LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 41, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 111, 112, 121, 122, 123 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO NR. XII-864 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2242

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pakuočių pardavėjai už visų užstato sistemoje dalyvaujančių gaminių pakuotes pakuočių vartotojams turi grąžinti užstatą grynaisiais pinigais arba pakuočių vartotojų pageidavimu jiems suteikti teisę įsigyti pakuočių pardavėjo parduodamų prekių ar paslaugų už sumą, lygią užstato dydžiui.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Užstatai už pakuotes

1. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuotes, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į daugkartinę pakuotę, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema. Užstato už daugkartines pakuotes sistema taikoma toms daugkartinėms pakuotėms, apie kurias gamintojų ir importuotojų pageidavimu Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbia aplinkos ministras.

2. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai:

1) stiklinę (išskyrus į stiklinę vienkartinę pakuotę supakuotus vaisių vyną, vaisių vyno gėrimus ir vaisių vyno kokteilius);

2) PET (polietileno tereftalatas);

3) metalinę.

3. Gamintojai ir importuotojai užstato neima, jeigu:

1) šio straipsnio 2 dalyje nurodytus gaminius parduoda oro, vandens, kelių, geležinkelių transporto priemonių, priklausančių Lietuvos Respublikos jurisdikcijai ir vežančių keleivius tarptautiniais maršrutais, valdytojams ar naudotojams ir šie gėrimai yra skirti parduoti ir (arba) vartoti nurodytų transporto priemonių keleiviams;

2) patys arba per trečiuosius asmenis iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža arba eksportuoja gaminius, kurių pakuotėms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį;

3) vienkartinės pakuotės talpa mažesnė negu viena dešimtoji litro arba lygi trims litrams ir didesnė negu trys litrai;

4) dėl techninių priežasčių negalima priimti vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 2 dalį.

4. Pakuočių platintojai, platindami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo imti užstatą iš pakuočių pardavėjų.

5. Pakuočių pardavėjai, parduodami gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, privalo imti užstatą iš pakuočių vartotojų.

6. Daugkartinė pakuotė gali būti nepriimama ir užstatas negrąžinamas, jeigu ji:

1) nepažymėta užstato už daugkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar)

2) pažeista ar užteršta tiek, kad nebegali būti naudojama pakartotinai.

7. Vienkartinės pakuotės, kuriai taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos priimamos, bet užstatas gali būti negrąžinamas, jeigu:

1) jos nepažymėtos užstato už vienkartines pakuotes sistemos taikymą nurodančiu ženklu arba toks ženklas nėra aiškiai matomas ir dėl to jo negalima identifikuoti ir (ar)

2) jos nepažymėtos brūkšniniu kodu arba brūkšninis kodas yra pažeistas ir dėl to negalima identifikuoti gamintojo ar importuotojo, ir (ar);

3) jos nevisiškai ištuštintos, ir (ar);

4) jų forma yra pakitusi tiek, kad techniškai neįmanoma jų identifikuoti.

8. Gamintojai ir importuotojai, kurių gaminių pakuotėms taikoma užstato sistema, taip pat pakuočių platintojai ar pakuočių pardavėjai, platindami ar parduodami gaminius šiose pakuotėse, turi apskaitos dokumentuose atskirai nurodyti gaminio kainą ir pakuotės užstato dydį.

9. Užstato už daugkartinę pakuotę, kuriai pagal šio straipsnio 1 dalį taikoma užstato sistema, dydį ne trumpesniam kaip vienų metų terminui, atsižvelgdamas į užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus (administratorių) siūlymus, tvirtina aplinkos ministras. Užstato už vienkartinę pakuotę, kuriai pagal šio straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, dydį ne trumpesniam kaip vienų metų terminui, atsižvelgdamas į užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus (administratorių) siūlymus, tvirtina aplinkos ministras.

10. Užstato dydis turi būti nustatomas toks, kad skatintų pakuočių vartotojus grąžinti daugkartinę pakuotę ar vienkartinių pakuočių atliekas.

11. Gamintojai ir importuotojai ne trumpiau kaip vienus metus nuo Vyriausybės nustatyta tvarka aplinkos ministro atsižvelgiant į gamintojo ar importuotojo pageidavimą priimto sprendimo dėl užstato sistemos netaikymo atitinkamoms daugkartinėms pakuotėms įsigaliojimo privalo priimti iš pakuočių pardavėjų, taip pat pakuočių pardavėjai – iš pakuočių vartotojų tuščias tokias daugkartines pakuotes ir grąžinti užstatą atsižvelgdami į šio straipsnio 6 dalies nuostatas.

12. Gaminių, supakuotų į pakuotes, kurioms taikoma užstato sistema pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį, gamintojas ir (ar) importuotojas ne trumpiau kaip vienus metus nuo tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai nutraukimo privalo priimti iš pakuočių pardavėjų, taip pat pakuočių pardavėjai – iš pakuočių vartotojų tuščias tokias daugkartines pakuotes ar vienkartinių pakuočių atliekas ir grąžinti užstatą atsižvelgdami į šio straipsnio 6 ar 7 dalies nuostatas. Išimtis taikoma tam gamintojui ir (ar) importuotojui, kuris įrodo, kad priėmė iš pardavėjų tokį šių nebenaudojamų pakuočių kiekį, kokį buvo išleidęs į apyvartą, ir grąžino pardavėjams užstatą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė