LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBIŲ SĄRAŠO NUSTATYMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. V-1603

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.3.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1.         Nustatyti valstybių sąrašą, iš kurių draudžiama / leidžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims:

 

Eil. Nr.

Valstybė

Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų (2020-07-03 duomenys)

EEE valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jose teisėtai gyvenantys asmenys

Lietuvos Respublikos piliečiai

1.

Švedijos Karalystė

144,5

Draudžiama atvykti

Privaloma izoliacija

2.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

48,6

3.

Portugalijos Respublika

46,0

4.

Rumunija

24,3

Leidžiama atvykti,

rekomenduojama izoliacija

Rekomenduojama izoliacija

5.

Bulgarijos Respublika

23,6

6.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

19,2

7.

Čekijos Respublika

18,2

8.

Kroatijos Respublika

15,7

Leidžiama atvykti, izoliacija netaikoma

Izoliacija netaikoma

9.

Prancūzijos Respublika

11,9

10.

Lenkijos Respublika

10,9

11.

Islandijos Respublika

10,0

12.

Ispanijos Karalystė

9,7

13.

Belgijos Karalystė

9,6

14.

Šveicarijos Konfederacija

8,9

15.

Austrijos Respublika

8,8

16.

Vokietijos Federacinė Respublika

8,5

17.

Danijos Karalystė

8,1

18.

Nyderlandų Karalystė

6,1

19.

Slovėnijos Respublika

5,9

20.

Italijos Respublika

4,9

21.

Norvegijos Karalystė

3,9

22.

Airija 

2,7

23.

Slovakijos Respublika

2,5

24.

Graikijos Respublika

2,2

25.

Suomijos Respublika

2,2

26.

Maltos Respublika

1,6

27.

Kipro Respublika

1,2

28.

Estijos Respublika

1,0

29.

Vengrija

0,9

30.

Latvijos Respublika

0,7

31.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

0,0

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. V-1550 „Dėl valstybių sąrašo nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 6 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga