http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymO Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 24 d. Nr. 1K-210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 31 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. kovo 13 d. rašte Nr. 4-01-1870 „Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reguliuojančių vaikų ir suaugusiųjų medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą“ pateiktą rekomendaciją „skirti didesnį dėmesį pacientų informavimui apie egzistuojančias galimybes laisvai rinktis įstaigas, kurios teikia medicininę reabilitaciją ir (ar) sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą“,

p a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. P a v e d u:

2.1. reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančioms įstaigoms Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) interneto svetainėje skelbti, kiek įstaigoje yra laisvų vietų pirmiau minėtoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Skelbiami duomenys turi būti atnaujinami kiekvieną darbo dieną;  

2.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančios įstaigos gautų prisijungimo prie Valstybinės ligonių kasos interneto svetainės skilties „Medicininė reabilitacija“ duomenis ir prisijungimo instrukciją;

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodyto pavedimo vykdymo kontrolę Informacinių technologijų departamento direktoriui;

2.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui.“

 

 

 

Draudimo plėtros departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                             Gintaras Kacevičius