LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 7 d. Nr. ĮV-605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 8 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. birželio 23 d. teikimą Nr. (1.13 Mr)V4-379:

1.   T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašą;

1.2. Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“.

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                      Simonas Kairys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. liepos 7 d. sakymu Nr. ĮV-605

 

 

VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

1. Dokumentų saugojimas:

1.1. popierinių dokumentų saugojimas sutartą laiką;

1.2. vaizdo ir (ar) garso dokumentų saugojimas sutartą laiką.

2. Dokumentų tvarkymas:

2.1. dokumentų vertės ekspertizė;

2.2. dokumentų sisteminimas;

2.3. dokumentų aprašymas;

2.4. apskaitos dokumentų parengimas.

3. Valstybės archyve saugomų dokumentų paieška:

3.1. pagal paieškos objektą;

3.2. pagal dokumentų sukūrimo laikotarpį;

3.3. pagal temą.

4. Dokumentų restauravimas:

4.1. dokumentų restauravimas pagal dokumentų fizinės būklės kategorijas;

4.2. dokumentų kopijų restauravimas;

4.3. dokumentų konservavimas.

5. Valstybės archyve saugomų dokumentų kopijavimas:

5.1. analoginių kopijų;

5.2. skaitmeninių kopijų.

6. Valstybės archyve saugomų skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų konvertavimas (koregavimas, maketavimas, montavimas):

6.1. dokumentų konvertavimas (raiškos keitimas);

6.2. dokumentų kopijų koregavimas;

6.3. dokumentų kopijų maketavimas, montavimas.

7. Valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimas:

7.1. dokumentų, su kuriais galima susipažinti tik specialiosios įrangos priemonėmis, demonstravimas;

7.2. dokumentų demonstravimas saugyklose.

8. Dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo srities mokymai:

8.1. mokomosios informacijos (medžiagos) parengimas pagal juridinio asmens (išskyrus priskirtus valstybės archyvui) nurodytą temą;

8.2. mokymų vedimas.

9. Konsultacijos nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims ar kitiems subjektams (išskyrus priskirtus valstybės archyvui) dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo klausimais.

_______________________

 

part_581dc985b6d747308bb2e7e80561dadc_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-605

 

 

VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų, nurodytų Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąraše, patvirtintame kultūros ministro, įkainių apskaičiavimo tvarką.

2. Valstybės archyvų mokamos paslaugos teikiamos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus paslaugos įkainius ir paslaugų teikimo tvarką.

3. Apskaičiuojant valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų įkainius naudojami šie pagrindiniai koeficientai:

3.1. Dį – valstybės archyvų darbuotojų vienos darbo valandos vidutinis įkainis eurais, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

3.2. N – paslaugai suteikti sugaištas darbo laikas, apskaičiuojamas remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta valstybės archyvų darbuotojų darbo apimčių apskaičiavimo tvarka, įvertinus, kad atskiriems veiksmams atlikti nustatytos darbo laiko sąnaudos skiriasi.

4. Atskirų valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų, kurioms suteikti reikalinga speciali techninė ir programinė įranga ar įgūdžiai, įkainiams nustatyti ar paslaugą pageidaujant gauti skubos tvarka, taikomi šiame Tvarkos apraše numatyti koeficientai. Valstybės archyvuose saugomų dokumentų paieškos, taip pat valstybės archyve saugomų dokumentų kopijavimo paslaugoms gauti taikomi šie skubos koeficientai Ks:

4.1. paslaugai gauti eilės tvarka – koeficientas 1;

4.2. per 10 darbo dienų – koeficientas 1,5;

4.3. per 5 darbo dienas – koeficientas 2;

4.4. per 3 darbo dienas – koeficientas 2,5;

4.5. per 1 darbo dieną – koeficientas 3.

 

II SKYRIUS

KONKREČIŲ VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

5. Dokumentų saugojimo paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims jų veiklos (juridinių asmenų atveju) ar sukauptiems (fizinių asmenų atveju) dokumentams saugoti valstybės archyvo saugykloje. Nustatant dokumentų saugojimo paslaugos kainą atsižvelgiama į saugomų dokumentų kiekį, valstybės archyvo patiriamas eksploatacines išlaidas ir dokumentų saugojimo laiką.

6. Dokumentų saugojimo paslaugos (Ds) įkainis apskaičiuojamas pagal šią formulę Ds = Dk x De (Dk – dokumentų kiekis tiesiniais metrais, De – valstybės archyvo saugyklos 1 kv. m. eksploatacijos išlaidos per mėnesį). Jei saugomi vaizdo ir (ar) garso dokumentai, dokumentų saugojimo paslaugos įkainis dauginamas iš Kt – dokumento formos koeficiento, priklausančio nuo laikmenos ir dokumento techninių formato savybių, kuris gali būti 1,2 – 2.

7. Nevyriausybinės organizacijos, privataus juridinio ar fizinio asmens nuolat saugomi dokumentai, jeigu jais papildomas Nacionalinis dokumentų fondas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, tvarkomi neatlygintinai.

 

8. Dokumentų tvarkymo paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims jų veiklos dokumentams (juridinio asmens atveju) ar sukauptiems dokumentams (fizinio asmens atveju) tvarkyti. Ši paslauga apima dokumentų sisteminimą, aprašymą, chronologinių ribų nustatymą, lapų sunumeravimą (popierinių bylų). Užsakant šią paslaugą papildomai galima numatyti dokumentų vertės ekspertizės atlikimą ir (ar) apskaitos dokumentų parengimą, todėl nustatant dokumentų tvarkymo paslaugos kainą atsižvelgiama į tvarkomų dokumentų kiekį (tvarkomų bylų skaičių), formą ir paslaugos apimtis.

9. Dokumentų tvarkymo paslaugos (Dt) įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Dt = Dį x V (V – tvarkomų bylų kiekis). Jei reikia atlikti dokumentų vertės ekspertizę, vienos bylos įkainis dauginamas iš vertinimo atlikimo koeficiento VE, kuris lygus 1,5. Jei teikiant paslaugą reikia parengti apskaitos dokumentą (pvz., apyrašą, naikinimo aktą ar kt.), vienos bylos sutvarkymo įkainis dauginamas iš koeficiento AP, kuris lygus 1,2. Jei tvarkomi skaitmeninės kilmės ar suskaitmeninti dokumentai, prie vienos bylos sutvarkymo įkainio pridedamas Kt – dokumento formos koeficientas, priklausantis nuo laikmenos ir dokumento techninių formato savybių, kuris gali būti 1,2 – 2.

10. Valstybės archyvuose saugomų dokumentų paieškos paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims. Ši paslauga apima:

10.1. saugomų dokumentų paiešką apie:

10.1.1. asmens išsilavinimą (vienoje mokslo įstaigoje);

10.1.2. asmens darbo stažą, suteiktas atostogas, gautą darbo užmokestį, kitus su darbo santykiais susijusius faktus (vienoje darbovietėje, paieškos ribos 5 metai);

10.1.3. asmens šeimos sudėtį, pilietybę, gyvenamąją vietą, išvykimą nuolat gyventi į užsienį (vienos rūšies veiksmą vienoje vietovėje);

10.1.4. asmens (šeimos) ištrėmimą, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams (iš vienos vietovės);

10.1.5. asmens teistumą, kalinimą;

10.1.6. asmens dalyvavimą rezistencijoje, žūtį, persekiojimą (paieškos ribos – 10 metų);

10.1.7. asmens atžvilgiu teisminių institucijų priimtus sprendimus dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, testamento galiojimo ir kitų faktų (vienos rūšies objektą vienoje institucijoje, paieškos ribos – 5 metai);

10.1.8. asmens sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (išskyrus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ar nekilnojamuoju turtu) (vienos rūšies veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai);

10.1.9. asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ar nekilnojamuoju turtu:

10.1.9.1. 1919-1944 metų dokumentuose (vienos rūšies objektą, veiksmą vienoje vietovėje);

10.1.9.2. 1945 metų-XXI a. dokumentuose (vienos rūšies objektą, veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai);

10.1.10. asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą ir kitus bažnytinių metrikų ar civilinės būklės aktų įrašus (vieno akto įrašas vienoje įstaigoje, paieškos ribos – 5 metai):

10.1.10.1. XVIII–XIX amžiaus dokumentuose;

10.1.10.2. XX–XXI amžiaus dokumentuose;

10.1.11. kitus faktus, nenurodytus šio Tvarkos aprašo 10.1.1–10.1.10 papunkčiuose.

10.2. Dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ir (ar) asmens nurodyta tema bei informacijos apie paieškos rezultatus parengimą.

11. Valstybės archyvuose saugomų dokumentų paieškos paslaugos įkainiui apskaičiuoti taikomas Kse senumo koeficientas, siejamas su skirtingais laikotarpiais sukurtų dokumentų paieška:

11.1. Paieška XVXVIII a. dokumentuose 5;

11.2. Paieška XIX a.1918 m. dokumentuose – 4;

11.3. Paieška 19191944 m. dokumentuose 3;

11.4. Paieška 1945XXI a. dokumentuose 2;

11.5. Paieška bažnytinių metrikų ar civilinės būklės aktų dokumentuose (taikomas šio Tvarkos aprašo 10.1.10 papunktyje nurodytoms paslaugoms):

11.5.1. XVIIIXIX a. dokumentuose 2;

11.5.2. XXXXI a. dokumentuose 1.

12. Valstybės archyvuose saugomų dokumentų paieškos paslaugų (Dpį) įkainiai apskaičiuojami pagal šias formules:

12.1. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.1.1–10.1.8 ir 10.1.11 papunkčiuose, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Dpį = Dį x N x Ks.

12.2. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.1.9–10.1.10 papunkčiuose, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Dpį = Dį x N x Kse x Ks.

12.3. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.2 papunktyje, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Dpį = Dį x Kse x Ks. Teikdamas šio Tvarkos aprašo 10.2 papunktyje numatytą paslaugą, valstybės archyvas atlieka paiešką, jai skirdamas ne daugiau kaip 10 darbo valandų, ir pateikia paieškos rezultatus paslaugos gavėjui.

13. Dokumentų restauravimo, konservavimo, įrišimo (perrišimo) paslaugos teikiamos juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei valstybės archyvas turi reikiamą įrangą paslaugai suteikti ir atitinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus (pvz., restauratorius, įrišėjus). Nustatant paslaugos kainą atsižvelgiama į dokumentų fizinę būklę, kiekį ir laikmeną. Dokumentų restauravimo, įrišimo kategorijos tvirtinamos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

14. Dokumentų restauravimo, konservavimo, įrišimo (perrišimo) paslaugų (Dr) įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Dr = Dį x N.

15. Valstybės archyve saugomų dokumentų kopijavimo paslauga (Di) teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, gaminant:

15.1. analogines kopijas:

15.1.1. XV a.–1944 m. dokumentų;

15.1.2. 1945 m.– XXI a. dokumentų;

15.2. skaitmenines kopijas:

15.2.1. XV a.–1944 m. dokumentų;

15.2.2. 1945 m.–XXI a. dokumentų;

15.2.3. fotodokumentų;

15.2.4. filmų;

15.2.5. filmų stop kadrų;

15.2.6. garso dokumentų ir filmo garso takelių;

15.3. kitų dokumentų, įskaitant ir valstybės archyvo veiklos dokumentų kopijas:

15.3.1. analogines;

15.3.2. skaitmenines.

16. Valstybės archyvuose saugomų dokumentų kopijavimo paslaugos įkainiui apskaičiuoti taikomas Ksu – sudėtingumo koeficientas, sietinas su  skirtingo tipo dokumentų skaitmeninių kopijų gamyba skirtinga raiška):

16.1. fotodokumentams (KsuF):

16.1.1. aukštos raiškos failas (ne mažiau kaip 600 dpi TIFF failas) – 5;

16.1.2. vidutinės raiškos failas (ne daugiau kaip 300 dpi TIFF arba JPEG failas) – 3;

16.1.3. žemos raiškos failas (JPEG, ne daugiau kaip 1024 pxl ilgoji vaizdo kraštinė) – 0,5;

16.2. kino dokumentams (KsuK): 

16.2.1. labai aukštos raiškos skaitmeninimas po kadrą (.dpx) 4K raiškos (4096 x 2160 pxl) – 5;

16.2.2. aukštos raiškos skaitmeninimas po kadrą (.dpx) 2K raiškos (2048 x 1440 pxl) – 4;

16.2.3. labai aukštos raiškos failas (4K raiškos (4096 x 2160 pxl) – 4;

16.2.4. aukštos raiškos failas (2K raiškos (2048 x 1080 pxl) – 3;

16.2.5. vidutinės raiškos failas (FHD raiškos (1920 x 1080 pxl) – 2,5;

16.2.6. žemesnės nei vidutinės raiškos failas (HD raiškos (1080 x 720 pxl) – 1;

16.2.7. žemos raiškos failas (SD raiškos (720 x 576 pxl) – 0,5;

16.3. filmo stop kadro skaitmeninėms kopijoms – 1,5.

17. Valstybės archyve saugomų dokumentų kopijavimo paslaugos įkainiai apskaičiuojami pagal šias formules:

17.1. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 15.1 papunktyje, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Di = Dį x N x Ks. Prie paslaugos įkainio pridedama Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyto dydžio priemoka, jei paslaugos gavėjas pageidauja gauti spalvotą analoginę kopiją.

17.2. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 15.2.1–15.2.2 papunkčiuose, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Di = Dį x N x Ks. Prie paslaugos įkainio pridedama Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyto dydžio priemoka, jei paslaugos gavėjas pageidauja gauti aukštesnės raiškos skaitmeninę kopiją.

17.3. Paslaugų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 15.2.3 papunktyje, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Di = Dį x N x KsuF x Ks.

17.4. Paslaugos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 15.2.4 papunktyje, įkainiai apskaičiuojami pagal formulę Di = Dį x N x KsuK x Ks.

17.5. Paslaugos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 15.2.5, 15.2.6 ir 15.3 papunkčiuose, įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Di = Dį x N x Ks.

18. Valstybės archyve saugomų skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų konvertavimo (koregavimo, maketavimo, montavimo) paslaugos teikiamos juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Nustatant šių paslaugų įkainį atsižvelgiama į dokumentų formą, raišką.

19. Dokumentų skaitmeninių kopijų konvertavimo (koregavimo, maketavimo, montavimo) (Dk) paslaugos įkainis apskaičiuojamos pagal formulę Dk = Dį x N.

20. Valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimo paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims valstybės archyvo patalpose, jei valstybės archyvas turi reikiamą įrangą paslaugai suteikti.  Nustatant valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimo paslaugos įkainį  atsižvelgiama į dokumentų formą,  techninės ir (ar) programinės įrangos poreikį.

21. Valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimo paslaugos įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Dk = Dį x N.

22. Dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo srities mokymų (Dm) paslauga teikiama nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims ar kitiems subjektams. Nustatant šios paslaugos įkainį atsižvelgiama į laiką, reikalingą mokymų medžiagai parengti, mokymų trukmę, dalyvių skaičių.

23. Dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo srities mokymų paslaugos (Dm) įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Dm = Dį x Nm x 2 x Dal (Nm – mokymų trukmė, Dal – dalyvių skaičius). Įvertinus darbo laiką, reikalingą mokymams pasirengti, mokymų trukmė dauginama iš 2 (dalykinės informacijos atranka, sisteminimas, mokomosios informacijos ir dalomosios medžiagos rengimas).

24. Įstaigoms, įrašytoms į Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą (toliau – Sąrašas), 22 punkte nurodyta paslauga teikiama neatlygintinai.

25. Konsultacijos dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo klausimais teikiamos nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims ar kitiems subjektams. Nustatant šios paslaugos įkainį atsižvelgiama į konsultacijos trukmę.

26. Konsultacijos dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo klausimais paslaugos (Dkons) įkainis apskaičiuojamas pagal formulę Dkons = Dį x N.

27. Įstaigoms, įrašytoms į Sąrašą, 25 punkte nurodyta paslauga teikiama neatlygintinai.

 

________________________

 

part_5a48787321c34658ba3c64028a815e37_end