LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymo nr. įv-559 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO DARBŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) PROGRAMĄ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. ĮV-913

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 9.6 papunkčiu:

„9.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos pažymą apie objekto atitiktį eksploatuojamiems objektams taikomiems gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijas dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo.“

1.2.  Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Prašymus dėl lėšų skyrimo iš rezervo Departamentui gali teikti objekto valdytojas (arba jo įgaliotas asmuo) ir Išsaugojimo darbų valdytojas. Darbo grupė, kurios sudėtį tvirtina Departamento direktorius, nagrinėja prašymų pagrįstumą ir teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl rezervo lėšų skyrimo. Rezervo lėšos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu. Jei Darbo grupės išvadose siūloma skirti lėšų suma viršija 28962 eurus, Departamento direktorius, prieš priimdamas sprendimą dėl rezervo lėšų skyrimo, turi gauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pritarimą.“

1.3. Pakeičiu 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad šio įsakymo 1.2 ir 1.3 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 (Išsaugojimo darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________________________

(objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys) 

__________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

 

išsaugojimo darbų duomenų ___________ m. aprašAS

 

_________________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas, adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Eur) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Eur)

Iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Eur)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos
(tūkst. Eur)

(6 ir 7 p. suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos
(tūkst. Eur)

(5 ir 8 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

* Juridinio asmens atveju


Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Suvestinio išsaugojimo darbų duomenų aprašo pavyzdys)

 

SUVESTINIS išsaugojimo DARBŲ duomenų ________ m. aprašAS

 

__________Nr. ________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Eur) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Eur)

Kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Eur)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos (tūkst. Eur)

(7 ir 8 p.
     suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur)

(6 ir 9 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 


Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Suvestinis tęstinių išsaugojimo darbų duomenų aprašo pavyzdys)

 

SUVESTINIS tęstinių išsaugojimo darbų duomenų _______ m. aprašAS

 

__________Nr. ________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

 

Darbų, numatomų atlikti ________m., pavadinimas

Darbų kaina (tūkst. Eur) _____ m.

Valdytojo skiriamos lėšos

(tūkst. Eur)

Iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos (tūkst. Eur)

Valdytojo ir kitų finansavimo šaltinių lėšos (tūkst. Eur)

(7 ir 8 p.
     suma)

Reikalingos

valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur)

(6 ir 9 p. skirtumas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 


 

Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Duomenų apie tęstinių išsaugojimo darbų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams išsaugojimo darbams reikalingas lėšas aprašo formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________________________________________________

(tvarkybos darbų valdytojas)

 

duomenų apie tęstinių išsaugojimo DARBŲ sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams išsaugojimo darbams REIKALINGAS LĖŠAS ________ m. aprašas

 

__________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Eil.Nr.

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto pavadinimas ir adresas

Objekto

valdytojas

Darbų pavadinimai

Projektinės dokumentacijos patvirtinimo data, Nr., darbų sąmatinė vertė (tūkst. Eur)

Viešojo pirkimo dokumento data, Nr. ir pirkimo kaina (tūkst. Eur)

Darbų  bendra kaina (tūkst. Eur)

 

 

Bendra kaina

 

 

Atlikta

darbų

iki _______ m.

 

 

Darbų

likutis

Lėšų poreikis tęstiniams darbams

______m.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 


Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 (Tęstinių išsaugojimo darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________________________________

(tvarkybos darbų valdytojas)

 

tęstinIų išsaugojimo darbų duomenų ___________M. aprašas

 

__________Nr. _________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

 

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Objekto

pavadini-mas ir adresas

 

Objekto

valdytojas

Atliktų darbų pavadinimai

Atliktiems

darbams skirta lėšų

(tūkst. Eur)

iki

_______ m.

 

Tęstinių darbų pavadinimai

 

Lėšų poreikis tęstiniams darbams

 (tūkst. Eur)

________m.

 

Darbų pradžia

Numatoma darbų pabaiga

Prašoma iš valstybės biudžeto

Valdytojo skiriamos lėšos 

Kitų šaltinių lėšos

Iš valstybės

biudžeto

Valdytojo ir kitų šaltinių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas*)

(parašas)

(vardas, pavardė)