 punktais, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms ir vaiko laikino apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-43 „Dėl Be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), šeimynoms ir vaiko laikinosios priežiūros ir laikino apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad Aprašo 17 punkto nuostatos taikomos ir anksčiau paskirtoms išmokoms be atskiro prašymo.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2021 m. liepos 20 d.

sprendimu Nr. T-315

 

 

BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIŲ VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO, PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO VAIKO LAIKINIESIEMS IR NUOLATINIAMS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ŠEIMYNOMS IR VAIKO LAIKINO APGYVENDINIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Be tėvų globos likusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynoms ir vaiko laikino apgyvendinimo išmokos mokėjimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaiko laikinosios globos (rūpybos) šeimoje formų įvairovę ir reglamentuoja be tėvų globos likusio vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo principus globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, vaiko globėjų (rūpintojų) giminaičių ir budinčių globotojų šeimose, apmokėjimą, pagalbos pinigų, vaiko laikino apgyvendinimo išmokos skyrimą ir mokėjimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Globos centro veiklos aprašas), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Pagalbos pinigai – mėnesinė piniginė išmoka, mokama iš Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų vaiko globėjams (rūpintojams), nesusijusiems giminystės ryšiais, ir vaiko globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynoms.

3.2. Vaiko globėjas (rūpintojas), nesusijęs giminystės ryšiais (toliau – globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais) – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, globojantis be tėvų globos likusius vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais. Maksimalus globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, vienu metu globojamų vaikų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Vaiko globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, asmuo paskiriamas teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu ar teismo sprendimu (nutartimi).

3.3. Vaiko globėjas (rūpintojas), globojantis (rūpinantis) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus (toliau – globėjas giminaitis) – fizinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka paskirta giminaičio vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

3.4. Vaiko laikino apgyvendinimo išmoka mėnesinė piniginė išmoka, mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų vaiką laikinai prižiūrintiems asmenims, vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis ar budinčius globotojus (vaiko laikinas apgyvendinimas pas budinčius globotojus organizuojamas per Globos centrą) metu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta tvarka nustačius vaiko apsaugos poreikį.

3.5. Vaiko įsikūrimo išmoka – vienkartinė piniginė išmoka, mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų vaiką laikinai prižiūrintiems asmenims, vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis ar budinčius globotojus (vaiko laikinas apgyvendinimas pas budinčius globotojus organizuojamas per Globos centrą) metu, VVTAĮT Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta tvarka nustačius vaiko apsaugos poreikį.

3.6. Vaiko išlaikymo išmoka vaiko išlaikymo išlaidoms apmokėti skiriama išmoka, mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų fiziniams asmenims ir budintiems globotojams (vaiko laikina priežiūra pas budinčius globotojus organizuojama per Globos centrą), savo šeimoje prižiūrintiems ir išlaikantiems vaiką, kuriam laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta ir vaikui netaikomos laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, už kiekvieno vaiko faktiškai šeimoje gyventą dieną, išskyrus laikiną saugios aplinkos vaikui užtikrinimą vaiko giminaičių ar emociniais ryšiais susijusių asmenų šeimoje, iki vaiko situacijos vertinimo.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo  27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, ir Globos centro veiklos apraše apibrėžtas sąvokas.

5. Savivaldybėje globos centro, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, funkcijas atlieka Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vaikų gerovės centras „Pastogė“ ir nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis Savivaldybė sudariusi sutartis dėl tam tikrų globos centro funkcijų atlikimo (toliau – Globos centras).

 

II SKYRIUS

GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, GLOBĖJO GIMINAIČIO IR BUDINČIO GLOBOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

6. Globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, ar budinčiu globotoju asmuo skiriamas tik tada, kai laikinuoju globėju (rūpintoju) šeimoje pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas negali būti skiriamas vaiko artimasis giminaitis.

7. Kauno mieste vaikų, kurių negali globoti ar laikinai prižiūrėti globėjai giminaičiai ar kiti emociniais ryšiais susiję asmenys, laikinąją globą (rūpybą) ar priežiūrą vykdo:

7.1. kriziniais atvejais iki 3 mėnesių – budintis globotojas ar globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais;

7.2. laikinąją globą (rūpybą) – budintis globotojas ar globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais;

7.3. laikino atokvėpio atvejais – budintis globotojas ar globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais.

8. Budintis globotojas, prižiūrėdamas vaiką, privalo vykdyti funkcijas, nurodytas Globos centro veiklos apraše ir Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

9. Globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, ir budinčio globotojo teisės:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dokumentus ir informaciją, tiesiogiai susijusią su laikinai globojamu, prižiūrimu vaiku;

9.2. įgyvendinti kitas teisės aktuose nustatytas budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, teises, susijusias su prižiūrimu, globojamu (rūpinamu) vaiku.

10. Budintys globotojai ir globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

10.1. globojamo (rūpinamo) vaiko padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka – tik globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais;

10.2. savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. tinkamą prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko poreikiams tenkinti gaunamų išmokų panaudojimą;

10.4. kitus prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su prižiūrimu, globojamu (rūpinamu) vaiku ir nustatytus Globos centro veiklos apraše.

 

III SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

11. Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

11.1. globėjams giminaičiams, šeimynai, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, kurių globojamiems (rūpinamiems) vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta VVTAĮT Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa (rūpyba) – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių globa (rūpyba) ir globos (rūpybos) priežiūra vykdoma Kauno mieste;

11.2. globėjams giminaičiams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, kurių globojamiems (rūpinamiems) vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus (išskyrus Kauno miesto skyrių) nurodymu kitos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa (rūpyba) – teismo sprendimu (nutartimi) ir kurių deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;

11.3. globėjams giminaičiams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste, kurių globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta užsienio valstybėje, kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ir kurių globa (rūpyba) ir globos (rūpybos) priežiūra vykdoma Kauno mieste.

12. Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos ir turi būti naudojami laikinai ar nuolatinai globojamo (rūpinamo) vaiko poreikiams tenkinti: ugdymui, lavinimui, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms. Šeimynai mokami pagalbos pinigai turi būti naudojami visų šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų reikmėms.

13. Pagalbos pinigai mokami nuo globos (rūpybos) nustatymo dienos iki kol vaikui yra laikinai ar nuolatinai nustatyta globa (rūpyba), už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 26 dienos.

14. Pagalbos pinigai globėjams giminaičiams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, ir budintiems globotojams (11.2 papunktyje nurodytiesiems pagalbos pinigų dydis skaičiuojamas ir mokamas 16 punkte nustatyta tvarka) skiriami laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) laikotarpiu už kiekvieno vaiko laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą), kai laikinai ar nuolatinai globojamam (rūpinamam) vaikui nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis:

14.1. Kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

14.2. Kai laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko amžius nuo 3 iki 10 metų, skiriama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

14.3. Kai laikinai ar nuolatinai globojamo (rūpinamo) vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

14.4. Kai vyresnis nei 18 metų ar emancipuotas asmuo toliau gyvena pas buvusį globėją ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai (nedirbantys, nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys), skiriama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Asmeniui baigus mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 dienos.

15. Kai laikinai ar nuolatinai globojamam (rūpinamam) vaikui yra nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, globėjams giminaičiams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, ir budintiems globotojams (11.2 papunktyje nurodytiesiems pagalbos pinigų dydis skaičiuojamas ir mokamas 16 punkte nustatyta tvarka), skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį, neatsižvelgiant į vaiko amžių (iki 18 metų amžiaus arba ilgiau, 14.4 papunktyje nustatytais atvejais).

16.  11.2 papunktyje nurodytiems globėjams giminaičiams ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, mokamas pagalbos pinigų dydis yra lygus skirtumui tarp Aprašo 14 ir 15 punktuose nustatyto dydžio ir toje savivaldybėje gaunamo (gautino) pagalbos pinigų dydžio, jei toje savivaldybėje yra mokami pagalbos pinigai vaiko globėjams (rūpintojams), paskirtiems VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus (išskyrus Kauno miesto skyrių) nurodymu.

17. Pagalbos pinigai šeimynai mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje. Šeimynai skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pagalbos pinigų išmoka per mėnesį už kiekvieną vaiką, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus ar neįgalumo lygio.

18. Pagalbos pinigai globėjui giminaičiui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, budinčiam globotojui ar vienam iš šeimynos dalyvių neskiriami ir nemokami, jeigu:

18.1. paskelbta globojamo (rūpinamo) vaiko paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

18.2. vaikas paimamas iš jo atstovų pagal įstatymą – nuo teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo nutartyje nurodytos datos;

18.3. nutraukiama Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis.

19. Pagalbos pinigų mokėjimas mažinamas 50 proc., jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę arba kai mokslo metais (išskyrus vasaros atostogas) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

20. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas nuo teisės gauti išmoką netekimo dienos arba, jei išmokos gavėjas laiku neinformavo apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokų dydžiui ar mokėjimui, nuo informacijos apie netektą teisę gauti išmoką gavimo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje mėnesio pirmos dienos.

 

IV SKYRIUS

GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

21. Budinčio globotojo veiklą per Globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) Globos centre.

22. Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Globos centru (sutarties formą tvirtina Globos centro direktorius savo įsakymu), prižiūrimą vaiką:

22.1. vaiko globos (rūpybos) išmoką, mokamą Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

22.2. globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, mokamą Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

22.3. išmoką vaikui, mokamą Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) nustatyta įstatymuose. 

23. Globos centras kas mėnesį perveda 22.1 ir  22.3 papunkčiuose nurodytas ir iš Savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. 22.2 papunktyje nurodytą išmoką Globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui teikti teisės aktų nustatyta tvarka, jos neperduodamos budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

24. Globos centras budinčiam globotojui, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir su kuriuo sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, moka:

24.1.  1,13 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio mėnesinę išmoką už laikotarpį, kai vaikų laikinai neprižiūri;

24.2.  1,75 MMA dydžio mėnesinę išmoką, t. y. papildomai po 0,62  MMA už pirmą prižiūrimą vaiką ir po 0,75 MMA už kiekvieną paskesnį prižiūrimą vaiką, laikinosios globos (rūpybos) ar laikino atokvėpio atveju už laikotarpį, kai laikinai prižiūri vaiką, kuriam nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

24.3.  2 MMA dydžio mėnesinę išmoką, t. y. papildomai po 0,87  MMA už pirmą prižiūrimą vaiką ir po 1 MMA už kiekvieną paskesnį prižiūrimą vaiką, laikinosios globos (rūpybos) ar laikino atokvėpio atveju už laikotarpį, kai laikinai prižiūri vaiką, kai vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų, kai vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų arba kuriam, neatsižvelgiant į amžių, yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

24.4.  1,75 MMA dydžio mėnesinę išmoką, t. y. papildomai po 0,62  MMA už pirmą prižiūrimą vaiką ir po 0,75 MMA už kiekvieną paskesnį prižiūrimą vaiką, kriziniais atvejais už laikotarpį, kai laikinai prižiūri vaiką, kuriam nėra nustatytas neįgalumo lygis arba nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

24.5.  2 MMA dydžio mėnesinę išmoką, t. y. papildomai po 0,87  MMA už pirmą prižiūrimą vaiką ir po 1 MMA už kiekvieną paskesnį prižiūrimą vaiką, kriziniais atvejais, kai laikinai prižiūri vaiką, kai vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų, kai vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų, arba kuriam, neatsižvelgiant į amžių, yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

24.6. papildomą 0,25 MMA dydžio mėnesinę išmoką už antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką laikinosios globos (rūpybos), laikino atokvėpio ar kriziniu atveju už laikotarpį, kai laikinai prižiūri 2 ir daugiau vaikų. 

25. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) nustatyta įstatymuose.

 

V SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS, LAIKINO APGYVENDINIMO, ĮSIKŪRIMO IR IŠLAIKYMO IŠMOKŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

26. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skiriamos ir mokamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

27. Vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis ir budinčius globotojus (vaiko laikinas apgyvendinimas pas budinčius globotojus organizuojamas per Globos centrą) metu nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui ar budinčiam globotojui už kiekvieną laikinai apgyvendintą vaiką iš Savivaldybės biudžeto skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko laikinojo apgyvendinimo išmoka per mėnesį.

28. Vaiko laikino apgyvendinimo išmoka asmeniui neskiriama ir nemokama, jeigu:

28.1. paskelbta laikinai apgyvendinto vaiko paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

28.2. vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę arba mokslo metais (išskyrus vasaros atostogas) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir (ar) kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar vaikų socializacijos centre.

29. Vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis ar budinčius globotojus (vaiko laikinas apgyvendinimas pas budinčius globotojus organizuojamas per Globos centrą), vaiką ne trumpiau kaip 2 savaites laikinai prižiūrinčiam fiziniam asmeniui, o budinčiam globotojui – nuo pirmos vaiko apgyvendinimo dienos, už kiekvieną laikinai apgyvendintą vaiką iš Savivaldybės biudžeto skiriama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka.

30. Asmuo dėl vaiko laikino apgyvendinimo ir vaiko įsikūrimo išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikino apgyvenimo pirmos dienos.

31. Fiziniams asmenims, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius ar emociniais ryšiais susijusius asmenis, ir budintiems globotojams, savo šeimoje prižiūrintiems ir išlaikantiems vaiką iki vaiko situacijos vertinimo, kuriam laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta ir vaikui nepaskirta laikinoji priežiūra ar vaikas nėra laikinai apgyvendintas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, išskyrus laikiną saugios aplinkos vaikui užtikrinimą vaiko giminaičių ar emociniais ryšiais susijusių asmenų šeimoje, iki vaiko situacijos vertinimo vaiko išlaikymo išlaidoms apmokėti už kiekvieną vaiką skiriama:

31.1. kai vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų – 0,4 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko išlaikymo išmoka už kiekvieno vaiko faktiškai šeimoje gyventą dieną;

31.2. kai vaiko amžius nuo 3 iki 10 metų – 0,3 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko išlaikymo išmoka už kiekvieno vaiko faktiškai šeimoje gyventą dieną;

31.3. kai vaiko amžius nuo 10 iki 18 metų – 0,4 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko išlaikymo išmoka už kiekvieno vaiko faktiškai šeimoje gyventą dieną.

 

VI SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PAGALBOS PINIGŲ, KITŲ APRAŠE NURODYTŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR JŲ SKYRIMAS

 

32. Dėl Apraše nurodytų pagalbos pinigų, vaiko laikino apgyvendinimo, vaiko įsikūrimo ir vaiko išlaikymo išmokų skyrimo asmenys prašymą pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui atvykę asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://epaslaugos.kaunas.lt). Kartu su prašymu asmuo pateikia šiuos dokumentus:

32.1. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

32.2. dokumentus, patvirtinančius prašymo pagrindą:

32.2.1. laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;

32.2.2. Globos centro ir budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;

32.2.3. dokumentus dėl laikinai ar nuolatinai globojamo (rūpinamo) vaiko neįgalumo lygio nustatymo (jei laikinai ar nuolatinai globojamam vaikui nustatytas neįgalumas ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ar valstybės informacinėse sistemose);

32.2.4. dokumentus, patvirtinančius laikino apgyvendinimo nustatymą ir pasibaigimą;

32.2.5. vaiko apgyvendinimo šeimoje aktą ir kitus vaiko apgyvendinimo šeimoje faktą patvirtinančius dokumentus.

33. Pagalbos pinigai, vaiko laikino apgyvendinimo, vaiko išlaikymo ir vaiko įsikūrimo išmokos skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

34. Asmuo dėl vaiko išlaikymo išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko, kuriam reikalinga globa ar rūpyba, priežiūrai ir išlaikymui, t. y. kai vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba išleidžiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vaiko, kuriam reikalinga globa ar rūpyba, priežiūros ir išlaikymo pirmos dienos.

35. Apraše nurodyti mėnesiniai pagalbos pinigų ir kitų išmokų dydžiai mokami proporcingai teiktos globos (rūpybos), laikino apgyvendinimo ar vaiko priežiūros dienų skaičiui.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

37. Sprendimai dėl pagalbos pinigų ir kitų Apraše nurodytų išmokų ir finansavimo skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________________