LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 21 d. Nr. 1V-566

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir siekdamas nustatyti informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje reikalavimus, užtikrinti galimybę pranešti apie juos ir sudaryti sąlygas užkirsti šiems pažeidimams kelią:

1. Tvirtinu Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui vykdyti Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nurodyto kompetentingo subjekto funkcijas.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 1V-498 „Dėl Informacijos apie korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                       Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro 2019 m. birželio 21 d.

įsakymu Nr. 1V-566

 

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie pažeidimus teikimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM), jos registravimą, vertinimą, sprendimų priėmimą ir konfidencialumo užtikrinimą.

2. Šis Aprašas taip pat reglamentuoja Informatikos ir ryšių departamento prie VRM (toliau – IRD), Valstybės tarnybos departamento prie VRM (toliau – VTD), Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM (toliau – ADIC), Regioninės plėtros departamento prie VRM (toliau – RPD), viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – JTS), koncertinės įstaigos VRM Reprezentacinio pučiamųjų orkestro (toliau – Pučiamųjų orkestras) ir viešosios įstaigos Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų (toliau – Sporto rūmai) darbuotojų informacijos apie pažeidimą teikimą Aprašo 11.3 papunktyje nurodytu būdu. 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, – bet kuris asmuo, išskyrus nurodytąjį Aprašo 3.2 ir 3.3 papunkčiuose, Aprašo II skyriaus 1 skirsnyje nustatyta tvarka VRM pateikęs informaciją apie pažeidimą.

3.2. VRM darbuotojas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, – VRM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, (toliau – VRM darbuotojas) Aprašo II skyriaus 2 skirsnyje nustatyta tvarka per vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą VRM kompetentingam subjektui pateikęs informaciją apie pažeidimą VRM, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kuriam gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. VRM pavaldžios įstaigos darbuotojas – IRD, VTD, ADIC, RPD, JTS, Pučiamųjų orkestro, Sporto rūmų (toliau – VRM pavaldžios įstaigos) valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Aprašo II skyriaus 2 skirsnyje nustatyta tvarka per vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą, nurodytą Aprašo 11.3 papunktyje, pateikęs informaciją apie pažeidimą VRM pavaldžioje įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kuriam gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. VRM kompetentingas subjektasVRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – VRM KPVTS), įgaliotas atlikti kompetentingo subjekto funkcijas, apibrėžtas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.5. Pažeidimas – VRM ar VRM pavaldžioje įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

3.6. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – informacijos apie pažeidimus teikimo būdai, nustatyti Aprašo 11 punkte.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas).

 

II skyrius

Informacijos apie pažeidimus teikimas, registravimas

 

Pirmas skirsnis

ASMENŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO BŪDAI, REGISTRAVIMAS

 

5. Asmuo, kurio sąvoka apibrėžta Aprašo 3.1 papunktyje, informaciją apie pažeidimą VRM gali pateikti šiais būdais:

5.1. siųsdamas informaciją paštu VRM adresu Šventaragio g. 2, Vilnius; 

5.2. VRM pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu (8 5) 271 8788;

5.3. elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu paštu pranesk@vrm.lt arba palikdamas žinutę VRM interneto svetainės www.vrm.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

6. Teikiant informaciją apie pažeidimą nurodoma:

6.1. informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;

6.2. informacijos apie pažeidimą aplinkybės (koks pažeidimas, kada ir kokiu būdu padarytas, daromas ar rengiamasi jį daryti);

6.3 galimo pažeidėjo vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, taip pat kita svarbi informacija, kuri turėtų padėti nustatyti galimai pažeidimą padariusį asmenį;

6.4. ar asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, pageidauja, kad jį informuotų apie priimtus sprendimus, ar pageidauja, kad nebūtų atskleisti jo asmens duomenys.

7. Esant galimybei, informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kitus įrodymus.

8. Paštu gautą informaciją registruoja ir tvarko už dokumentų valdymą atsakingas VRM administracijos padalinys Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-557 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9. Pasitikėjimo telefonu gaunamą ir į telefono atsakiklį įrašomą informaciją VRM KPVTS darbuotojas perklauso vieną kartą per savaitę ir ją fiksuoja specialioje Informacijos apie pažeidimus pateikimo formoje (Aprašo 1 priedas).

10. Elektroninėmis ryšio priemonėmis gautą informaciją VRM KPVTS darbuotojas užfiksuoja Informacijos apie pažeidimus pateikimo formoje (Aprašo 1 priedas).

 

antras skirsnis

DARBUOTOJŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO BŪDAI, REGISTRAVIMAS

 

11. VRM darbuotojas, kurio sąvoka apibrėžta Aprašo 3.2. papunktyje, informaciją apie pažeidimą teikia per vidinį informacijos apie pažeidimą kanalą pasirinkęs vieną iš šių būdų:

11.1. asmeniškai VRM KPVTS adresu Šventaragio g. 2, Vilnius;

11.2. siųsdamas paštu Aprašo 11.1. papunktyje nurodytu adresu. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „VRM KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

11.3. siųsdamas elektroniniu paštu praneseju.apsauga@vrm.lt (informaciją apie pažeidimą tiesiogiai gauna VRM kompetentingas subjektas).

12. VRM pavaldžios įstaigos darbuotojas, kurio sąvoka nurodyta 3.3. papunktyje, informaciją apie pažeidimą teikia Aprašo 11.3. papunktyje nurodytu vidiniu informacijos apie pažeidimą kanalo būdu – siųsdamas elektroniniu paštu praneseju.apsauga@vrm.lt (informaciją apie pažeidimą tiesiogiai gauna VRM kompetentingas subjektas).

13. VRM darbuotojas ir VRM pavaldžios įstaigos darbuotojas užpildo nustatytos formos pranešimą (Aprašo 2 priedas) arba pateikia laisvos formos pranešimą, nurodydamas:

13.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis;

13.2. duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

13.3. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

13.4. jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

13.5. ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

13.6. kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

13.7. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

13.8. ar nori, kad jam būtų taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne.

14. Informaciją apie pažeidimą, gautą 11.2 papunktyje nurodytu būdu, už dokumentų valdymą atsakingas VRM administracijos padalinys perduoda tiesiogiai VRM KPVTS, kuris nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pranešimą užregistruoja Dokumentų valdymo sistemoje atskirame registre. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, duomenys Dokumentų valdymo sistemoje neskenuojami ir neįkeliami, tik nurodomas informacijos apie pažeidimą priėmimo ir gavimo faktas ir kad informacija yra gauta vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindu.  

15. Jeigu informaciją apie pažeidimą VRM darbuotojas atsiunčia paštu ant voko nepažymėjęs, kad jis adresuotas VRM kompetentingam subjektui asmeniškai, kaip nurodyta Aprašo 11.2 papunktyje, už dokumentų valdymą atsakingas VRM administracijos padalinys pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas jį perduoda VRM KPVTS, kuris pranešimą užregistruoja Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.

16. Informacija apie pažeidimą, gauta iš VRM pavaldžios įstaigos darbuotojo Aprašo 11.3 papunktyje nurodytu būdu, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama VRM pavaldžios įstaigos, kurios darbuotojas pateikė informaciją apie pažeidimą, kompetentingam subjektui.

17. Informacija apie pažeidimą, gauta VRM kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 11.3 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 11.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

18. Informacija, pateikta nevalstybine kalba ar neįskaitomai, nėra registruojama.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS, GAUTOS APRAŠO II SKYRIUJE NUSTATYTA TVARKA,

VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

19. VRM KPVTS, gavęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją.

20. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos įvertinus Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytais būdais pateiktą informaciją apie pažeidimą, gali būti priimtas vienas iš šių sprendimų (sprendimas įforminamas VRM KPVTS vedėjo rašytine rezoliucija):

20.1. informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka nagrinėti VRM KPVTS arba perduoti ją pagal kompetenciją nagrinėti VRM pavaldžiai įstaigai, jei gautos informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su tarnybiniu nusižengimu, etikos ir (arba) drausmės pažeidimu;

20.2. informaciją apie pažeidimą persiųsti nagrinėti įgaliotai tirti institucijai, jei gautos informacijos turinys leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar gautos informacijos nagrinėjimas nepriskirtinas VRM kompetencijai;

20.3. pranešime pateiktos informacijos nenagrinėti, jei paaiškėja Aprašo 22 punkte nurodytos aplinkybės.

21. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, įvertinus Aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose nurodytais būdais pateiktą informaciją apie pažeidimą, gali būti priimtas vienas iš šių sprendimų (sprendimas įforminamas VRM KPVTS vedėjo rašytine rezoliucija):

21.1. informaciją apie pažeidimą persiųsti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, įgyvendinančiai Pranešėjo apsaugos įstatymo suteiktas kompetentingos institucijos funkcijas, jei pateiktoje informacijoje apie pažeidimą VRM darbuotojas išreiškė valią įgyti Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytą pranešėjo statusą;

21.2. informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka nagrinėti VRM KPVTS arba perduoti ją pagal kompetenciją nagrinėti VRM pavaldžiai įstaigai, jei pateiktoje informacijoje VRM darbuotojas neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, bei neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su tarnybiniu nusižengimu, etikos ir (arba) drausmės pažeidimu;

21.3. informaciją apie pažeidimą persiųsti įgaliotai tirti institucijai, jei gautos informacijos turinys leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar gautos informacijos nagrinėjimas nepriskirtinas VRM kompetencijai;

21.4. informacijos apie pažeidimą nenagrinėti, jei nustatytos Aprašo 22 punkte numatytos aplinkybės.

22. Pateikta informacija apie pažeidimą nenagrinėjama, kai:

22.1. informacija apie pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

22.2. kreipiamasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

22.3. informaciją apie pažeidimą nagrinėja kita institucija.

23. VRM KPVTS per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja asmenį ar VRM darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie Aprašo 20–22 punktuose priimtą sprendimą.

24. VRM KPVTS pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvių priežasčių, šis terminas vidaus reikalų ministro sprendimu gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. Jei kituose teisės aktuose nustatyti kiti pažeidimų nagrinėjimo terminai, jie nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų.

25. VRM KPVTS, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos išnagrinėjimo, raštu informuoja asmenį ar VRM darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą ir nurodo jo apskundimo tvarką, jei toks sprendimas gali būti skundžiamas. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

 

V SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO APSAUGA

 

26. Visa pagal Aprašą gauta informacija priskiriama konfidencialiai informacijai.

27. VRM KPVTS užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

28. VRM administracijos padalinių darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatymo ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims.

29. VRM administracijos padalinių darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

30. VRM darbuotojo, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys tvarkomi Reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

31. Asmens ar VRM darbuotojo, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. VRM KPVTS ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo duomenis ir juos teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui.

33. Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Informacijos apie pažeidimus pateikimo forma)

 

_______________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS

 

_________________Nr. ____________

(data)

Vilnius

 

Informacija apie pažeidimus pateikta _________________________________________________

(pildymo data, laikas)

 

Asmens, palikusio pranešimą, duomenys:

Vardas__________________________________________________________________________

Pavardė_________________________________________________________________________

Adresas_________________________________________________________________________

El. paštas________________________________________________________________________

Telefonas________________________________________________________________________

Kiti duomenys____________________________________________________________________

 

Pranešimo tekstas _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Asmuo, pateikęs informaciją, pageidauja, kad jį informuotų apie priimtus sprendimus:

(reikiamą pažymėti) 

TAIP                               NE

 

Asmuo, pateikęs informaciją, pageidauja, kad nebūtų atskleisti jo asmens duomenys:

(reikiamą pažymėti) 

TAIP                                NE

 

Pranešimą surašė:

 

_______________________          _______________                  __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir

tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Telefonas (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti pažeidimą darančio asmens motyvai?

 

3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefonas

 

El. paštas

 

6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

Pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Noriu, kad man būtų taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos dėl pranešėjų statuso įgijimo. Taip  Ne

 

Data

Parašas

 

______________

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir

tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m.                   d.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, eidamas savo pareigas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita, jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti, informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri galėtų kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man pradėjus eiti kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos ar darbo sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad jeigu pažeisiu šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

_____________________                                                                      ____________________

(parašas)                                                                                                      (vardas ir pavardė)

______________