r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T-116 (E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. fiziniams asmenims, ne pelno siekiančioms organizacijoms, įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms uždarosioms akcinėms bendrovėms ir UAB „Akmenės energija“, kuriai išnuomotas Akmenės rajono šilumos ūkis, – 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. kitiems juridiniams asmenims – 1 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. įmonėms, įgyvendinusioms nuosavomis lėšomis investicinius projektus, kurių metu turto vertė padidėja daugiau kaip 100 proc., investicijų atsipirkimo laikotarpiu ne ilgiau kaip 3 metus taikyti 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.4. netinkamos techninės priežiūros būklės turtui (kai Savivaldybės administracijos specialistas, atliekantis Statybos įstatymu nustatytą statinių naudojimo priežiūrą, t.y. tikrinantis, kaip statinių naudotojai vykdo statinių techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimus, yra pateikęs dokumentų kopijas dėl turto nepriežiūros) ir nenaudojamam ekonominėje ar individualioje veikloje turtui – 3 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2.  Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių teikti informaciją Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai apie statinių savininkus, kuriems taikyta administracinė atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas