LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

2022 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 28 d. Nr. A1-497

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Vaiko gerovės 2022-2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.9 papunktyje nurodytą priemonę ir Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“, II skyriaus 8.9 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-497

 

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

2022 METAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansavimo prioritetus ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, projektų įgyvendinimo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – sutartis) sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2. Nuostatuose numatytoms veikloms lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto, pagal Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.9 papunktyje nurodytą priemonę „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti“ (A ir B projektai) ir iš valstybės biudžeto, pagal Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“, II skyriaus 8.9 papunktyje nurodytą priemonę „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti“ (C projektai).

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. A projektai – projektai, kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams;

3.2. B projektai – projektai, kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas ir kitas pagalbos priemones vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę;

3.3. C projektai – projektai, skirti įgyvendinti konkrečias pagalbos priemones, skirtas mažinti COVID-19 (koronaviruso ligos) pandemijos pasekmes paaugliams ir stiprinti paauglių psichinę sveikatą, taip pat, padėti vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, kurioms pandemijos metu kilo sunkumai dėl bendravimo su vaiku tvarkos, tinkamo atsakomybių pasidalijimo užtikrinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

3.4. informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinė sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

3.5. paauglys – kiekvienas asmuo nuo 12 iki 17 metų amžiaus imtinai;

3.6. paauglystės krizė – vaiko paauglystės laikotarpiu (nuo 12 iki 17 metų imtinai) kylantys iššūkiai, susiję su vaiko tapatumo krize, brendimo iššūkiais, kitais iššūkiais, kurie veikia paauglio elgesį ir savijautą, taip pat, dėl kritinių gyvenimo įvykių ar trauminių patyrimų kylantys paauglio elgesio sunkumai, sudėtingi emociniai išgyvenimai, aukštos rizikos elgsena, kuri kelia paaugliui ir (ar) jo aplinkai grėsmę. Prie aukštos rizikos elgsenos priskirtina: paauglių depresija, nerimo sutrikimas ar kiti psichinės sveikatos iššūkiai; bėgimas iš namų; ankstyvi seksualiniai santykiai ir (ar) pavojingas seksualinis elgesys, kuris kelia vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio smurto prieš vaikus grėsmę; bendraamžių smurtas prieš bendraamžius (ypatingą dėmesį skiriant seksualiniam smurtui); alkoholio ir (ar) narkotikų, psichotropinių ar psichiką veikiančių medžiagų vartojimas ar eksperimentavimas; polinkis į delinkventinį elgesį; įsitraukimas į teisės aktų pažeidimus; nuolatiniai konfliktai su kitais vaikais ir (ar) tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą;

3.7. projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3.8. skyrybų krizė – sudėtingas asmenų, turinčių nepilnamečių vaikų (biologinių vaikų, įvaikių, globotinių (rūpintinių) (toliau – vaikai), santuokos nutraukimo procesas, turintis neigiamos įtakos vaikui (-ams) ir visai šeimos aplinkai (ginčai dėl bendravimo su vaiku tvarkos, gyvenamosios vietos, auklėjimo, fizinis ir psichologinis smurtas tarp buvusių sutuoktinių ir (ar) prieš vaiką, ir kt.), taip pat besitęsiantys ginčai dėl bendravimo su vaiku (-ais) tvarkos, auklėjimo ir kt. nutraukus santuoką;

3.9. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės).

4. Nuostatai parengti vadovaujantis taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos konkurso atrankos nuostatos, taikomos taisyklėse nustatytos nuostatos.

5. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vykdanti taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6. Projektų atranką ir administravimą užtikrina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), vykdantis taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7. Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Ministerijos kancleris.

8. Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriu (-iais), kuris (-e) turi ne mažiau nei 3 metus patirties teikiant paslaugas vaikams ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.

9. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos paslaugos ir pagalbos priemonės paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams (toliau kartu – paaugliai ir jų šeimų nariai) arba bus teikiamos paslaugos ir pagalbos priemonės vaikams ir tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, išgyvenantiems skyrybų krizę (toliau kartu – vaikai ir šeimos, išgyvenančios skyrybų krizę) arba bus teikiamos paslaugos ir kita pagalba vaikams ir šeimoms, skirta sėkmingai spręsti vaikams ir šeimoms kilusius iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino.

10. Siektinas konkurso rezultatas – teikti kokybiškas paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams, kurios būtų orientuotos į paauglius, išgyvenančius paauglystės krizę, bei jų individualius poreikius, vykdomomis veiklomis mažinti aukštos rizikos paauglių elgseną, arba teikti kokybiškas paslaugas ir kitas pagalbos priemones, kurios padėtų skyrybų krizės metu vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę, sprendžiant ginčus dėl vaikų, ypač jei šiame procese kyla nesutarimai tarp buvusių sutuoktinių, arba suteikti kokybiškas paslaugas ir kitą pagalbą vaikams ir šeimoms, skirtą sėkmingai spręsti vaikams ir šeimoms kilusius iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

11. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

12. Projektų vykdymo teritorija – Lietuvos Respublikos savivaldybės.

13. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti, suma:

13.1. A projektams – 140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) Eur (valstybės biudžeto lėšos):

13.1.1. didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) Eur;

13.1.2. mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

13.2. B projektams – 168 000 (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai) Eur (valstybės biudžeto lėšos):

13.2.1. didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur;

13.2.2. mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

13.3. C projektams – 156 000 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur (Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti):

13.3.1. didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur;

13.3.2. mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

14. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 17 punkte nurodytos veiklos.

15. Ministerija nepanaudotas, grąžintas ar papildomai konkursui gautas valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, paskelbusi naują konkursą tai pačiai priemonei įgyvendinti. Naujas konkursas gali būti vykdomas atskiru socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, taisyklėse nustatyta tvarka.

 

III skyrius

Finansavimo prioritetai ir finansuotinos veiklos

 

16. Finansavimo prioritetai teikiami ir papildomi balai skiriami projektams, kurie:

16.1. numato konkrečių metodikų ar užsienio šalių patirčių, skirtų darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais arba su vaikais ir šeimomis, išgyvenančiomis skyrybų krizę, taikymą (taikomas visiems projektams);

16.2. numato darbą ne tik su paaugliais ir jų šeimų nariais, bet ir su kita vaiko artimąja aplinka, sprendžiant individualius atvejus, kai tokia aplinka turi poveikį vaiko elgesiui, vaiko ir šeimos situacijai (pvz., švietimo įstaiga, bendruomene, kt.) (taikoma A ir C projektams);

16.3. projektai, kurie siūlo naujus sprendimus (t. y. iki šiol Lietuvoje netaikomas paslaugas ar kitas pagalbos priemones, arba tokių paslaugų ir pagalbos priemonių prieinamumas Lietuvoje užtikrinamas fragmentiškai) darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais arba su vaikais ir šeimomis, išgyvenančiomis skyrybų krizę (taikomas B projektams).

17. Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

17.1. įgyvendinant A projektus:

17.1.1. viešinimo veiklos, skirtos keisti klaidingas, neigiamas nuostatas apie paauglius, kuriems būdinga aukštos rizikos elgsena ir (ar) kompleksinės elgesio problemos (privaloma veikla);

17.1.2. elgesio korekcijos programų ar metodų, skirtų mažinti paauglių aukštos rizikos elgseną, taikymas;

17.1.3. užimtumo paslaugos paaugliams teikimas;

17.1.4. savitarpio paramos grupių tėvams, globėjams (rūpintojams), kurių paaugliai (globotiniai (rūpintiniai) išgyvena paauglystės krizę, organizavimas;

17.1.5. individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams;

17.1.6. individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo ir (ar) socialinio pedagogo, ir (ar) specialiojo pedagogo konsultacijos, teikiamos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams;

17.1.7. intensyvi krizių įveikimo pagalba;

17.1.8. psichoterapinė pagalba paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams;

17.1.9. paauglių socialinių ir kitų gyvenimui svarbių įgūdžių formavimo veiklos, ypatingą dėmesį skiriant paauglio gebėjimui apsisaugoti nuo seksualinio smurto;

17.2. įgyvendinant B projektus:

17.2.1. viešinimo veiklos, skirtos ugdyti visuomenės sąmoningumą santuokos nutraukimo poveikio vaikams, tėvų elgesio santuokos nutraukimo metu įtakos vaikui, vienodos tėvų atsakomybės už vaiką klausimais (privaloma veikla);

17.2.2. ryšio atstatymas ir stiprinimas tarp vaiko ir skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų;

17.2.3. šeimos konferencijos paslaugos;

17.2.4. ginče esančių tėvų savitarpio pagalbos grupių organizavimas;

17.2.5. emociškai saugios aplinkos sukūrimas ir užtikrinimas vaikams bendrauti su tėvais ar vienu iš tėvų, esant poreikiui – dalyvaujant ir specialistui (pvz., psichologui);

17.2.6. psichologinės ir (ar) psichoterapinės pagalbos organizavimas ir teikimas vaikams, kurių tėvai nutraukia santuoką, akcentuojant psichologinio smurto prevenciją ar intervenciją;

17.2.7. vaiko tėvų konsultavimas dėl santuokos nutraukimo poveikio vaikui, tėvų galimybių padėti vaikui išgyventi skyrybų krizę, kt.;

17.2.8. pagalba konfliktinių situacijų tarp vaiko tėvų atveju ir šių atvejų sprendimas (išskyrus šeimos mediaciją);

17.2.9. intensyvi krizės įveikimo pagalba;

17.2.10. psichosocialinė pagalba vaikams ir tėvams santuokos nutraukimo procese, kuri apima:

17.2.10.1. psichologinės pagalbos teikimą vaikams ir jų tėvams (pagalba vaikams, kurie išgyvena socialinę izoliaciją, emocinius sunkumus bendraujant su tėvais ar (ir) kitais šeimos nariais, paauglystės iššūkius, savižudybės riziką ir kt.) santuokos nutraukimo metu, taip pat pagal poreikį ir kitiems šeimos nariams;

17.2.10.2. informacijos apie kitos pagalbos (socialinės, medicininės, teisinės, specializuotos kompleksinės, užimtumo ar kt.) šeimai, kurioje tėvai nutraukia santuoką, atsižvelgiant į jų poreikius, teikimą ir (ar) siuntimą į instituciją (-as), galinčią (-ias) suteikti tokią pagalbą;

17.2.10.3. kitas paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymą (išskirtinai toms šeimoms, kurioms tokių įgūdžių trūksta, ir išskirtinai ugdant įgūdžius, kurie leidžia užtikrinti tinkamą vaiko poreikių tenkinimą), grupinius užsiėmimus asmenims, vartojantiems alkoholį ir (ar) narkotikus, psichotropines ar psichiką veikiančias medžiagas ar turintiems kitą priklausomybę; grupinius užsiėmimus skirtingoms tikslinėms grupėms (pvz., santuokos nutraukimo metu smurtą patyrusiems asmenims, paaugliams (psichologinio atsparumo ugdymas), terapines grupes santuoką nutraukiantiems asmenims, padedant atkurti pasitikėjimą savimi (dailės, rašymo, meno, judesio terapija).

17.3. įgyvendinant C projektus:

17.3.1. konkrečios paslaugos ir kita pagalba vaikams, skirta sėkmingai spręsti vaikų mokymosi iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, kurie iškrito iš švietimo sistemos arba kuriems yra didelė iškritimo rizika;

17.3.2. psichologinė pagalba, skirta mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino metu atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.);

17.3.3. psichoterapinė pagalba, skirta mažinti dėl COVID-19 pandemijos ir karantino atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.);

17.3.4. konkrečios priemonės, skirtos didinti vaikų galimybes pranešti, o kompetentingoms institucijoms greičiau identifikuoti atvejus, susijusius su smurtu arba galimu smurtu prieš vaikus (tokios priemonės turi papildyti esamą vaiko teisių apsaugos sistemą ir su ja derėti);

17.3.5. paslaugos ir priemonės, skirtos spręsti konfliktines situacijas santuoką nutraukiančiose šeimose, susijusias su nesutarimais dėl bendravimo su vaiku tvarkos laikymosi COVID-19 pandemijos ir karantino metu, emociniais sunkumais, vaikui bendraujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą, kitais susijusiais klausimais;

17.3.6. mokymai ir kitos šviečiamosios veiklos tėvams ir kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, skirtos suteikti jiems žinių ir praktinių įgūdžių, įgalinančių juos tinkamai atliepti vaiko poreikius, kylančius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino;

17.3.7. konkrečios paslaugos ir kitos pagalbos priemonės, skirtos skatinti pažeidžiamiausių paauglių grupių (paaugliai, turintys negalią; paaugliai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose; paaugliai, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos; paaugliai iš globos sistemos; tautinių mažumų paaugliai; paaugliai migracijoje) socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir kitus iššūkius, kilusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino;

17.3.8. konkrečių metodikų ar užsienio šalių patirčių, skirtų mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino poveikį paaugliams ir jų šeimoms diegimas ir taikymas, sprendžiant smurto prieš vaikus, psichinės sveikatos iššūkių, konfliktinių santykių tarp paauglių ir šeimos narių, suprastėjusių akademinių pasiekimų, suprastėjusios socialinės integracijos ir socialinės atskirties rizikas.

18. Vykdydamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas įsipareigoja iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikytis šių projektų veiklų turiniui keliamų reikalavimų:

18.1. vykdydamas Nuostatų 17.1 papunktyje nurodytas veiklas (įgyvendindamas A projektą), privalomai užtikrinti Nuostatų 17.1.1 papunktyje numatytos veiklos ir mažiausiai keturių kitų veiklų, nurodytų Nuostatų 17.1 papunktyje, vykdymą;

18.2. vykdydamas Nuostatų 17.2 papunktyje nurodytas veiklas (įgyvendindamas B projektą), privalomai užtikrinti Nuostatų 17.2.1 papunktyje numatytos veiklos ir mažiausiai keturių kitų veiklų, nurodytų Nuostatų 17.2 papunktyje, vykdymą;

18.3. vykdydamas Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytas veiklas (įgyvendindamas C projektą), užtikrinti mažiausiai trijų veiklų, nurodytų Nuostatų 17.3 papunktyje, vykdymą.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINTOJAMS

 

19. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

19.1. turi būti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kuri Juridinių asmenų registre įregistravusi žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija;

19.2. jeigu pareiškėjas teikia projektą paslaugoms ir kitoms pagalbos priemonėms paaugliams ir jų šeimų nariams teikti – turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo su paaugliais patirtį (taikoma A projektams ir C projektams);

19.3. jeigu pareiškėjas teikia projektą paslaugoms ir kitoms pagalbos priemonėms vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę, teikti – turėti ne mažesnę nei 3 metų pagalbos teikimo vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, patirtį (taikoma B projektams).

20. Projekto vykdytojas turi atitikti Nuostatų 19 punkte numatytus reikalavimus, keliamus Pareiškėjui.

21. Projekto veiklų įgyvendintojas turi turėti reikiamą veiklai vykdyti specialistų kvalifikaciją:

21.1. psichologai, teikiantys konsultacijas vaikams ir jų šeimų nariams, turi turėti socialinių mokslų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar jam prilygintą išsilavinimą;

21.2. psichoterapijos paslaugas teikiantys specialistai turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

21.2.1. asmens sveikatos priežiūros specialistas yra pabaigęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto patvirtintą ne mažesnės nei 3 metų trukmės Psichoterapijos metodo mokymo programą bei turintis tai patvirtinantį pažymėjimą;

21.2.2. asmens sveikatos priežiūros specialistas užsienio valstybės universitete yra pabaigęs psichoterapijos metodo mokymo programą, atitinkančią Nuostatų 21.2.1 papunktyje nurodytos programos trukmę ir turinį.

21.3. socialinio darbuotojo ir (ar) socialinio pedagogo, ir (ar) specialiojo pedagogo konsultacijas gali teikti specialistai, kurie turi socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) socialinių mokslų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) socialinio darbo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) ugdymo mokslų srities pedagogikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) ugdymo mokslų srities edukologijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

21.4. pagal įrodymais grįstas programas, terapijos paslaugas vaikams ir (ar) jų šeimų nariams teikiantys specialistai privalo turėti licenciją ar kitą, jų teisę teikti paslaugą pagal konkrečią programą ar teikti terapijos paslaugą įrodantį dokumentą;

21.5. asmuo, teikiantis teisines konsultacijas, turi turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą.

22. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką arba A projektui, arba B projektui, arba C projektui. Nėra ribojamas dalyvavimas projektuose kaip partneriui.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

23. Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, taip pat užtikrina aprūpinimą inventoriumi ir įranga, reikalinga veikloms organizuoti ir paslaugoms teikti, ir šioms veikloms vykdyti pritaikytomis patalpomis.

24. Vykdydamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas įsipareigoja iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pasiekti:

24.1. šiuos kiekybinius projektų įgyvendinimo rodiklius:

24.1.1. įgyvendinant A projektus – į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 15 paauglių, ne mažiau kaip po 10 kartų dalyvavusių veiklose, ir ne mažiau nei 20 jų tėvų ir (ar) kitų šeimos narių, ne mažiau kaip po 5 kartus dalyvavusių veiklose;

24.1.2. įgyvendinant B projektus – į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 25 vaikus ir jų tėvus ar kitus atstovus pagal įstatymą, išgyvenančius skyrybų krizę, ne mažiau kaip po 7 kartus dalyvavusius veiklose;

24.1.3. įgyvendinant C projektus – į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 30 vaikų ir jų tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, dalyvavusių ne mažiau nei po 7 kartus veiklose, skirtose mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes paaugliams ir stiprinti paauglių psichinę sveikatą, taip pat padėti vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, kurioms pandemijos metu kilo sunkumai dėl bendravimo su vaiku tvarkos, tinkamo atsakomybių pasidalijimo užtikrinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

24.2. šiuos kokybinius projektų įgyvendinimo rodiklius:

24.2.1. įgyvendinant A projektus:

24.2.1.1. inicijuoti ne mažiau nei 3 veiklas, nurodytas Nuostatų 17.1.1 papunktyje:  straipsnius ir (ar) televizijos laidas, ir (ar) radijo laidas, ir (ar) pranešimus spaudai, ir (ar) spaudos konferencijas, skirtas skatinti tinkamą paauglių aukštos rizikos elgesio supratimą visuomenėje;

24.2.1.2. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.1.2 papunktyje nurodytas veiklas – takyti konkrečias elgesio korekcijos programas ar metodus, skirtus mažinti paauglių aukštos rizikos elgseną (pateikiant informaciją, kokios konkrečios programos ir (ar) metodikos buvo taikomos, kokie rezultatai pasiekti);

24.2.2. įgyvendinant B projektusinicijuoti ne mažiau nei 3 veiklas, nurodytas Nuostatų 17.2.1 papunktyje: straipsnius ir (ar) televizijos laidas, ir (ar) radijo laidas, ir (ar) pranešimus spaudai, ir (ar) spaudos konferencijas, skirtas ugdyti visuomenės sąmoningumą skyrybų poveikio vaikams, tėvų elgesio skyrybų metu įtakos vaikui, vienodos tėvų atsakomybės už vaiką klausimais;

24.2.3. įgyvendinant C projektus:

24.2.3.1. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.1 – 17.3.3 papunkčiuose nurodytas veiklas – taikyti atitinkamai konkrečias paslaugas ir kitą pagalbą vaikams, skirtą sėkmingai spręsti vaikų mokymosi iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, kurie iškrito iš švietimo sistemos arba kuriems yra didelė iškritimo rizika, arba psichologinę pagalbą, skirtą mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino metu atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.), arba psichoterapinę pagalbą, skirtą mažinti dėl COVID-19 pandemijos ir karantino atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.) (įvardinti, kokios konkrečios paslaugos taikytos, kaip jos prisidėjo prie situacijos keitimo);

24.2.3.2. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.4 papunktyje nurodytas veiklas – taikyti konkrečias priemones, skirtas didinti vaikų galimybes pranešti, o kompetentingoms institucijoms greičiau identifikuoti atvejus, susijusius su smurtu arba galimu smurtu prieš vaikus (nurodyti konkrečias priemones ir kaip jos didina vaikų galimybes pranešti apie galimą smurtą, įvardinti, kaip tokios priemonės papildo esamą vaiko teisių apsaugos sistemą ir su ja dera);

24.2.3.3. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.5 papunktyje nurodytas veiklas – taikyti konkrečias paslaugas ir priemones, skirtas spręsti konfliktines situacijas santuoką nutraukiančiose šeimose, susijusias su nesutarimais dėl bendravimo su vaiku tvarkos laikymosi COVID-19 pandemijos ir karantino metu, emociniais sunkumais, vaikui bendraujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą, kitais susijusiais klausimais (įvardinti, kokios konkrečios paslaugos taikytos, kaip jos prisidėjo prie situacijos keitimo);

24.2.3.4. Jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.6 papunktyje nurodytas veiklas – organizuoti ne mažiau 3 mokymų ir (ar) kitų šviečiamųjų veiklų tėvams ir kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, skirtos suteikti jiems žinių ir praktinių įgūdžių, įgalinančių juos tinkamai atliepti vaiko poreikius, kylančius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino (įvardinti, kokios konkrečios temos buvo aptartos mokymų ir (ar) kitų veiklų metu; kiek dalyvių dalyvavo visose veiklose; kokie pokyčiai pasiekti);

24.2.3.5. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.7 papunktyje nurodytas veiklas – taikyti konkrečias paslaugas ir kitas pagalbos priemones, skirtas skatinti pažeidžiamiausių paauglių grupių (paaugliai, turintys negalią; paaugliai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose; paaugliai, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos; paaugliai iš globos sistemos; tautinių mažumų paaugliai; paaugliai migracijoje) socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir kitus iššūkius, kilusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino (įvardinti, kokios konkrečios paslaugos taikytos, kaip jos prisidėjo prie situacijos keitimo);

24.2.3.6. jei projekte numatyta įgyvendinti Nuostatų 17.3.8 papunktyje nurodytas veiklas – diegti ir taikyti konkrečias metodikas ar užsienio šalių patirtis, skirtas mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino poveikį paaugliams ir jų šeimoms, sprendžiant smurto prieš vaikus, psichinės sveikatos iššūkių, konfliktinių santykių tarp paauglių ir šeimos narių, suprastėjusių akademinių pasiekimų, suprastėjusios socialinės integracijos ir socialinės atskirties rizikas (pateikiant informaciją, kokios konkrečios programos ir (ar) metodikos, ir (ar) užsienio šalių praktikos buvo taikomos, kokie rezultatai pasiekti).

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

25. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

26. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

26.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų nuo projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų):

26.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

26.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal darbo sutartį);

26.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 9 punkte numatyto konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 17 punkte numatytų projekto veiklų vykdymu):

26.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (jei vykdytojai įdarbinami pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartis);

26.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

26.2.2.1. ryšio paslaugų (fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, interneto, pašto) išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

26.2.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (transporto priemonės nuoma be vairuotojo, degalai, tepalai, tik Lietuvos Respublikos teritorijoje kursuojančio autobuso ir (ar) traukinio, ir (ar) kito viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

26.2.2.3. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik Lietuvos teritorijoje ir tik projekto pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išskyrus savanorius);

26.2.2.4. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos išlaidos;

26.2.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (psichologų, teisininkų, neuroedukatorių, socialinių darbuotojų, gydytojų, ergoterapeutų, kt. ekspertų ir (ar) konsultantų) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (paslaugų kaina pagal atlygintinų paslaugų sutartis, autorines sutartis negali būti didesnė kaip 50 eurų už vieną valandą);

26.2.2.6. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, komunalinių paslaugų (šildymo, įskaitant šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimą, atvežimą, paruošimą, elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo paslaugų apmokėjimo, šiukšlių išvežimo) išlaidos;

26.2.2.7. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

26.2.2.7.1. kitos Nuostatų 26.2.2.1–26.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos, t. y. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui (pvz.: kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto prekėms, apsaugos priemonėms (medicininėms kaukėms, respiratoriams, dezinfekciniam skysčiui) įsigyti, tiesiogiai susijusios su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, išskyrus ilgalaikio turto, nurodyto Nuostatų 28.5 papunktyje, įsigijimo išlaidas;

26.2.2.7.2. kitos Nuostatų 26.2.2.1–26.2.2.6 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos (leidybos, mokymų, renginių organizavimo, lektorių, mokymų vadovų paslaugų, projekto viešinimo paslaugų išlaidos, mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas), tiesiogiai susijusios su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti.

27. Darbo užmokesčio išlaidos, nurodytos Nuostatų 26.1.1 ir 26.2.1 papunkčiuose, gali sudaryti iki 80 procentų nuo projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

28. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

28.1. skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo ir kitų fizinių ar juridinių asmenų įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

28.2. skirtos pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, techninei priežiūrai, pastatų, teritorijos aplinkos priežiūrai ir tvarkymui;

28.3. skirtos išperkamajai nuomai;

28.4. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

28.5. ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė – 500 eurų ir didesnė, įsigyti;

28.6. kelionių ir komandiruočių užsienyje išlaidoms dengti;

28.7. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

28.8. susijusios su veikla, vykdyta parengiamajame projekto etape, iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat patirtos ir apmokėtos iki 2022 m. rugsėjo 1 d. ir po 2022 m. gruodžio 31 d.;

28.9. kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

29. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30. Paraiškoje pateikiama taisyklių 16 punkte nurodyta informacija.

31. Pareiškėjas kartu su paraiška informacinėje sistemoje privalo pateikti taisyklių 17 punkte nurodytus, taip pat atitiktį Nuostatų 16 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti bent vieną iš Nuostatų 16 punkte nurodytų finansavimo prioritetų) ir atitiktį Nuostatų 19 punkte nurodytiems reikalavimams pareiškėjui patvirtinančius, taip pat kitus šiame punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose, elektronines kopijas:

31.1. A projektams:

31.1.1. jei numatoma taikyti konkrečias metodikas ar užsienio šalių patirtis, skirtas darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais – trumpą aprašymą laisva forma, nurodant pavadinimą, tikslinę grupę, tikslą, metodus, galimą poveikį, jei yra – nuorodą į platesnį metodikos ar patirties aprašymą;

31.1.2. jei numatoma dirbti ne tik su paaugliais ir jų šeimų nariais, bet ir su kita paauglio artimąja aplinka, sprendžiant individualius atvejus, kai tokia aplinka turi poveikį paauglio elgesiui, paauglio ir šeimos situacijai (pvz., švietimo įstaiga, bendruomene, kt.) – laisvos formos aprašymą, su kokiomis konkrečiomis aplinkomis ir kaip bus dirbama;

31.1.3. dokumentus, įrodančius ne mažesnę nei 3 metų darbo su paaugliais patirtį – nuorodas į projektų, skirtų paaugliams ataskaitas ir (ar) aprašymus, ir (ar) finansavimo sutarties kopijas; bendradarbiavimo sutartis su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kuriose būtų aiškiai įvardijamas paslaugų ir pagalbos teikimas paaugliams; pareiškėjo metinių veiklų ataskaitas (ne vėlesnes nei 2019 m.), kuriose būtų pateikta informacija apie paaugliams teikiamas paslaugas ir pagalbą;

31.1.4. projekto vadovo ir projekte paslaugas paaugliams ir jų šeimų nariams teikiančių specialistų gyvenimo aprašymus ir dokumentus, patvirtinančius išsilavinimą, o jei bus taikomos metodikos, programos, kurioms privalomos licencijos ar kitos formos dokumentas, patvirtinantis teisę dirbti su nurodyta metodika, programa – šių dokumentų kopijas;

31.2. B projektams:

31.2.1. jei numatoma taikyti naujus sprendimus (t. y., iki šiol Lietuvoje netaikomas paslaugas ar kitas pagalbos priemones arba tokias paslaugas ir pagalbos priemones, kurių prieinamumas Lietuvoje užtikrinamas fragmentiškai) darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais arba su vaikais ir šeimomis, išgyvenančiomis skyrybų krizę – dokumentus, įrodančius siūlomų paslaugų ar kitų pagalbos priemonių naujumą ir (ar) neprieinamumą Lietuvoje, pvz., laisvos formos aprašymą (nurodoma, kada paslauga, pagalbos priemonė pradėta taikyti Lietuvoje, kokiose savivaldybėse ji taikoma, kuo ji skirtinga nuo kitų prieinamų socialinių ir kt. paslaugų, kur paslauga, priemonė buvo sukurta (jei įgyvendinama užsienio šalies, paties pareiškėjo sukurta paslauga, priemonė), ir (ar) projektų finansavimo sutartis ir (ar) projektų ataskaitas (jei projektai buvo skirti paslaugai, priemonei sukurti, ir (ar) diegti Lietuvoje, kuriose aiškiai įvardijama paslauga, priemonė, jos naujumas, kt.);

31.2.2. jei numatoma taikyti konkrečias metodikas ar užsienio šalių patirtis, skirtas darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais – trumpą aprašymą laisva forma, nurodant pavadinimą, tikslinę grupę, tikslą, metodus, galimą poveikį, jei yra – nuorodą į platesnį metodikos ar patirties aprašymą;

31.2.3. dokumentus, įrodančius ne mažesnę nei 3 metų pagalbos teikimo vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, patirtį – nuorodas į projektų, skirtų vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, ataskaitas ir (ar) aprašymus, ir (ar) finansavimo sutarties kopijas, ir (ar) bendradarbiavimo sutartis su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kuriose būtų aiškiai įvardijamas paslaugų ir pagalbos teikimas vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, ir (ar) pareiškėjo metinių veiklų ataskaitas (ne vėlesnes nei 2019 m.), kuriose būtų pateikta informacija apie vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, teikiamą pagalbą ir paslaugas;

31.2.4. projekto vadovo ir projekte paslaugas paaugliams ir jų šeimų nariams teikiančių specialistų gyvenimo aprašymus ir dokumentus, patvirtinančius išsilavinimą, o jei bus taikomos metodikos, programos, kurioms privalomos licencijos ar kitos formos dokumentas, patvirtinantis teisę dirbti su nurodyta metodika, programa (būtina nurodyti, ar darbui su metodika, programa, kuri bus taikoma projekto metu, būtina turėti licenciją ar kitos formos dokumentą),– šių dokumentų kopijas;

31.3. C projektams:

31.3.1. jei numatoma taikyti konkrečias metodikas ar užsienio šalių patirtis, skirtas darbui su paaugliais ir jų šeimų nariais – trumpą aprašymą laisva forma, nurodant pavadinimą, tikslinę grupę, tikslą, metodus, galimą poveikį, jei yra – nuorodą į platesnį metodikos ar patirties aprašymą;

31.3.2. jei numatoma dirbti ne tik su paaugliais ir jų šeimų nariais, bet ir su kita paauglio artimąja aplinka, sprendžiant individualius atvejus, kai tokia aplinka turi poveikį paauglio elgesiui, paauglio ir šeimos situacijai (pvz., švietimo įstaiga, bendruomene, kt.) – laisvos formos aprašymą, su kokiomis konkrečiomis aplinkomis ir kaip bus dirbama;

31.3.3. projekto vadovo ir projekte paslaugas paaugliams ir jų šeimų nariams teikiančių specialistų gyvenimo aprašymus ir dokumentus, patvirtinančius išsilavinimą, o jei bus taikomos metodikos, programos, kurioms privalomos licencijos ar kitos formos dokumentas, patvirtinantis teisę dirbti su nurodyta metodika, programa – šių dokumentų kopijas.

32. Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

33. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

34. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

35. Ekspertas paraiškas vertina, užpildydamas informacinėje sistemoje esančią vertinimo anketą, vadovaudamasis Nuostatų 36 punkte nurodytais vertinimo kriterijais.

36. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

36.1. numatyto projekto tikslo, uždavinių, numatytos tikslinės grupės ir trumpo aprašymo aiškumą bei atitiktį konkurso tikslui (Nuostatų 9 punktas ir taisyklių 16.6-16.10 papunkčiai) vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs, neatitinka konkurso tikslo; 1–9 – iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka konkurso tikslą; 10 – aiškūs, atitinka konkurso tikslą;

36.2. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams (Nuostatų 16 punktas), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (penkiolikos) balų: 0 – neatitinka nė vieno prioriteto; 5 – atitinka vieną prioritetą; 10 – atitinka du prioritetus;

36.3. projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti; 1–9 – iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti; 10 – nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams išspręsti;

36.4. projekto sąmatos, skaičiavimų tikslumą, aiškumą, detalumą, racionalumą, pagrįstumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms (Nuostatų 26-28 punktai), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – netiksli, neaiški, nedetali ir neracionali, nepagrįsta ir neatitinkanti projekte numatytų veiklų, joms neproporcinga; 1–9 – iš dalies tiksli, aiški, iš dalies detali ir racionali, iš dalies pagrįsta ir atitinkanti projekte numatytas veiklas, joms proporcinga; 10 – tiksli, aiški, detali ir racionali, pagrįsta ir atitinkanti projekte numatytas veiklas, joms proporcinga;

36.5. pareiškėjo, partnerio, projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) kompetenciją, patirtį, kvalifikaciją ir gebėjimus įgyvendinti projektą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – nepakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 1–9 – iš dalies pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 10 – visiškai pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti;

36.6. projekto vertinimo rodiklių ir planuojamų rezultatų aiškumą ir konkretumą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neaiškūs ir nekonkretūs; 1–4 – iš dalies aiškūs ir konkretūs; 5 – aiškūs ir konkretūs.

37. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 55 (penkiasdešimt penki) balai. Privaloma surinkti minimali balų suma – 35 (trisdešimt penki) balai.

38. Projektas (-ai), kuriam (-iems) finansuoti neužteko numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas (-i) į rezervinių projektų sąrašą. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

39. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti šiuos projektus, kuriems įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra mažesnė ir (arba) veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo apimtis ar poreikis yra didesni.

40. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 36 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, vadovaujantis Nuostatų 36 punkte nustatytais kriterijais, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 36 punkte nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais.

41. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 36 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja (pvz., jei siūloma mažinti veiklų apimtį) arba nurodo (pvz., jei Nuostatuose nurodomas konkrečios paslaugos gavėjo ar veiklos dalyvio įkainis ir ekspertai nurodo mažinti paslaugos gavėjų ar dalyvių skaičių), kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

42. Komisijos darbas organizuojamas taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

43. Sutartis pasirašoma taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

44. Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

45. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, bei pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

45.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma projekto vykdytojo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

45.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį), kurioje turi būti nurodyta:

45.4.1. informaciją apie įgyvendinant projektą vykdytas projekto veiklas (nurodytas su paraiška pateiktame projekto veiklų plane);

45.4.2. informacija apie Nuostatų 24 punkte nurodytų projekto įgyvendinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą;

45.4.3. informacija apie projekto viešinimą.

46. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip keičiama informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

47. Prašymai tikslinti projekto sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

48. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip keičiama informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Ministerijos paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Ministerijos paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Ministerijos paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

49. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu arba informacinės sistemos priemonėmis Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

51. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

52. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, SPPD ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

53. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

54. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

55. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

56. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

part_48a628ed1e91432997d65382927c40df_end