RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 82V „DĖL Dokumentų, KURIŲ REIKIA licencijai ar laikinajam leidimui VERSTIS veiklA su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijOS ar laikinOJO leidimO VERSTIS veiklA su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašO ir dokumentų formų paTVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. V-154

Vilnius

 

P a k e i č i u Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašą ir 16 punktą išdėstau taip:

16. Prašydamas pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas Radiacinės saugos centrui turi pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą. Prašymą, išskyrus atvejį, kai jis pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, patvirtinančiomis licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens identifikaciją, pasirašo licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymas yra pasirašytas ir pateikiamas licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo įgalioto asmens, tai Radiacinės saugos centrui turi būti pateikta tokio įgaliojimo kopija. Prašyme išdėstoma, kokius konkrečius pakeitimus prašoma atlikti licencijos ar laikinojo leidimo priede, ir nurodoma, ar licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas prašo pateikti licencijos ar laikinojo leidimo priedo išrašą iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro. Prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir kitus licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti reikalingus dokumentus ir informaciją licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo gali pateikti Radiacinės saugos centrui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, per Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro išorinį portalą arba tiesiogiai kreipdamasis į Radiacinės saugos centrą.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Paraiškos išduoti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Albinas Mastauskas

 

 

Forma patvirtinta

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 82V

(Radiacinės saugos centro direktoriaus

2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-154

redakcija)

 

_____________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas / fizinio asmens kodas (jeigu jis jį turi) arba tiksli gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

 

 

Radiacinės saugos centrui

 

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS

 

 

______________Nr.__________

(data)                                         

 

Prašau išduoti licenciją:*

 

Gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

 

Montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

 

Prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

 

Vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas

 

Verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

 

 

Prašau pateikti licencijos priedo išrašą iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro**

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (-ių) buveinė (-ės) –

 


PRIDEDAMA:***

 

1.

 

 

motyvuotas būsimosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas, ______ lapų

2.

 

 

Darbuotojų radiacinės saugos programa, kurią sudaro:

2.1.  

 

 

radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas (įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos), ______ lapų

2.2.

 

 

darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos, ______ lapų

2.3.

 

 

Šios paraiškos 2.2 papunktyje išvardytų darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimo tvarkos aprašas, ______ lapų

2.4.

 

 

Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, ______ lapų

2.5.

 

 

Kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šios paraiškos 2.2 papunktyje, radiacinės saugos instrukcijos, ______ lapų

2.6.

 

 

Darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas, ______ lapų

2.7.

 

 

Veiklos kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas; jeigu planuojama verstis veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie šiuos bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, ______ lapų

2.8.

 

 

Kontroliuojamosios ir stebimosios zonų valdymo tvarkos aprašas, ______ lapų

2.9.

 

 

Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas (nurodomas pavadinimas, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data), ______ lapų

2.10.

 

 

Jeigu būsima veikla gali lemti gyventojų apšvitą, numatytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, ______ lapų

2.11.

 

 

Radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas, ______ lapų

2.12.

 

 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarkos aprašas, ______ lapų

2.13.

 

 

Preliminarus veiklos nutraukimo planas (jeigu planuojama veikla su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar dalelių greitintuvais, kuriuose greitinamų dalelių energija didesnė negu 2 MeV ir dalelių pluošto vidutinė galia didesnė negu 100 W), _____ lapų

2.14.

 

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tvarkos aprašas (jeigu planuojama veikla su uždaraisiais arba atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurie dėl veiklos specifikos bus vežami), ______ lapų

3.

 

 

Kiti dokumentai, įrodantys, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga:

3.1.

 

 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos aprašas, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, – ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas, _____ lapų

3.2.

 

 

Jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,  įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo kopija, ______ lapų

3.3.

 

 

Informacija apie licenciją išduodančios institucijos pareigūnų atliktą radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą – atlikimo data ir akto numeris, ______ lapų

3.4.

 

 

Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo numeris ir išdavimo data, ______ lapų

3.5.

 

 

Patalpų, kuriose bus dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo data ir registravimo numeris, ______ lapų

3.6.

 

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais planuojama verstis veikla turint licenciją, sąrašas (toliau – sąrašas), ______ lapų

3.7.

 

 

Informacija apie licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojus, turinčius teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti sąraše išvardytų modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, ______ lapų

3.8.

 

 

išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugyklas (saugyklos projektas, adresas, saugyklos fizinės apsaugos aprašas), ______ lapų

3.9.

 

Vairuotojų, vykdančių vežimą, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, ______ lapų

3.10.

 

 

informacija apie radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms vežti skirtas transporto priemones (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas (markė), modelis, valstybinės registracijos numeris, papildoma įranga, priemonės radiacinei saugai ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinei saugai užtikrinti), ______ lapų

3.11.

 

 

Informacija apie įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo pagrindą ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopija, ______ lapų

3.12.

 

 

kiekvieno darbuotojo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių paso arba lygiaverčio dokumento, išduoto valstybėje, kurioje įsteigtas darbuotojus komandiruojantis asmuo, su paskutiniųjų 5 metų gautų apšvitų metinių dozių duomenimis kopijos, jeigu pareiškėjas neregistruotas Lietuvoje, ______ lapų

3.13.

 

 

darbuotojus komandiruojančio asmens sutarties su licencijos ar laikinojo leidimo turėtoju dėl būsimos veiklos kontroliuojamojoje zonoje, numatančios komandiruotų darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimą, kopija, ______ lapų

4.

 

 

Išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius – sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos), ______ lapų

* Prašomos licencijos rūšį pažymėti x.

** Jeigu prašoma pateikti licencijos priedo išrašą Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro, pažymėti x.

*** pateiktus dokumentus pažymėti x.

 

_________________________________________ ________________                    ______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

Forma patvirtinta

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 82V

(Radiacinės saugos centro direktoriaus

2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-154

redakcija)

 

_____________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas/fizinio asmens kodas (jeigu jis jį turi) arba tiksli gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

 

 

Radiacinės saugos centrui

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ

 

VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS

 

 

______________Nr.__________

(data)                                        

 

Prašau išduoti laikinąjį leidimą:*

 

Gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti) atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

 

Montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

 

Prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

 

Vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas

 

Verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

 

 

Prašau pateikti laikinojo leidimo priedo išrašą iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro**

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (-ių) buveinė (-ės) –

 


PRIDEDAMA:***

 

1.

 

 

motyvuotas būsimosios veiklos  su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais paaiškinimas, ______lapų

2.

 

 

Darbuotojų radiacinės saugos programa, kurioje turi būti:

2.1.

 

 

radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas (įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo arba, jeigu kuriama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, jos kūrimo (steigimo) įsakymo kopija, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų kvalifikacinių radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopijos) ______lapų

2.2.

 

 

darbuotojų (suskirstytų į A ir B kategorijas, nurodant ir pagrindžiant prognozuojamas jų profesinės apšvitos dozes) sąrašas, jų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų ir jų apmokymo dirbti su konkretaus modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu dokumentų kopijos, ______lapų

2.3.

 

 

Šios paraiškos 2.2 papunktyje išvardytų darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimo tvarkos aprašas, ______lapų

2.4.

 

 

Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai______lapų

2.5.

 

 

Kiekvienos specialybės darbuotojų, nurodytų šios paraiškos 2.2 papunktyje, radiacinės saugos instrukcijos, ______lapų

2.6.

 

 

Darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašas, ______lapų

2.7.

 

 

Veiklos kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas; jeigu planuojama verstis veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, – kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie šiuos bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, ______lapų

2.8.

 

 

Kontroliuojamosios ir stebimosios zonų valdymo tvarkos aprašas, ______lapų

2.9.

 

 

Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas (nurodomas pavadinimas, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data), ______lapų

2.10.

 

 

Jeigu būsima veikla gali lemti gyventojų apšvitą, numatytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, ______lapų

2.11.

 

 

Radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas, ______lapų

2.12.

 

 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarkos aprašas, ______lapų

2.13.

 

 

Preliminarus veiklos nutraukimo planas (jeigu planuojama veikla su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar dalelių greitintuvais, kuriuose greitinamų dalelių energija didesnė negu 2 MeV ir dalelių pluošto vidutinė galia didesnė negu 100 W), _____lapų

2.14.

 

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tvarkos aprašas (jeigu planuojama veikla su uždaraisiais arba atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurie dėl veiklos specifikos bus vežami), ______lapų

3.

 

 

Kiti dokumentai, įrodantys, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga:

3.1.

 

 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos aprašas, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, – ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimas, _____lapų

3.2.

 

 

Jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, – įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo kopija, ______lapų

3.3.

 

 

Informacija apie licenciją išduodančios institucijos pareigūnų atliktą radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą – atlikimo data ir akto numeris, ______ lapų

3.4.

 

 

Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimo numeris ir išdavimo data, ______lapų

3.5.

 

 

Patalpų, kuriose bus dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo data ir registravimo numeris, ______lapų

3.6.

 

 

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių modelių, su kuriais planuojama verstis veikla turint laikinąjį leidimą, sąrašas (toliau – sąrašas), ______lapų

3.7.

 

 

Informacija apie licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojus, turinčius teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti sąraše išvardytų modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, ______lapų

3.8

 

 

išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugyklas (saugyklos projektas, adresas, saugyklos fizinės apsaugos aprašas), ______lapų

3.9

 

Vairuotojų, vykdančių vežimą, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, ______lapų

3.10

 

 

informacija apie radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms vežti skirtas transporto priemones (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas (markė), modelis, valstybinės registracijos numeris, papildoma įranga, priemonės radiacinei saugai ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinei saugai užtikrinti), ______lapų

3.11.

 

 

Informacija apie įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo pagrindą ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopija ______lapų

3.12.

 

 

kiekvieno darbuotojo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių paso arba lygiaverčio dokumento, išduoto valstybėje, kurioje įsteigtas darbuotojus komandiruojantis asmuo, su paskutinių 5 metų gautų apšvitų metinių dozių duomenimis kopijos, jeigu pareiškėjas neregistruotas Lietuvoj, ______lapų

3.13.

 

 

darbuotojus komandiruojančio asmens sutarties su licencijos ar laikinojo leidimo turėtoju dėl būsimos veiklos kontroliuojamojoje zonoje, numatančios komandiruotų darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimą, kopija, ______lapų

4.

 

 

Išsami informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius – sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijos (uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sandarumo testų ir kitų techninių dokumentų, galinčių turėti įtakos radiacinės saugos vertinimui, kopijos), ______lapų

5.

 

 

Galiojančio dokumento, suteikiančio teisę verstis veikla, išduoto valstybėje narėje, kopija ir jo vertimas į lietuvių kalbą, ______lapų

* Prašomo laikinojo leidimo rūšį pažymėti x.

** Jeigu prašoma pateikti laikinojo leidimo priedo išrašą iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro, pažymėti x.

*** pateiktus dokumentus pažymėti x.

 

_________________________________________ ________________                    ______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas) (vardas, pavardė)