LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO ŽEMAITIJOS KOLEGIJAI

 

2016 m. kovo 1 d. Nr. V-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1423 „Dėl Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. SV6-2 „Dėl Žemaitijos kolegijos neakreditavimo“:

1. P a n a i k i n u  leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą Nr. 2060, išduoto 2011 m. balandžio 19 d. Žemaitijos kolegijai (kodas 111968394), galiojimą.

2. N u s t a t a u, kad studentai negali būti priimami į Žemaitijos kolegiją nuo 2016-2017 studijų metų.

3. Šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 dieną.

4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas - Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas - Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                      Audronė Pitrėnienė