Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 949

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 14.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.1. Elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 250 kW įrengtosios galios elektrinėse ir elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją superka Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė arba elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superka skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, sutarties su gamintoju pagrindu. Už superkamą elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.“

2. Pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.3. Elektros energijos gamintojai, kuriems netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose numatyta elektros energijos supirkimo tvarka, visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti skirstomųjų tinklų operatoriui, aptarnaujančiam daugiau kaip 100 000 vartotojų. Už šią elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.“

3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Perteklinę elektros energiją gali supirkti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantis asmuo sutarties su vartotoju pagrindu. Vartotojui nesusitarus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju dėl elektros energijos supirkimo arba vartotojo pageidavimu elektros energiją privalomai superka skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, sutarties su vartotoju pagrindu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas