OLE object

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 18 d. Nr. 5-V-561

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. ataskaitos apie įsigytus ir parduotus ginklus, jų priedėlius ir šaudmenis formą;

1.2. ataskaitos apie tiro ar šaudyklos veiklą formą;

1.3. ataskaitos apie išnuomotus ginklus ir parduotus šaudmenis formą;

1.4. ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamintojo ataskaitos formą;

1.5. ataskaitos apie importuotus (įvežtus) ir eksportuotus (išvežtus) ginklus ir šaudmenis formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. ataskaitą apie įsigytus ir parduotus ginklus, jų priedėlius ir šaudmenis pildo prekiautojai, importuotojai, eksportuotojai, kurie verčiasi ginklų, šaudmenų, jų dalių prekyba, ir iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 5 dienos ataskaitą pateikia per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) (atskaitą pateikia kiekvienas licencijos turėtojo padalinys, turintis leidimą laikyti ginklus);

2.2. ataskaitą apie tiro ar šaudyklos veiklą pildo asmenys, turintys leidimą eksploatuoti tirą ar šaudyklą, ir iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 5 dienos ataskaitą pateikia per PEPS;

2.3. ataskaitą apie išnuomotus ginklus ir parduotus šaudmenis pildo asmenys, kurie verčiasi ginklų nuoma, ir iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 5 dienos ataskaitą pateikia tai teritorinei policijos įstaigai, kuri išdavė leidimą laikyti ginklus asmeniui, jo filialui ar struktūriniam padaliniui;

2.4. ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamintojo ataskaitą pildo asmenys, turintys leidimus gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, ir iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 5 dienos ataskaitą pateikia per PEPS;

2.5. ataskaitą apie importuotus (įvežtus) ir eksportuotus (išvežtus) ginklus ir šaudmenis pildo asmuo, turintis licenciją verstis ginklų, šaudmenų, jų dalių importu ar eksportu, ir iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 5 dienos ataskaitą pateikia per PEPS (vienas licencijos turėtojas pateikia vieną ataskaitą).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 5-V-784 „Dėl ataskaitų formų patvirtinimo“.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                     Rimantas Bobinas