LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-801 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. 5TS-1632

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 3 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, 49.6. papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.6. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties NTO, Rinkliava mažinama 3 %, kai mokėtojas Rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete https://savitarna.alytausratc.lt/) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir Rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki mokėjimo pranešime nurodytos termino pabaigos. Neįvykdžius bent vienos iš nurodytų lengvatos taikymo sąlygų, lengvata netaikoma;”.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Margelis