Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1213 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 22 d. Nr. 203

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą:

1.2.1. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Programos tikslas atitinka 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13), kuri skatina gerinti pastatų energinį naudingumą atsižvelgiant į išorės klimatines sąlygas ir vietos ypatybes, patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį investicijų efektyvumą. Šis tikslas dera su Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nuostatomis.“;

1.2.2. papildyti priedo lentelės „Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės“ II skyrių 12 punktu:

 

 

„12.

 

Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)“.

 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2.2 papunktis taikomas atnaujinimo (modernizavimo) projektams, rengiamiems po šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas