LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS ĮMONĖS „KAUNO REGIONO KELIAI“ VALDYBĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

2017 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-404

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35–38 punktais ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 4-425 „Dėl atrankos komisijos nuolatinių narių sąrašo patvirtinimo“:

1.  S u d a r a u šios sudėties kandidatų į valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ valdybą atrankos komisiją:

Paulius Martinkus

–    Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Egidijus Skrodenis

–    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Vitalijus Andrejevas

–    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas;

Ramūnas Burokas

–    Lietuvos Respublikos ūkio viceministras, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos ūkio ministro patarėja Jolita Gumaniukienė;

Milda Dargužaitė

–    Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerė, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais Lukas Savickas;

Deividas Gabulas

–    viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ vyriausiasis analitikas, o jam negalint dalyvauti – viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ vyresnysis analitikas Jokūbas Niedvaras;

Darius Sadeckas

–    Lietuvos Respublikos finansų viceministras, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė.

 

2.  S k i r i u kandidatų į valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ valdybą atrankos komisijos sekretoriumi Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiąjį specialistą Edvardą Sadovskį.

 

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                              Neringa Kryževičienė