VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. Spalio 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 19 Nr. VA-62

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma (versija 02) nekeičiama, Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS

IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą,

tvirtinu pridedamas:

1. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą (versija 02).

2. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles ir 33.4 papunkčio antrąją pastraipą išdėstau taip:

„Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą Taisyklėse nustatyta tvarka atitinkamai užpildo deklaraciją:“.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė