LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-56 „DĖL JŪRŲ TRANSPORTO IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO STEBĖSENOS, ATASKAITŲ TEIKIMO IR TIKRINIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. D1-381

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. D1-56 „Dėl Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos nuo 2019 m. birželio 30 d. vykdyti laivybos bendrovių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymo kontrolę:

2.2.1. nustačius Reglamento (ES) 2015/757 pažeidimus ir/ar gavus informacijos iš Lietuvos transporto saugos administracijos, kad vykdant Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų vėliavos valstybinę kontrolę arba užsienio laivų valstybinę kontrolę uoste nustatyti Reglamento (ES) 2015/757 pažeidimai, taikyti sankcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

2.2.2. nedelsiant informuoti Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrių apie sankcijų taikymą konkrečiam laivų valdytojui;“;

1.2. pakeičiu 2.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriui, gavus pranešimą iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apie taikytas sankcijas laivų valdytojui, apie tai pranešti Europos Komisijai, Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA), kitoms valstybėms narėms ir atitinkamai laivo vėliavos valstybei.“.

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, bendradarbiaudamas su Lietuvos transporto saugos administracija, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/757 19 straipsnio reikalavimais, pagal kompetenciją atlieka laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, ir užsienio valstybių laivų patikrinimus Lietuvos Respublikos jūrų uostuose, ar laivuose yra galiojantys atitikties patvirtinimo dokumentai, nurodyti šio Tvarkos aprašo 5.10 ir 6.5 papunkčiuose.“;

2.2. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, įgyvendindamas Reglamento (ES) 2015/757 20 straipsnio 2 dalį, nedelsdamas informuoja Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrių apie sankcijų taikymą konkrečiam laivų valdytojui.“;

2.3. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyrius, gavęs pranešimą iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos apie pritaikytas sankcijas laivų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2015/757 20 straipsnio 2 dalį, apie tai praneša Europos Komisijai, Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA), kitoms valstybėms narėms ir atitinkamai laivo vėliavos valstybei.“.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas