LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. V-1357

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1 prioriteto 1.3 krypties 1.3.2 darbo „Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus“ 5 veiksmą „Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų“:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

2.2. iki 2020 m. birželio 30 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pradėjusios teikti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, bet neatitinkančios šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimų, nuo 2020 m. liepos 1 d. gali toliau teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose ir jų paslaugų teikimo išlaidas PSDF lėšomis dengti pagal iki 2020 m. birželio 30 d. teisės aktuose nustatytas bazines kainas ir galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, bet ne ilgiau kaip iki teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų sutarčių dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis galiojimo pabaigos;

2.3 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia PSDF biudžeto lėšomis neapmokamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose ir nuo 2020 m. liepos 1 d. neatitinka Aprašo reikalavimų, nuo 2020 m. liepos 1 d. gali toliau teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, bet ne ilgiau kaip iki  2021 m birželio 30 d.

2.4. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie kiekvieną asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nuo 2020 m. liepos 1 d. įgijusią teisę teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Aprašo reikalavimus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 redakcija)

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams) ir kitoms darbo priemonėms, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjus ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

2.2. Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

2.3. Namai  –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, gyvenamoji vieta.

2.4. Savirūpa – paciento ar jo artimųjų veikla, atliekama siekiant išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.

2.5. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

3ASPN gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti ASPN.

4Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga) privalo užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams):

4.1. pačios teikti šias paslaugas atskirame PAASP įstaigos padalinyje;

4.2. jei neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti ASPN, sudaryti ASPN teikimo sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę teikti ASPN.

5ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą savo pacientams bent vienu iš žemiau nurodytame papunktyje paminėtų būdų:

5.1. socialinių paslaugų poreikį vertina ir jas teikia pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. pagal socialinių paslaugų teikimo sutartį su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, ir su socialinių paslaugų į namus poreikį vertinančiomis ir šias paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

6ASPN teikianti įstaiga savo pacientams turi užtikrinti paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą. Šias paslaugas gali teikti:

6.1. pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. kita PAASP pagal paslaugų teikimo sutartį su ASPN teikiančia įstaiga.

7ASPN gaunančiam pacientui socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS IR PATALPOMS

 

8ASPN paslaugas teikiančiame padalinyje privalo būti ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda:

8.1. du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai);

8.2. du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai;

8.3. vienas visu etatu dirbantis kineziterapeutas.

9Esant poreikiui į komandą gali būti įtraukti ir kiti specialistai: ergoterapeutas, medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas. Į ASPN teikimą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

10Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

11ASPN teikiančių specialistų darbas organizuojamas komandos principu. Esant poreikiui, vienas iš specialistų komandos narių gali būti skiriamas komandos koordinatoriumi.

12ASPN teikiančioje įstaigoje turi būti:

12.1ASPN teikiančių specialistų veikloms (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti ir pan.) vykdyti pritaikytos patalpos;

12.2kompiuteris su prieiga prie interneto.

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS) IR KITOMS DARBO PRIEMONĖMS

 

13Medicinos priemonės (prietaisai), būtinos ASPN teikti:

13.1fonendoskopas;

13.2kraujospūdžio matavimo aparatas;

13.3vienkartinės pirštinės (nesterilios);

13.4priemonės odai dezinfekuoti;

13.5pulsoksimetras;

13.6termometras;

13.7vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

13.8matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujuje nustatyti;

13.9matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujuje nustatyti;

13.10priemonės, skirtos medicinos atliekoms tvarkyti;

13.11mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

13.12bekontaktis tonometras akispūdžiui matuoti;

13.13skalpeliai ir skalpelių laikikliai, pincetai su dantukais, chirurginės žirklės, sterilios paklodės;

13.14nagų replės, nagų žirklės;

13.15žarnynui valyti skirtos priemonės, klizma;

13.16sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, vata;

13.17varžtis;

13.18priemonės ausims plauti;

13.19gleivių siurbiklis;

13.20otoskopas.

14Slaugytojas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti:

14.1anafilaksinio šoko vaistų rinkinį, kurio sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus;

14.2Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

15Slaugytojo padėjėjas ir (arba) kineziterapeutas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

16Bet kurio ASPN teikiančio specialisto, vykstančio į paciento namus teikti ASPN, krepšio papildomas turinys komplektuojamas atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius bei jam teikiamas paslaugas.

17ASPN teikianti įstaiga visiems ASPN teikiantiems specialistams turi užtikrinti mobiliojo ryšio telefonus su prieiga prie interneto tinklo bei tinkamas transporto priemones (automobilį ir (ar) kitas priemones) nuvykti į paciento namus teikti ASPN.

 

18.   ASPN teikiančios įstaigos naudoja bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kurioje duomenys registruojami  Aprašo 1 priede numatyta tvarka. Informacinė sistema privalo turėti galimybę jungtis ir pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie duomenų sistemos.

 

 

 

IV SKYRIUS

ASPN GAVĖJAI

 

19ASPN gavėjai:

19.1vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

19.2suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

19.3senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

19.4pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

19.5pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

 

 

V SKYRIUS

ASPN TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

20Siuntimą ASPN gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninę siuntimo formą. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ASPN teikiančią įstaigą.

21ASPN paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

21.1per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;

21.2per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;

21.3per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

22ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo vizito metu privalo (Aprašo 1 priedas):

22.1 įvertinti paciento sveikatos būklę;

22.2įvertinti paciento savirūpos galimybes;

22.3nustatyti slaugos paslaugų poreikį;

22.4priskirti pacientui vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) Z74 kodų;

22.5surinkti papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų namuose teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informaciją apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;

22.6nustatyti galimą kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ASPN paslaugas teikiantį specialistą;

22.7nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą (Aprašo 2 priedas). Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;

22.8pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis.

23Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, atlieka:

23.1paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;

23.2procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus;

23.3procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;

23.4paslaugas, nurodytas Aprašo 22.1–22.8 papunkčiuose, pasikeitus paciento būklei ar priežiūros situacijai;

23.5asmens higienos procedūras, esant poreikiui.

24Pasikeitus paciento būklei, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, vertinama paciento būklė, ASPN bei kitų paslaugų poreikis.

25Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ASPN teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

26ASPN, kai atliekama gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūra, apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPN įstaiga turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą pacientui.

27Pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, ASPN teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą, kuriam taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir kad jie yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

28ASPN teikiantis slaugytojas apie galimą slaugomo paciento stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos poreikį privalo informuoti paciento šeimos gydytoją argumentuota pažyma.

29Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės pokyčių, dėl kurių pacientui gali būti reikalingos psichikos sveikatos specialistų paslaugos, apie tai informuoja paciento šeimos gydytoją. Psichikos sveikatos paslaugos organizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka bei bendradarbiavimo sutartyse apibrėžtomis sąlygomis.

30Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

31Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos kitų ASPN teikiančių specialistų paslaugos, per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą informuoja reikiamus specialistus.

32Jei ASPN teikiantys specialistai apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės ar priežiūros sąlygų pasikeitimų, dėl kurių keičiasi ASPN paslaugų poreikis, nedelsdami per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą apie tai informuoja kitus pacientui ASPN paslaugas teikiančius specialistus, pagal poreikį koreguojamas paslaugų teikimo planas bei organizuojamos reikiamos paslaugos.

33ASPN teikianti įstaiga pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, organizuoja pacientų, gaunančių ASPN, atvejų aptarimą – daugiadalykės komandos konsultacijas, į kurias įtraukiami pacientas ir (ar) paciento artimieji ir bent 2 paslaugas teikiantys specialistai. Paciento šeimos gydytojas aptarime dalyvauja esant poreikiui.

34Teikiant ASPN pildoma asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr.  025/a-LK), duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

35Teikiant ASPN pildomi medicinos dokumentai, nurodyti Aprašo 2 priede, tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildomas ambulatorinio vizito aprašymas (forma Nr. E025) ESPBĮ IS.

36Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

 

37. Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos gydytojas.

38. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo jas suteikęs slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas ir ją patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu.

39. Teikiant ASPN vykdoma šių rodiklių stebėsena:

39.1. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.2. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.3. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Didėjantis skaičius vertinamas teigiamai.

40. ASPN paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis būdai:

40.1. bazinis mokėjimas už ASPN Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus:

40.1.1. ASPN įstaigai kas mėnesį mokama 1/12 metinės bazinės kainos už Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus, jeigu per metus pas ASPN gavėją apsilankė bent vienas ASPN teikiantis komandos narys;

40.1.2. vieno ASPN gavėjo metinė bazinė kaina 40 balų.

40.2. skatinamasis priedas už komandos nario apsilankymą pas ASPN gavėją:

40.2.1. skatinamasis priedas mokamas, kai apsilankymo pas ASPN gavėją metu ASPN gavėjui atliekami visi reikalingi tiriamieji, gydomieji, slaugos ir kt. veiksmai, numatyti specialisto teikiančio ASPN, medicinos normoje;

40.2.2. skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 2 apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją dėl ASPN suteikimo;

40.2.3. iš viso per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją. Jei metų pabaigoje sudėtinė įstaigos apsilankymų suma neviršija 104 vienam pacientui, įstaigai apmokama už visus 104 apsilankymus vienam pacientui viršijančius atvejus.

40.2.4. skatinamojo priedo dydis yra 12,3 balų;

40.3. mokėjimas už gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugą:

40.3.1. per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 19.5 papunktyje, išlaidos;

40.3.2. gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugos kaina yra 41,81 balo;

40.3.3. į gleivių išsiurbimo paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.

41. Į Aprašo 40.1, 40.2 ir 40.3 papunkčiuose nurodytų ASPN bazines kainas įskaičiuotos Aprašo III skyriuje išvardytų medicinos pagalbos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos.

42. ASPN gali būti apmokamos iš PSDF biudžeto ir kitų lėšų.

______________________

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS IR SLAUGOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data ______-___-____

 

1.   SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS

1.1.      Diagnozė (pagrindinė ir gretutinės )

TLK-10-AM:       .__                               

1.2.      Matavimai

AKS-s:                                                 mmHg

AKS-d:                       .................  mmHg

Sp O₂:                                                          %

Esant indikacijų, vertinamas kapiliarinis kraujas:

Gliukozė:                                            mmol/l

Cholesterolis: _________________mmol/l

Krešumo rodiklis _____________

Pulsas:                                      k./min

Temp.:                                            °C

Svoris:                                             kg

 

 

1.3.      Bendrieji duomenys

Somatinė būsena:   gera £    patenkinama £    bloga £    labai bloga £

Protinė būsena:    budri £    apatiška £    sutrikusi £    pritemusi sąmonė £

Bendravimas:    aktyvus £    ribotas £    pasyvus £    nėra £

Gretutinės ligos: nėra £          karščiavimas £           nutukimas £   arterijų okliuzija £      diabetas £ anemija £   vėžys £           sumažėjęs hematokritas £

1.4.      Regėjimo sistema

Akys: normalios £      pakitusios £

Skleros: gelsvos £      paraudusios £ nepakitusios £

Akių išskyros: yra £   nėra £

Akių sausumas:           yra £   nėra £

Akių lašus: naudoja £            nenaudoja £

Kita:

 

1.5.      Ausų, nosies ir gerklės sistema

Ausies landa D:           be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Ausies landa K:           be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Nosies išskyros:           nėra £ skaidrios tekančios £ geltonos tirštos £    pūlingos £

Nosies gleivinė:           be pakitimų £    hipertrofiška £        cianotiška £    šašuota £

Burnos gleivinė: sausa £        drėgna £         išopėjusi £

Burnos apnašas: be apnašo £ su apnašu £ su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £         su storu apnašu £

Burnos infekcija: yra £          nėra £

Burnos džiūvimas: yra £        nėra £

Kvapas iš burnos: yra £         nėra £

Liežuvis: sausas £      drėgnas £

Liežuvio apnašas: be apnašo £           su apnašu £ su baltu apnašu £          su nedideliu apnašu £   su storu apnašu £

Dantų protezai:           naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

1.6.      Kvėpavimo sistema

Kvėpuoja: per nosį £  per burną £    su pagalbinėmis priemonėmis £

Švokštimas: yra £  nėra £

Veido cianozė: yra £  nėra £

Kosulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Kosulio pradžia (data):

Kosulys būna: fizinio krūvio metu £ ramybėje £  atsigulus £  spastiškas £

Skausmas kosint: yra £  nėra £

Kosulio tipas:  drėgnas £  sausas £   šiurkštus £ lojantis £  spastiškas £  neproduktyvus £ produktyvus £  varginantis £  retas (epizodinis) £    priepuolinis £

Kosulys varginantis: taip£     ne£

Kosulio laikas: dieną £  naktį £  dieną ir naktį £

Dusulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Dusulio pradžia (data):

Dusulys varginantis:    taip £  ne £

Krūtinės skausmas:        yra £   nėra £

Kvėpavimo dažnis:                     k./min

Skrepliai: yra £  nėra £

Stoma:    nėra £ tracheostoma £  pleurostoma £

Kita:

 

1.7.      Širdies ir kraujagyslių sistema

Krūtinės ląstos skausmas:       yra £   nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

Skausmo pobūdis: duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Širdies plakimai: yra £  nėra £

Plakimų laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £  susijaudinus £            fizinio krūvio metu £ ramybės metu £

Galvos skausmai: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skausmo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £  naktį ir dieną £            susijaudinus £  fizinio krūvio metu  £  ramybės metu £

Galvos skausmo pobūdis:  duria £  spaudžia £  tempia £   bukas £  pulsuojantis £

Galvos svaigimas: yra £  nėra £

Svaigimo laikas: nuolat £  keičiant kūno padėtį £    susijaudinus £  ramybės metu £

Kita:

1.8.      Virškinimo sistema

Apetitas: geras £  blogas £

Rijimas: sutrikęs £  nesutrikęs £

Maitinimas: nazogastrinis £  nazojejuninis £   nazoduodeninis £  maitinimas per stomą £ skystas maistas per burną £  įprastas £

Pilvas:  minkštas £  papūstas £  įtemptas £

Pilvo skausmas: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

Pykinimas: yra £  nėra £

Pykinimo laikas:  valgio metu £ po valgio £  nevalgius £  nuolat £

Suvartojamo skysčio kiekis _____________________ml/per parą

Dehidratacija:  yra £   nėra £

Suvartojamų kalorijų kiekis per parą:  pakankamas £            nepakankamas £

Vėmimas: yra £  nėra £

Dažnis: k. / per parą

Vėmalai: skrandžio turiniu £ žalios spalvos £  raudonos / rudos spalvos £   kavos tirščiais £

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   gastrostoma £  ileostoma £   kolostoma £

Vidurių pūtimas:  yra £  nėra £

Tuštinimosi dažnis:     __ kartai per dieną

__ kartai per sav.

__ kartai per mėn.

Tuštinimasis:   normalus £  užkietėjimas £  viduriavimas £

Laisvinamieji vaistai:   vartojami £  nevartojami £

Skausmingumas tuštinimosi metu:  yra £  nėra £

Išmatų nelaikymas:  nėra £    atsitiktinis £   dažnas £  nuolatinis £

Išmatų spalva: juoda £  ruda £  šviesi, beveik balta £  chaki ar įvairaus atspalvio  žalsva £

Išmatų konsistencija:   vandeningos £  tyrė £  košė £  formuotos £  spiros £  kita £

Kraujas išmatose:  yra £  nėra £

Kita:

 

1.9.      Inkstų ir šlapimo takų sistema

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   epicistostoma £  nefrostoma £

Šlapinimasis:   sutrikęs £  nesutrikęs £

Šlapinimasis:   dažnas £  šlapimo susilaikymas £  epizodinis nelaikymas £  nuolatinis nelaikymas £  skausmingas £  nelaikymas £

Šlapinimosi dažnis:       k./parą

Spalva:

Kateterizacija: reikalinga £    nereikalinga £

Kraujas šlapime:  yra £  nėra £

Šlapimo nelaikymas:   nėra £ atsitiktinis £   dažnas £  nuolatinis £

Sauskelnės ir pan. (pvz., įklotai):         naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

1.10.    Jungiamojo audinio, skeleto-raumenų sistema

Kūno dalių nebuvimas:  yra £  nėra £

Lokalizacija:

Protezai:  yra £  nėra £

Protezus naudoja:  naudoja £  nenaudoja £

Paralyžius:  yra £  nėra £

Paralyžiaus vietos:  dešinė pusė £  kairė pusė £  visas kūnas £  visas kūnas nuo kaklo £  dešinė  ranka £  kairė ranka £  kairė koja £  dešinė koja £  visas kūnas nuo krūtinės (juda rankos) £  visas kūnas nuo juosmens £

Aktyvumas:  vaikšto £  vaikšto pasiremdamas £  sėdi kėdėje £  guli lovoje £

Judrumas:  normalus £  šiek tiek ribotas £   labai ribotas £  nejudrus £

Kontraktūros:  yra £   nėra £

Jei yra, įrašyti lokalizacija (įrašyti) ....................................................

Raumenų / kaulų skausmas:  yra £  nėra £

Kita:

 

1.11.    Sąnariai

Sąnarių paslankumas:  geras £  normalus £ sunkus £  skausmingas £

Jei pasunkėjęs ir (ar) skausmingas, įrašyti lokalizaciją ……………………………………..

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uždegimo požymiai:  nėra £  paraudimas £ karštis £  patinimas £  skausmas £

Kita:

 

1.12.    Kūno temperatūros reguliavimas

Kambario temp.:  adekvati £ neadekvati £

Apranga:  adekvati kambario temperatūrai £  neadekvati kambario temperatūrai £

Kita:

1.13.    Oda ir jos dariniai

Odos būklė:     gera £ sausa £  šerpetojanti £  drėgna £  pažeista £

Odos spalva:   normali £  balta £  rausva £  raudona £     gelsva £  bronzinė £  ruda £    melsvai blyški £  pilka £  juoda £  marmurinė £  žalsva £  kita £

Odos parazitai:  yra £              nėra £

Nagai:  balkšvi £  geltoni £   kieti £    trupa £  sluoksniuoti £  susiraitę £

Odos defektai:            yra £   nėra £

Jei yra:

Defekto tipai: žaizdos £  randai £  bėrimai £  guzai £  edemos £  paviršinės kojų venos £ iššutimai £

Esant odos defektams nurodoma lokalizacija _________________________________

Žaizdų pradžios vieta:                                          pabaigos vieta:

Žaizdos: įtrūkimai £   trofinės opos £ pragulos, diabetinės opos £ chirurginės žaizdos £            potrauminės žaizdos £  nudegimai £  nušalimai £  kitos kilmės žaizdos £

Aplinkinės odos būklė:  gera £  paraudusi £  pažeista £

Kvapas:  yra £  nėra £

Uždegimo požymiai:   nėra £   paraudimas £  karštis £  patinimas £  skausmas  £

Žaizdos skausmas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maks. ilgis:                  cm

Maks. gylis:                 cm

Maks. plotis:                cm

Sausos nekrozės (juoda spalva):                      %

Šlapios nektrozės (geltona spalva):                 %

Granuliacijos (raudona spalva):                       %

Epiteliacijos (rožinė spalva):                           %

Eksudacija:      maža £     vidutinė £      gausi £

Pragulų rizika:

(12 ir mažiau – didelė pragulų atsiradimo rizika) (suskaičiuoti ir įrašyti) ...........

 

Objektyvi būklė

Psichikos būklė

Bendras aktyvumas

Judrumas

Šlapimo / išmatų nelaikymas

 

gera 4

patenkinama 3

bloga 2

labai bloga 1

žvalus 4

apatiškas 3

pritemusi sąmonė 2

stuporas                   1

vaikšto laisvai 4

vaikšto padedamas 3

sėdi krėsle 2

guli lovoje 1

neribotas 4

nežymiai ribotas 3

labai ribotas 2

visai nejudrus 1

nėra 4

atsitiktinis 3

dažnas 2

nuolatinis 1

 

Kita:

 

Jei yra – daryti ir pridėti odos defekto nuotrauką.

 

2.   SLAUGOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

2.1. Savirūpa

Savirūpa buityje:         apsitarnauja pats £  iš dalies apsitarnauja pats £  pats visiškai neapsitarnauja £

Apsitarnauti padeda:   sutuoktinis £  vaikai £  kita £  niekas nepadeda £   tėvai £

Kontaktai (įrašyti apsitarnauti padedančio (-ių) asmens (-ų) duomenis):

 

Pagalbinės priemonės:  reikalingos £  nereikalingos £  turi ir naudoja £     turi ir nenaudoja £            neturi £

Reikalingos priemonės:

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė £  rankinės plokščiosios replės (daiktams pasiekti) £

neįgaliojo vežimėlis £                                      vaikščiojimo lazdelė £

vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių £  alkūniniai ramentai £

pažastiniai ramentai £                                     vaikščiojimo rėmas £

vaikštynė su staliuku £                                    vaikštynė su ratukais £

paaukštinamoji tualeto sėdynė £                     dušo kėdė £

vonios suoliukas £                                           vonios lenta £

sudedamoji vonia £                                         lovos staliukas £

slankioji  perkėlimo lentutė £                          rankomis reguliuojama lova £

čiužinys iš atskirų segmentų £                        pripučiamas čiužinys £

čiužinys su granulėmis £                                 iškarpytas poroloninis čiužinys £

basonas £                                                        antelė £

apsauginė pirštinė £                                        ratai ir volelis  nuo pragulų £

Priemonių išrašymas:   šiuo metu nori £   šiuo metu nenori £

 

Kita:

 

2.2. Valgymas ir gėrimas

Valgo ir geria: pats £ reikalinga dalinė pagalba £  reikalinga visiška pagalba £

Kūno sudėjimas:  astetinis £  hiperstetinis £  normostetinis £

2.3. Asmens higiena ir rengimasis

Kūno higienos būklė:  gera £  patenkinama £  bloga £

Higiena rūpinasi:  savarankiškai  £  reikalinga dalinė pagalba £  reikalinga visiška pagalba £

Apsirengia:  savarankiškai    £  reikalinga dalinė pagalba £  reikalinga visiška pagalba  £

Paciento žinios:  geros £  pakankamos £  nepakankamos £

Padedančiojo: geros £  pakankamos £  nepakankamos £

Kita:

 

 

2.4. Rega

Aklumas:  yra £  nėra £

Regos korekcija:  reikalinga £  nereikalinga £

Jei reikalinga, nešioja: akinius £  lęšius £

Jei reikalinga, ar korekcija:  tinkama £  netinkama £

Kita:

 

2.5. Klausa

Kurtumas:   yra £  nėra £

Girdi:   gerai £  blogai £

Klausos aparatas:   neturi, reikalingas £  neturi, nereikalingas £  turi ir naudoja £  turi ir nenaudoja £

Korekcija:  tinkama £  netinkama £

Kita:

 

2.6. Judėjimas ir transportavimas

Kūno padėtis:  dažniausiai gulima £  nuolat gulima £  dažniausiai sėdima £  pusiau sėdima lovoje £

Judėjimas:   savarankiškai vaikšto (pats) £    vaikšto su pagalbinėmis priemonėmis (reikalinga pagalba) £      neįgaliojo vežimėlyje (reikalinga pagalba) £  gulintis (visiškai nejuda) £ juda su protezais £  atsistoja (pats) £  atsistoja padedamas £

Silpnumas:  nėra £  yra £

Griuvimo rizika:  nėra £  yra £

Kita:

 

2.7. Koordinacija

Koordinacija:  sutrikusi £  nesutrikusi £  neįvertinama (nuolat gulintis) £

Kita:

 

2.8. Pusiausvyra

Pusiausvyra:    sutrikusi £  nesutrikusi £  neįvertinama (nuolat gulintis) £

Kita:

 

3.   ORIENTACIJA

Orientacija laike:  sutrikusi £   nesutrikusi £  neįvertinama £

Orientacija erdvėje:  sutrikusi £  nesutrikusi £  neįvertinama £

Savęs suvokimas:   suvokia £  nesuvokia £  neįvertinama £

Kita:

 

4.   BENDRAVIMAS

Sąmonė:  nesutrikusi £  pritemusi £   koma £

Kalba:  aiški £  iš dalies sutrikusi £   sutrikusi £  nekalba  £

Rašymas:  iš dalies  sutrikęs £   nesutrikęs £   sutrikęs £

Minčių raiška:  logiška £  iš dalies sutrikusi £  sutrikusi £

Žodinė informacija:  supranta £  iš dalies supranta £  nesupranta £

Rašytinė informacija:  supranta £  iš dalies supranta £  nesupranta £

Sprendimų priėmimas:  nesugeba £   sugeba £

Kita:

 

4.1. Emocijos

Reiškia emocijas:  ne £  taip £

Nerimas, baimė:  nėra £  yra £

Pyktis: nėra £ yra £

Agresyvumas:  nėra £  yra £

Liūdesys:  nėra £  yra £

Apatiškumas:  nėra £   yra £

Mintys apie mirtį:  nėra £  yra £

Kita:

 

4.2. Žinios apie ligą

Paciento:  geros £  pakankamai geros £  nepakankamos £

Padedančiojo: geros £  pakankamai geros £  nepakankamos £

Kita:

 

5.   LAISVALAIKIO VEIKLA

Užimtumo poreikis:  yra £  nėra £

Kita:

6.   ŠEIMINĖ PADĖTIS

Vedęs / ištekėjusi £    našlys / našlė £   išsiskyręs (-usi) £   vienišas (-a) £

Kita:

 

7.   MIEGAS

Miegas naktį: lengvai užmiega £  kartais sunkiai užmiega £  visada sunkiai užmiega £     miegas ramus £  miegas neramus £

Migdomieji: nevartoja £  retai vartoja £  vartoja dažnai, nereguliariai £  vartoja nuolat, reguliariai £

Prabudimas naktį: išmiega visa naktį, neatsibunda £  prabunda paryčiais £  prabunda kelis kartus per naktį £  prabudęs (-usi) lengvai užmiega £  prabudęs (-usi) sunkiai užmiega £  prabudęs (- usi) neužmiega £

Prabudimas ryte: neprabunda £  kartais prabunda £  dažnai prabunda £  prabudęs (-usi) lengvai užmiega £  prabudęs (-usi) sunkiai užmiega £  prabudęs (-usi) neužmiega £

Miega dieną:  dienos metu nemiega £  kartais miega dienos metu £  dažnai miega dienos metu £  kiekvieną dieną miega dienos metu £

Kita:

8.   NAMŲ APLINKOS PRITAIKYMAS

Specialios priemonės:  nereikalingos £  reikalingos  £

Jei reikalingos, nurodyti priemones:    įvairūs turėklai £  diržai £  porankiai ir ranktūriai £            keltuvas £  perkėlimo diržas £  perkėlimo paklodė £  neštuvai £  funkcinė lova £            čiužinys nuo pragulų £  lovos staliukas £  laipteliai į vonią £  vonios lenta £    dušo kėdė £  vonios suoliukas £            paaukštinta tualeto sėdynė £ sudedamoji vonia £

Aplinkos pritaikymas:  nereikalingas £  reikalingas £

Kita:

9.   SPECIALISTŲ PAGALBA

Slaugytojo pagalba:  nereikalinga £   reikalinga £

Paslaugų reguliarumas:  kiekvieną dieną £  kas antrą dieną £  kartą per savaitę £   kartą per mėnesį £  kelis kartus per mėnesį £  kelis kartus per metus £  kartą per metus £

Slaugytojo padėjėjas:  nereikalingas £  reikalingas £

Paslaugų reguliarumas: kiekvieną dieną £  kas antrą dieną £  kartą per savaitę £  kartą per mėnesį £  kelis kartus per mėnesį £  kelis kartus per metus £  kartą per metus £

Kineziterapeuto paslaugos:  nereikalingos £    reikalingos £

Jei reikalingos, aprašyti, kokios paslaugos:

Socialinė pagalba:  nereikalinga £  reikalinga £

Jei reikalinga, aprašyti, kokia pagalba:

Kitų įstaigų pagalba:  nereikalinga £   reikalinga £

Kokia pagalba:

 

Išvados ir rekomendacijos (nurodyti, kiek, kokių paslaugų bus teikiama pacientui ir teikiantį specialistą)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

(Vertinimą atlikusio slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)

 

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų

namuose teikimo reikalavimų ir šių

paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paciento slaugos ir priežiūros plano pavyzdys)

 

 

PACIENTO SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS PLANAS

 

Paciento duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas).................................................................................................................................................

 

Plano sudarymo / keitimo data ...................................................................................................................................................................................

ASPN specialistas

Savaitės diena / specialisto teikiamos paslaugos

Pirma- dienis

Antra- dienis

Trečia- dienis

Ketvirta- dienis

Penkta- dienis

Šešta- dienis

Sekma- dienis

Slaugytojas

1.Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

 

1. Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

 

1. Pragu-los perri-šimas

2. Vaistų vartojimo priežiūra

3. Maudy-mas

 

 

Slaugytojo padėjėjas

 

Pragulų profilak-tika

 

Pragulų profilak-tika

Maudy-mas

 

Pragulų profilak-tika

Kinezitera-peutas

 

 

Gydymas padėties keitimu / mankšta

 

 

 

 

 

Pacientas supažindintas su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ......................................................................................................................................................................

 

Artimieji ar kiti asmenys, prižiūrintys pacientą namuose, supažindinti su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ......................................................................................................................................................................

 

 

PASTABA. Į Paciento slaugos ir priežiūros planą įtraukiamos tik nuolatinio pobūdžio ASPN. Į planą neįtraukiamos diagnostinės procedūros ir vienkartiniai ar nustatytu laiku atliekami gydymo ar slaugos veiksmai (pvz., paskirtos injekcijos N10).