LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAm PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. 1V-242

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/8S-47 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 72 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. kovo 20 d. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2018-00220:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse“ (priemonės kodas 01-02-01) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-242

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

10.1.3-ESFA-R-920-41-0001

Marijampolės savivaldybės administracija

188769113

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

291 323,46

291 323,46

0,00

 

 

__________________________