KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. A-1282 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. A-3672

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-1282 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Reklamos įstatymas), Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).“

2.  Papildau 5.41 papunkčiu:

5.41. jei išorinę reklamą numatoma įrengti žaliojoje juostoje, esančioje tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies, centrinėje skiriamojoje žaliojoje juostoje (t. y. žaliojoje juostoje, esančioje tarp skirtingų judėjimo krypčių važiuojamųjų dalių) ir sankryžų žaliosiose salose, žieduose –Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus kraštovaizdžio specialisto raštišką suderinimą;“.

3.  Pakeičiu 9.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2.1. Dokumentų skyriui, išskyrus reklaminių įrenginių, skirtų trumpalaikei reklamai skleisti, projektus;“.

4.  Pripažįstu netekusiu galios 9.2.2 papunktį.

5.  Pakeičiu 9.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2.3. Miesto planavimo ir architektūros skyriui.“

6.  Pakeičiu 11.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2.1. pritaria leidimo išdavimui paraiškoje nurodytam laikotarpiui, jeigu projektas atitinka Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – specialieji planai), sprendinius ir Taisyklių reikalavimus, projektą, kuriam buvo pritarta, registruoja ir apie tai informuoja Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrį (toliau – Licencijų ir leidimų poskyris).“

7.  Pakeičiu 12.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1.1. Miesto planavimo ir architektūros skyrius pagal Aprašo 11.2.1 papunktį pritarė leidimo išdavimui;“.

8.  Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. išsiunčia raštu raginimą sumokėti rinkliavą, jeigu Miesto planavimo ir architektūros skyrius pagal Aprašo 11.2.1 papunktį pritarė leidimo išdavimui, bet pareiškėjas Nuostatuose nustatytos rinkliavos nėra sumokėjęs, ir nustato ne ilgesnį nei 30 dienų terminą rinkliavai sumokėti. Jei vietinė rinkliava nesumokama per nustatytą terminą, išsiunčia pareiškėjui motyvuotą atsakymą dėl leidimo išdavimo procedūros nutraukimo.“

9.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Leidimai įrengti išorinę reklamą, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą ir iškabas, ne ant Savivaldybei priklausančių objektų, išduodami vienų metų laikotarpiui. Leidimai įrengti iškabas ne ant Savivaldybei priklausančių objektų išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimai įrengti trumpalaikę išorinę reklamą išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.“

10.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17.   Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Asmenų aptarnavimo poskyriui ne anksčiau nei prieš 40 darbo dienų ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos Apraše nustatyta tvarka turi pateikti:

17.1.  paraišką, kurioje nurodoma Aprašo 5.1 papunktyje nurodyta informacija, taip pat turimo leidimo numeris ir išdavimo data;

17.2. Aprašo 5.2, 5.4, 5.41, 5.5, 5.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai jie jau buvo pateikti turimam leidimui gauti;

17.3. objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta spaudui).“

11.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Informacija apie išduotus leidimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt).“

12. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23.   Dokumentų skyrius ir Miesto planavimo ir architektūros skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Aprašo reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį suderina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti. Suderintas išorinės reklamos spalvinio ir grafinio vaizdo pakeitimo dokumentas saugomas kartu su projektu.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Vilius Šiliauskas