LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-14 „DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. V-589

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 ,,Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 31 punktą taip:

,,31. Nepaisant to, ar ligoniui jau buvo suteikta stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (iki 120 dienų per metus), paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės, tačiau iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama ne daugiau kaip 60 stacionarinės paliatyviosios pagalbos lovadienių per metus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                  Vytenis Povilas Andriukaitis