Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

2021 m. gegužės 27 d. Nr. B1-135

Molėtai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3 punktais, 

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) nuo 2021 metų pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį:

Eil.
 Nr.

Paskirties
 kodas

Paskirties pavadinimas

Žemės nuomos mokesčio
 tarifas (procentais)

 

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai, išskyrus
specializuotų ūkių žemės sklypus, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių

1

1.1.

Specializuotų ūkių žemės sklypai, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių

0,8

2.

710

Miškų ūkio paskirties sklypai

1,5

3.

810

Konservacinės paskirties sklypai

1,5

4.

820

Vandens ūkio paskirties sklypai

1,5

5.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

1,5

6.

Nenaudojamas žemės plotas (apleistos žemės ūkio naudmenos)

4

7.

Kitos paskirties žemės sklypams, nenurodytiems 1–6 punktuose

1,5

 

2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. B1-10 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika