VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ LABORATORIJŲ PATVIRTINIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 21 d. Nr. B1-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.77, 2.78, 2.79 straipsniais, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Licencijavimo pagrindų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 punktu:   

1. Tvirtinu Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-40

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ LABORATORIJŲ patvirtinimo LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų, atliekančių geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, veiklos sąlygas, komisijos darbo organizavimo, laboratorinių dokumentų vertinimo, laboratorijos veiklos vertinimo vietoje ir geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimo išdavimo tvarką.

2. Aprašas taikomas geriamojo vandens tiekėjų (toliau – asmuo), išskyrus geriamojo vandens fasuotojų, laboratorijoms, atliekančioms geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijai, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, vykdant šiame Apraše nurodytas funkcijas.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

II. Sutarties dėl geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo sudarymas, PRAŠymO dėl geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimo išdavimo IR kitų dokumentų PATEIKIMO tvarka, geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos sudarymas

 

4. Asmuo, siekiantis gauti geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą (toliau – leidimas), sudaro sutartį dėl geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo (toliau – sutartis) su Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu (toliau – NMVRVI).

5. Sudarius sutartį, asmuo pateikia NMVRVI prašymą dėl geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimo išdavimo (toliau – prašymas) (Aprašo 1 priedas), informaciją apie laboratoriją (Aprašo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 priedai) ir dokumentų (įsakymų, procedūrų aprašų, instrukcijų, sąrašų ir kt.), kuriais patvirtinama asmens veiklos sąlygų atitiktis Aprašo 10 priedo reikalavimams bei su laboratorijos veikla susijusiems standartams, tyrimų metodams, metodikoms, kopijas.

6. Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į NMVRVI arba nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu, per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą). Prireikus NMVRVI asmens turi teisę paprašyti pateikti dokumentų originalus. Asmens pateikti dokumentai NMVRVI registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Gavus asmens prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, NMVRVI direktoriaus įsakymu sudaroma Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip trijų asmenų ir paskiriamas jos pirmininkas. NMVRVI direktoriaus sprendimu Komisijos darbe gali dalyvauti NMVRVI ir prireikus  kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, institucijų specialistai, turintys atitinkamos srities laboratorijos veiklos žinių ir patirties.

8. Komisijos pirmininkas ir nariai gali dalyvauti Komisijos veikloje tik pasirašę nešališkumo deklaraciją (Aprašo 13 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 14 priedas). Komisijos pirmininkas ir nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Komisija, vykdydama savo veiklą, laikosi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų principų.

 

III. komisijOS darbo organizavimas

 

10. Komisijos veiklos forma yra Komisijos posėdžiai, kurie šaukiami prireikus.

11. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo laikinai nesant ar negalintis eiti Komisijos pirmininko pareigų – NMVRVI direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Komisijos narys.

12. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja Komisijos sekretorius, kuris išrenkamas posėdžio metu Komisijos narių balsų dauguma.

13. Komisijos pirmininkas turi teisę:

13.1. pavesti Komisijos nariams atlikti asmens pateiktų dokumentų, nurodytų Aprašo 5 punkte vertinimą;

13.2. pavesti Komisijos nariams atlikti asmens veiklos vertinimą vietoje;

13.3. paskirti posėdžio datą ir laiką;

13.4. pasirašyti posėdžio protokolą ir kt.

14. Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 ir ne mažiau kaip 3 Komisijos nariams, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisijos nariai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti balsuojant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

15. Esant viešųjų ar privačių interesų konfliktui ar kitų pagrįstų abejonių dėl Komisijos nario ar pirmininko nešališkumo, Komisijos narys ar pirmininkas privalo nusišalinti pats arba būti nušalintas nuo asmens veiklos vertinimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis.

 

IV. ASMENS pateiktų DOKUMENTŲ VERTINIMAS 

 

16. Komisija, gavusi asmens prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos juos išnagrinėja ir prašyme pateiktu būdu informuoja asmenį apie:

16.1. Aprašo 31 punkte nurodytą terminą, per kurį prašymas ir prie jo pridedami dokumentai turi būti išnagrinėti;

16.2. galimas asmens gynimosi priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl leidimo išdavimo;

16.3. apie tai, kad asmeniui per 30 kalendorinių dienų negavus Komisijos pranešimo laikoma, kad leidimas išduotas;

16.4. ar pateikti visi leidimui išduoti reikalingi dokumentai ir ar jie tinkamai įforminti bei nurodo trūkumus (jei jų bus) ir nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti.   

17. Komisija, gavusi reikalingus ir tinkamai įformintus dokumentus, išnagrinėja juos ir parengia dokumentų vertinimo pažymą, nurodydama trūkumus (jei jų yra), ir išsiunčia ją asmeniui, kuris tuos trūkumus  privalo pašalinti per 20 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo dienos. Tokiu atveju terminas, per kurį turi būti išduotas leidimas, skaičiuojamas nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. 

18. Asmens prašymo Komisija nenagrinėja, jei per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą asmuo nepašalina trūkumų. Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pašalinti trūkumus pabaigos išsiunčia asmeniui pranešimą dėl jo prašymo nenagrinėjimo, nurodydama prašymo nenagrinėjimo priežastis.

19. Asmeniui pateikus Komisijai visus reikalingus ir tinkamai įformintus dokumentus ar pašalinus pagal Aprašo 17 punktą nustatytus trūkumus, Komisija ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja asmenį apie planuojamą laboratorijos veiklos vertinimą vietoje. 

 

V. LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMAS VIETOJE

 

20. Komisija, atlikdama laboratorijos veiklos vertinimą vietoje, tikrina, ar laboratorija atitinka Aprašo 10 priedo reikalavimus.

21. Atlikus laboratorijos veiklos vertinimą vietoje, surašomas Laboratorijos veiklos vertinimo aktas (toliau – aktas) (Aprašo 11 priedas), kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir nariai, dalyvavę asmens laboratorijos veiklos vertinime, bei asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir laboratorijos vadovas.

22. Jei laboratorijos veiklos vertinimo vietoje metu nustatoma neatitikčių Aprašo 10 priedo reikalavimams, su laboratorijos veikla susijusiems standartams, tyrimų metodų aprašams (metodikoms, procedūrų aprašams, instrukcijoms ir kt.), akte nurodomas atsakingas asmuo ir terminas, per kurį asmuo turi pašalinti nustatytas laboratorijos neatitiktis. 

23. Asmuo, pašalinęs Aprašo 22 punkte nurodytas laboratorijos neatitiktis, pateikia Komisijai dokumentus, kuriais patvirtinamas laboratorijos neatitikčių pašalinimas.

24. Komisija asmens prašymo nenagrinėja, jei per nustatytą terminą asmuo nepašalina nustatytų laboratorijos neatitikčių. Komisija per 5 darbo dienas nuo akte nurodyto termino, per kurį asmuo turi pašalinti nustatytas laboratorijos neatitiktis, pabaigos išsiunčia asmeniui pranešimą dėl jo prašymo nenagrinėjimo, nurodydama prašymo nenagrinėjimo priežastis.

 

VI. LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMO VIETOJE REZULTATŲ ANALIZĖ IR KOMISIJOS SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

25. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

26. Komisijos posėdžio tvarka:

26.1. Komisijos pirmininkas praneša, kokios laboratorijos veiklos vertinimo vietoje rezultatai bus nagrinėjami;

26.2. Komisijos nariai, dalyvavę laboratorijos veiklos vertinime vietoje, pristato Komisijai atlikto laboratorijos veiklos vertinimo vietoje rezultatus;

26.3. Komisija, išanalizavusi kartu su prašymu pateiktus dokumentus, laboratorijos veiklos vertinimo vietoje rezultatus ir papildomai pateiktus dokumentus (tuo atveju, jei tokie buvo pateikti), priima sprendimą siūlyti:

26.3.1. išduoti leidimą,

26.3.2. išduoti leidimą tik kai kurioms asmens prašyme nurodytoms veikloms,

26.3.3. neišduoti leidimo,

26.3.4. išduoti leidimą asmens prašyme nurodytoms papildomoms veikloms,

26.3.5. sustabdyti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą,

26.3.6. panaikinti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą,

26.3.7. panaikinti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymą;

26.4. Komisijos narys, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, jeigu jis balsavo prieš šį sprendimą, gali išdėstyti raštu savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie Komisijos protokolo.

27. Komisijos posėdžio protokolas parengiamas per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

 

VII. LEIDIMO IŠDAVIMO TERMINAI IR SPRENDIMO DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

28. Komisija, priėmusi vieną iš sprendimų, nurodytų Aprašo 26.3 papunktyje, parengia leidimo projektą arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą ir jį pateikia NMVRVI direktoriui ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Komisija gavo visus tinkamai įformintus asmens dokumentus ir informaciją apie laboratorijos veiklos vertinimo metu nustatytų neatitikimų (jeigu jų buvo) pašalinimą.

29. Remdamasis Komisijos sprendimu, NMVRVI direktorius derina leidimo projektą ir ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas jį teikia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriui tvirtinti. 

30. Leidimas (Aprašo 12 priedas) išduodamas VMVT direktoriaus sprendimu ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, gavus Aprašo 29 punkte nurodytą leidimo projektą. Esant techninėms galimybėms, VMVT turi sudaryti sąlygas asmeniui gauti ne tik popierinį leidimą, bet ir elektroninį.

31. Leidimas asmeniui išduodamas arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai NMVRVI gauna visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingus leidimui gauti.

32. Aprašo 31 punkte nustatytas leidimo išdavimo arba motyvuoto atsisakymo išduoti leidimą terminas gali būti dėl svarbių priežasčių vieną kartą pratęstas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sprendimą dėl leidimo išdavimo arba motyvuoto atsisakymo išduoti leidimą termino pratęsimo priima NMVRVI direktorius. Tokiu atveju Komisija apie priimtą sprendimą pratęsti 31 punkte nurodytą terminą privalo iki šio termino pabaigos asmeniui pateikti pranešimą apie termino pratęsimą, nurodydama priežastis, dėl kurių terminas pratęsiamas.

33. Jei į tinkamai įformintą asmens prašymą dėl leidimo išdavimo, pateiktą kartu su visais leidimui išduoti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per Apraše nustatytus terminus, laikoma, kad leidimas yra išduotas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. 

34. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimo priedas yra neatskiriama leidimo dalis, kuriame įvardijamos laboratorijos veiklos.

 

VIII. LEIDIMO papildymas naujomis veiklomis

 

35. Leidimą turintis asmuo, siekdamas vykdyti papildomas veiklas, turi kreiptis į NMVRVI šiame Apraše nustatyta tvarka, sudaryti su NMVRVI sutartį, kaip numatyta Aprašo 4 punkte, ir pateikti NMVRVI reikiamus dokumentus ir informaciją, įformintą pagal Aprašo 5 punkto reikalavimus, išskyrus dokumentus, kurie jau buvo pateikti išduodant leidimą. Jei pasikeitė asmens duomenys ir (ar) informacija, asmuo duomenis ir informaciją turi pateikti pakartotinai.

36. Asmens prašymas dėl papildomų veiklų vykdymo nagrinėjamas šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

IX. LEIDIMO PATIKSLINIMO TVARKA

 

37. Asmuo apie turimame leidime ir (ar) jo priede pasikeitusius duomenis (asmens pavadinimą, asmens kodą, reorganizavimą, likvidavimą, apie tyrimo sritis (įskaitant tyrimų metodus)) turi informuoti VMVT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo, o jei reikia, pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus. 

38. VMVT patikslina leidimą ir (ar) jo priedą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 37 punkte, gavimo dienos. Nustačiusi, kad pateikti ne visi ar netinkamai įforminti dokumentai, VMVT apie tai raštu informuoja asmenį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas  ir nustato 10 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus dokumentus.

39.  VMVT, išdavusi patikslintą leidimą ir (ar) jo priedą, ankstesnio leidimo ar tik jo priedo galiojimą panaikina.

40. Leidimo originalas saugomas laboratorijoje.

 

X. LEIDIMO AR TIK KAI KURIŲ LEIDIME NURODYTŲ VEIKLŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMO AR TIK KAI KURIŲ LEIDIME NURODYTŲ VEIKLŲ PANAIKINIMAS, LEIDIMO AR TIK KAI KURIŲ LEIDIME NURODYTŲ VEIKLŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS,

 

41. Leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimas sustabdomas, jei:

41.1. gaunamas asmens vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas sustabdyti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą;

41.2. nustatomos laboratorijos veiklos sąlygų neatitiktys.

42. Asmuo, siekiantis sustabdyti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą, turi kreiptis į VMVT ir jai pateikti prašymą (Aprašo 1 priedas).  

43. Sprendimą dėl leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo priima VMVT direktorius.

44. Apie leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymą dėl nustatytų laboratorijos veiklos sąlygų neatitikčių VMVT per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (registruotu laišku) praneša asmeniui ir nurodo leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

45. Leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymas panaikinamas asmens prašymu, atlikus laboratorijos veiklos vertinimą, kurio metu surašytas aktas ir jame nurodyti / užfiksuoti pažeidimai (jei buvo nustatyti), dėl kurių buvo sustabdytas leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimas, yra pašalinti.

46. VMVT sprendimas dėl leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo panaikinimo arba dėl leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo nepanaikinimo priimamas ir apie tai raštu (registruotu laišku) informuojamas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akto surašymo dienos.

47. Leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo metu draudžiama vykdyti visas ar tik kai kurias leidime nurodytas veiklas.

48. Leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimas panaikinamas, jei:

48.1. gaunamas asmens vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas panaikinti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą;

48.2. asmuo nutraukia veiklą arba jei pasibaigia kitais įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais pagrindais;

48.3. asmuo per 6 mėnesius nuo leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo nesikreipė į VMVT dėl leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau per šį laikotarpį nebuvo panaikintas leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimo sustabdymas;

48.4. asmuo be raštu nurodytų svarbių priežasčių neatvyksta atsiimti išduoto leidimo ar pakeisto leidimo priedo per ilgesnį kaip 60 dienų laikotarpį.

49. VMVT Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 48 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo ir apie tai raštu (registruotu laišku) informuojamas asmuo. 

50. Asmuo, kurio leidimo galiojimas panaikintas, privalo grąžinti leidimo originalą VMVT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai sužino apie leidimo galiojimo panaikinimą.

 

 

 

 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Asmenų laboratorijų veiklos kontrolė vykdoma pagal VMVT direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintą kontrolės planą, kuris parengiamas atsižvelgus į ankstesnius asmenų laboratorijų veiklos vertinimo rezultatus, gautus skundus dėl laboratorijos veiklos, leidime nurodytas laboratorijos veiklas ir kt. kriterijus.

52. Apie leidimo išdavimą, leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą skelbiama VMVT interneto svetainėje. 

53. VMVT sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniams teismams.

54. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, adresas)

 

 

PRAŠYMAS

______________

(Data)

________________

(Vieta)

Adresatas

 

 

 

Prašome _____________________________________________________________

(Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos pavadinimas)

išduoti leidimą, papildyti leidimą naujomis veiklomis, sustabdyti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą, panaikinti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų galiojimą, panaikinti leidimo ar tik kai kurių leidime nurodytų veiklų sustabdymą (nereikalingus išbraukti) pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus _____ m. ______ __ d. įsakymu Nr. ___ patvirtintą Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų leidimų išdavimo tvarkos aprašą.

Įsipareigojame vykdyti visus reikalavimus, teikti įvertinimui reikiamus dokumentus ir informaciją.

PRIDEDAMA. (Dokumentų sąrašas).

 

 

 

 

Vadovas

 

 

________________________

 

 

_________________________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE LABORATORIJĄ

 

 

 

 

 

 

Geriamojo vandens tiekėjo  pavadinimas                                           

_______________________________________________

Adresas

_______________________________________________

Vadovo vardas ir pavardė

_______________________________________________

Pareigos

_______________________________________________

Tel., faks., el. paštas

_______________________________________________

Įmonės kodas

_______________________________________________

Banko skyrius, banko kodas

_______________________________________________

Banko atsiskaitomoji sąskaita

____________________________________________________

 

 

Laboratorijos pavadinimas

_______________________________________________________

Adresas

____________________________________________________

Vadovo vardas ir pavardė

____________________________________________________

Pareigos

_______________________________________________________

Tel., faks., el. paštas

______________________________________________________

 

 

 

 

_______________________

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

3 priedas

 

 

_____________________________________________ VEIKLOS SRITIS, KURIAI IŠDUODAMAS LEIDIMAS

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

Eil.

 

Nr.

Atsakingo (-ų) už tyrimo atlikimą vardas ir pavardė

Tiriamojo objekto pavadinimas

Tiriamojo parametro pavadinimas

 

Metodo žymuo

Metodo pavadinimas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

__________________

__________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

___________________________

(Data)

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

4 priedas

 

 

____________________________________________________________ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas, tipas, modelis, pagaminimo metai

Pagrindinės (techninės) charakteristikos

Priežiūros (kontrolės) procedūros (instrukcijos) žymuo

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________                 _________________                      __________________

( Atsakingojo asmens pareigos )                                                                                      (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

____________________________

(Data)


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

5 priedas

 

 

____________________________________________________________ MATAVIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas, tipas, modelis, pagaminimo metai

Pagrindinės metrologinės (techninės) charakteristikos

Priežiūros (kontrolės) procedūros (instrukcijos) žymuo

Kalibravimo liudijimo Nr., data, numatytas periodiškumas

Patikros liudijimo Nr., data, numatytas periodiškumas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

_________________

_____________________________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)              

 

 

 

 

 

 

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

6 priedas

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(Laboratorijos pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ ATLIKTI VEIKLOS SRITYJE NURODYTUS TYRIMUS, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Specialybė

Tyrimų/veiklos sritis laboratorijoje

Darbo stažas tyrimų/veiklos srityje

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

_________________

___________________________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

____________________

(Data)

 

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

 

 

____________________________________________________________ PATALPŲ SĄRAŠAS

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

 

Eil. Nr.

Tyrimų sritis

Patalpos paskirtis (patalpos Nr.)

Plotas, m2

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

_________________

________________________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

____________________

(Data)

 

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

8 priedas

 

 

__________________________________________________ PAMATINIŲ ETALONŲ IR KONTROLINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

 

 

Eil.

 

Nr.

Veiklos sritis

Pamatinio etalono ar kontrolinės medžiagos pavadinimas

Pamatinio etalono ar kontrolinės medžiagos paskirtis ir vertė

Gamintojas

Galioja iki

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

_________________

__________________________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

____________________

(Data)

 

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

9 priedas

 

 

_______________________________________________________________________________________________

(Laboratorijos pavadinimas)

 

TYRIMŲ KOKYBĖS TIKRINIMO PROGRAMŲ (TP) SĄRAŠAS

 

 

 

Nr.

TP tyrimų schema (programa), data,

organizatorius,

šalis

Atlikimo rezultatai

Korekciniai veiksmai (nereikalingi / reikalingi)

Tirtas parametras / analitė,

matavimo vienetai,

metodas arba principas

Tikroji vertė

Laboratorijos rezultatas ir / arba z-vertė arba SN*

Rezultatų įvertinimas (Teigiami/ Neigiami/ Abejotini)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - SN yra standartinis nuokrypis (angl. standard deviation).

 

 

________________________________________________________

_________________

________________________________

(Atsakingojo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

____________________              

(Data)

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

10 priedas

 

 

LABORATORIJOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

I. LABORATORIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

1. Laboratorija arba organizacija, kuriai priklauso laboratorija, turi būti juridinis asmuo.

2. Laboratorija atsakinga už tai, kad jos veikla atitiktų šias laboratorijos veiklos sąlygas.

3. Laboratorijos kokybės vadybos sistema turi apimti veiklą nuolatinėse laboratorijos patalpose.

4. Laboratorija turi turėti asmens, į kurio sudėtį įeina laboratorija, vadovo rašytinę garantiją, kad laboratorijos darbuotojai nepatirs vidinio ar išorinio komercinio, finansinio ar kito spaudimo, kuris galėtų turėti įtakos jos sprendimui.

5. Asmenims ar organizacijoms, esantiems už laboratorijos ribų, negali būti leidžiama daryti įtakos tyrimų rezultatams.

6. Laboratorijos darbas turi būti organizuotas taip, kad kiekvienas darbuotojas būtų susipažinęs su savo pareigomis ir atsakomybe, būtų paskirtas jį pavaduojantis asmuo.

7. Laboratorija privalo:

7.1. nustatyti laboratorijos organizacinę ir kokybės vadybos struktūrą, jos padėtį pagrindinėje organizacijoje ir ryšius tarp kokybės vadybos, techninės vadybos ir pagalbinių paslaugų;

7.2. paskirti techninį vadovą (-ę) (jis (ji) gali eiti ir kitas pareigas), kuriam būtų suteikti įgaliojimai ir priskirta atsakomybė už techninę veiklą ir aprūpinimą ištekliais, būtinais užtikrinti reikiamą laboratorijos veiklos kokybę;

7.3. paskirti kokybės vadybininką (-ę) (jis (ji) gali eiti ir kitas pareigas), kuriam būtų suteikti įgaliojimai ir priskirta atsakomybė užtikrinti, kad kokybės vadybos sistema yra įdiegta ir jos būtų laikomasi;

7.4. numatyti darbuotojų, atliekančių tyrimus, taip pat mokomų asmenų priežiūrą, kurią atliktų atsakingi asmenys, gerai išmanantys metodus ir procedūras, kiekvieno tyrimo tikslus ir tinkamai galintys įvertinti tyrimų rezultatus;

7.5. užtikrinti, kad darbuotojai atsakingai atliktų jiems pavestas funkcijas ir padėtų siekti kokybės vadybos sistemos tikslų.

 

II. KOKYBĖS Vadybos sistema

 

8. Laboratorija turi sukurti, įdiegti ir palaikyti kokybės vadybos sistemą, tinkamą jos veiklai.

9. Laboratorijos nustatyta kokybės vadybos sistema turi būti įforminta dokumentais – turi būti patvirtinta laboratorijos kokybės politika, kokybės sistema, programos, procedūros ir instrukcijos – kurie būtini reikiamai atliekamų tyrimų kokybei užtikrinti.

10. Kokybės vadybos sistemos dokumentai turi būti rengiami atsakingų darbuotojų.

III. Dokumentų valdymas

 

11. Visi dokumentai, kurie yra kokybės vadybos sistemos dalis ir skirti laboratorijos darbuotojams, prieš patvirtinimą, įgaliotojo asmens turi būti peržiūrimi.

12. Turi būti parengtas dokumentų registras, pagal kurį būtų nurodomas naujausias dokumentų peržiūros statusas ir jų paskirstymas kokybės vadybos sistemos dalyviams. Tokiu būdu būtų siekiama užkirsti kelią naudoti nebegaliojančius dokumentus.

13. Dokumentai nuolat turi būti peržiūrimi ir, jei būtina, taisomi, kad būtų užtikrintas jų nuolatinis tinkamumas ir taikomų reikalavimų atitiktis.

14. Nebenaudojami dokumentai, laikomi teisės ar informacijos išsaugojimo tikslais, būtų tinkamai pažymimi.

15. Laboratorija turi identifikuoti sukurtus kokybės vadybos sistemos dokumentus. Identifikavimas turi apimti dokumento leidimo ir pakeitimo datą, lapų numeravimą, jų skaičių ir atsakingą už parengimą ir išleidimą asmenį.

16. Turi būti parengta procedūra, kaip atlikti dokumentų keitimus. Keitimai turi būti aiškiai pažymėti, nurodyta, kas keitė ir keitimo data. Jei reikia, pataisytas dokumentas turi būti patvirtinimas iš naujo.

 

IV. Perkamos paslaugos ir tiekėjai

 

17. Laboratorija turi turėti paslaugų ir tiekėjų, su kuriais ji bendradarbiauja, sąrašą.

18. Turi būti parengta reagentų ir laboratorijoje naudojamų reagentų ir medžiagų, tinkamų daromiems tyrimams, pirkimo, priėmimo ir laikymo procedūra.

19. Laboratorija turi užtikrinti, kad perkamos paslaugos, reagentai ir naudojamos medžiagos, turinčios įtakos tyrimų kokybei, prieš naudojimą būtų patikrinti arba kitaip patvirtinta, ar atitinka tyrimo metodo reikalavimus.

 

V. Paslaugos užsakovams ir skundai

 

20. Laboratorija turi bendradarbiauti su užsakovais, siekdama išsiaiškinti užsakovų pageidavimus.

21. Laboratorija turėtų informuoti užsakovą apie bet kokią savo veiklą dėl tyrimų uždelsimo ar svarbių nukrypimų.

22. Laboratorija turi būti parengusi procedūrą dėl užsakovų ar kitų šalių skundų sprendimo.

 

VI. Neatitiktinių tyrimų valdymas, koreKCINIAI ir prevenciniai veiksmai

 

23. Laboratorija turi įgyvendinti suformuotą kokybės politiką, kuri užtikrina, kad:

23.1. nustačius neatitiktinį darbą, būtų imamasi numatytų veiksmų (įskaitant darbo sustabdymą bei tyrimų rezultatų sulaikymą, jei būtina);

23.2. būtų įvertinama neatitiktinio darbo svarba;

23.3. nedelsiant būtų daromos pataisos ir kartu priimami sprendimai dėl neatitiktinio darbo priimtinumo;

23.4. nustatoma atsakomybė dėl veiklos atnaujinimo.

24. Būtina išvardinti kokiose kokybės vadybos sistemos ar techninės veiklos vietose gali būti nustatoma neatitiktinių darbų.

25. Tuo atveju, kai nustatomas neatitiktinis darbas arba nukrypimai nuo laboratorijos kokybės vadybos sistemos ar techninės veiklos politikos ar procedūrų, laboratorija turi parengti atitinkamas procedūras,  nustatyti korekcinius veiksmus.

26. Korekcinių veiksmų procedūroje turi būti:

26.1. numatyta neatitikties priežasties analizė;

26.2. korekcinių veiksmų parinkimas ir įdiegimas;

26.3. korekcinių veiksmų stebėsena ir kontrolė.

27. Turi būti parengta prevencinių veiksmų procedūra, identifikuojanti galimus neatitikčių šaltinius bei nustatanti gerinimo galimybes anksčiau nei identifikuojamos problemos ar skundai. Jei būtini prevenciniai veiksmai, turi būti parengtas, įdiegtas ir kontroliuojamas prevencinių veiksmų planas, numatantis, kaip sumažinti tokių neatitikčių atsiradimo tikimybę ir galimybes atlikti gerinimą.

 

VII. Įrašų valdymas

 

28. Laboratorija turi parengti ir prižiūrėti kokybės ir techninių įrašų identifikavimo, kaupimo, gavimo, archyvinio saugojimo, laikymo, priežiūros ir sunaikinimo procedūras.

29. Visi įrašai turi būti įskaitomi ir laikomi saugiai bei patikimai (įskaitant elektroninėje laikmenoje saugomus įrašus).

30. Nustatytą laiką laboratorija turi laikyti ir saugoti visų pirminių stebėjimų įrašus, apskaičiuotus duomenis, pakankamai informacijos, kuri reikalinga auditui atlikti, kalibravimo įrašus, darbuotojų įrašus ir kiekvieno išduoto tyrimo protokolo kopiją. Kiekvieno tyrimo įrašuose turi būti pakankamai informacijos, kuri leidžia panašiomis sąlygomis pakartoti tyrimą. Įrašuose turi būti nurodyti asmenys, atsakingi už tyrimų atlikimą ir rezultatų patikrinimą.

31. Gauti duomenys, paskaičiavimai bei pastebėjimai turi būti užrašomi tuo metu, kai buvo gauti ir skirti tam tikram tikslui.

32. Laboratorijoje turi būti parengta įrašų (įskaitant įrašus saugomus kompiuteryje) taisymo tvarka.

 

VIII. Vidiniai auditai

 

33. Pagal iš anksto parengtą grafiką ir procedūrą laboratorija periodiškai (mažiausiai vieną kartą per metus) turi atlikti savo veiklos vidinius auditus, kurių tikslas patikrinti, ar jos veikla ir toliau atitinka kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir šias laboratorijos veiklos sąlygas. Vidiniams auditams atlikti įmonė gali samdytis išorinius auditorius.

34. Vidinio audito programa turi apimti visus kokybės vadybos sistemos elementus, taip pat ir tyrimų veiklą.

35. Auditai turi būti atliekami kvalifikuotų darbuotojų, kurie, jei įmanoma, nesusiję su audituojama sritimi.

36. Turi būti užrašomos audituotosios sritys, nustatytos neatitiktys ir daryti korekciniai veiksmai, pakartotinių auditų rezultatas.

 

IX. darbuotojai

 

37. Laboratorija privalo turėti vadovaujančius ir techninius darbuotojus, kurie būtų įgalioti ir turėtų priemones, reikalingas jų pareigoms atlikti, kokybės vadybos sistemai įdiegti, prižiūrėti ir tobulinti, taip pat identifikuoti nukrypimus nuo kokybės vadybos sistemos arba procedūrų, kai atliekami tyrimai, ir inicijuoti veiksmus, įgalinčius išvengti tokių nukrypimų arba juos sumažinti.

38. Laboratorijos vadovybė turi užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su tam tikrais įrenginiais, atliekantys tyrimus, įvertinantys rezultatus ir pasirašantys atsakymus, būtų kompetentingi.

39. Laboratorija turi būti parengusi dokumentą, kuriuo nustatomos procedūros darbuotojų mokymo poreikiams nustatyti ir patenkinti. Mokymo programa turi pritaikyta esamam laikui ir turi pagreitinti numatomų laboratorijos uždavinių sprendimą.

40. Laboratorijos vadovybė turi įgalioti tam tikrus darbuotojus atlikti konkrečius tyrimus, pateikti nuomones ir aiškinimus ir dirbti su tam tikrais įrenginiais.

 

X. PATALPOS IR APLINKOS SĄLYGOS

 

41. Laboratorijos tyrimų patalpos, įskaitant energijos šaltinius, apšvietimą ir aplinkos sąlygas, turi tikti tyrimams. Turi būti užtikrinama, kad aplinkos sąlygos neturės įtakos rezultatams.

42. Laboratorija turi prižiūrėti, kontroliuoti ir dokumentuoti aplinkos sąlygas, kaip reikalaujama atitinkamuose techniniuose reikalavimuose, metoduose ir procedūrose arba kai jos turi įtakos tyrimų rezultatų kokybei.

43. Turi būti kontroliuojamas įėjimas į patalpas, kuriose atliekami tyrimai.

 

XI. TYRIMŲ METODAI IR JŲ PATVIRTINIMAS

 

44. Atlikdama atitinkamos srities tyrimus laboratorija turi taikyti tinkamus metodus ir procedūras. Pirmiausia turi būti taikomi metodai, paskelbti nacionaliniuose, regioniniuose ar tarptautiniuose standartuose. Laboratorija turi užtikrinti, kad naudoja naujausias galiojančias standartų versijas.

45. Laboratorijos parengti arba perimti metodai taip pat gali būti taikomi, jeigu jie yra tinkami ir patvirtinti.

46. Laboratorija turi patvirtinti nestandartinius metodus, laboratorijoje sukurtus metodus, standartinius metodus, taikomus nenumatytoje jų taikymo srityje, ir standartinių metodų išplėtimą ir pakeitimą, kad įrodytų, kad metodai yra tinkami taikyti, kaip numatyta.  Metodo patvirtinimo duomenys turi būti tinkamai įforminti dokumentuose ir saugomi bei peržiūrimi atsiradus pasikeitimams.

47. Laboratorija turi turėti visų svarbių įrenginių naudojimo ir valdymo instrukcijas ir instrukcijas darbui su tiriamaisiais objektais bei jų paruošimui tyrimams.

48. Visos laboratorijos darbui svarbios instrukcijos, standartai, vadovai ir pamatiniai duomenys turi būti nuolat atnaujinami ir prieinami darbuotojams.

49. Tyrimų laboratorijos turi turėti matavimo neapibrėžties įvertinimo procedūrą ir tikslingai ją taikyti.

 

XII. ĮRENGINiAI

 

50. Laboratorija turi būti aprūpinta įrenginiais, matavimo priemonėmis, reagentais, reikalingais atlikti tikslius tyrimus.

51. Kur įmanoma, visi laboratorijoje esantys kontroliuojami ir kalibruojami įrenginiai turi būti paženklinti, koduoti ar kitaip identifikuoti nurodant jų kontroliavimo ar kalibravimo statusą. Jei reikia, turi būti parengta įrenginio naudojimo ir priežiūros instrukcija.

52. Įrenginius turi naudoti įgalioti asmenys.

53. Nenaudojami ar sugedę įrenginiai turi būti tinkamai paženklinti.

 

XIII. MATAVIMŲ SIETIS

 

54. Visi tyrimams naudojami įrenginiai, įskaitant ir papildomų matavimų įrenginius, turinčius svarbios reikšmės tyrimų rezultatų tikslumui ir galiojimui, turi būti kalibruojami prieš naudojimą. Laboratorija privalo turėti parengtą tokių įrenginių kalibravimo programą ir procedūrą. Patikra atliekama teisinei metrologijai priskirtoms matavimo priemonėms.

55. Pamatiniai etalonai ir pamatinės medžiagos:

55.1. Laboratorijoje gali būti pamatinių etalonų kalibravimo programa ir procedūra;

55.2. Kur įmanoma, pamatinės medžiagos turi būti susietos su SI matavimo vienetais arba su paliudytomis pamatinėmis medžiagomis.

 

XIV. MĖGINIŲ ėmimas ir TIRIAMųjų OBJEKTų tvarkymas

 

56. Kai laboratorija pati ima mėginius tyrimams, ji turi būti parengusi mėginių ėmimo planą ir procedūras.

57. Laboratorija turi būti parengusi mėginių vežimo, gavimo, tvarkymo, apsaugos, laikymo, išsaugojimo ir (arba) išmetimo procedūras. Šiose procedūrose turi būti nurodyta, kaip palaikyti mėginio vientisumą.

58. Laboratorijoje turi būti parengta mėginio identifikavimo sistema, kuri veiktų taip, kad būtų neįmanoma kaip nors supainioti objektus fiziškai arba teikiant nuorodas įrašuose ar kituose dokumentuose. Identifikavimas turi išlikti visą laiką, kol objektas bus laboratorijoje.

 

XV. TYRIMŲ REZULTATŲ kokybės UŽTIKRINIMAS

 

59. Laboratorija turi turėti kokybės valdymo procedūras, skirtas tyrimų rezultatų kokybės užtikrinimui. Duomenys turi būti užrašyti būdu, kuris leistų nustatyti tendencijas ir, kur įmanoma, taikyti statistinius metodus rezultatų analizei. Ši priežiūra turi būti planuojama bei analizuojama ir turi apimti tokias priemones:

59.1. reguliarus paliudytų pamatinių medžiagų naudojimas;

59.2. dalyvavimas tyrimų kokybės tikrinimo programose;

59.3. pakartotinius tyrimus, taikant tą patį arba skirtingą metodą;

59.4. likusiųjų mėginių tyrimas iš naujo;

59.5. kontrolinių diagramų ir kalibracinių kreivių naudojimas.

60. Kokybės valdymo duomenys turi būti analizuojami.

 

XVI. REZULTATŲ PATEIKIMAS

 

61. Laboratorija atliktų tyrimų rezultatus turi pateikti tiksliai, aiškiai, nedviprasmiškai ir objektyviai. Jei rezultatai pateikiami tyrimų protokole, tai protokolo formos reikalavimai turi būti patvirtinti. Jei tyrimai atliekami vidaus užsakovams arba kai yra rašytinis susitarimas su užsakovu, rezultatai gali būti pateikiami supaprastintai (el. paštu, atitinkama informacine sistema ir kt. ).

62. Tyrimų protokole turi būti pateikta visa informacija, kurios prašo užsakovas ir kuri būtina tyrimų rezultatų aiškinimui, bei visa informacija, reikalaujama pagal taikomą metodą. Tyrimų protokolų keitiniai turi būti identifikuojami.


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

11 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMO AKTAS

Nr.______

(Data)    

________________ 

Vieta

 

Komisija, sudaryta ______________  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus ar jo įgalioto asmens ____m.____________ mėn. __  d.  įsakymu  Nr. __________:

 

Komisijos pirmininkas________________________________________________________;

(Vardas ir pavardė)

Komisijos nariai:

_____________________________________________________________________,

(Vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________,

(Vardas ir pavardė)

 

 

patikrino                             _                    ______________________________________________

 

(Laboratorijos pavadinimas)

 

veiklos sąlygas ir nustatė:

 

 

 

Kokybės sistemos dalis

 

Tikrinimo išvados

 

Laboratorijos darbo organizavimas

 

 

 

Kokybės vadybos sistema

 

 

 

Dokumentų valdymas

 

 

 

Perkamos paslaugos ir tiekėjai

 

 

 

Paslaugos užsakovams ir skundai

 

 

 

Neatitiktinių tyrimų valdymas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai

 

 

 

Įrašų valdymas

 

 

 

Vidiniai auditai

 

 

 

Darbuotojai

 

 

 

Patalpos ir aplinkos sąlygos

 

 

 

Tyrimų metodai ir jų patvirtinimas

 

 

 

Įrenginiai

 

 

 

Matavimų sietis

 

 

 

Mėginių ėmimas ir tiriamųjų objektų tvarkymas

 

 

 

Tyrimų rezultatų kokybės užtikrinimas

 

2

 

Rezultatų pateikimas

 

 

 

 

Nustatytos neatitiktys ir korekcinių veiksmų planas

 

Eil. Nr.

Nustatyta neatitiktis

Korekcinis veiksmas

Įvykdymo terminas

Atsakingas asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

__________________________

 

__________________________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai:

 

__________________________

 

__________________________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

__________________________

 

__________________________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

Susipažinome:

 

Geriamojo vandens tiekėjo vadovas

 

___________________

 

_________________

 

_______________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

Laboratorijos vadovas

 

___________________

 

_________________

 

_______________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

______________

 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

12 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO LABORATORIJOS PATVIRTINIMO

LEIDIMAS

 

 

 

_________

Nr. ________

(Data)

 

 

 

 

Šiuo leidimu patvirtinama, kad ____________________________________________

 

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas)

laboratorija yra įvertinta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus _____ m. ______ __ d. įsakymu Nr. ___ patvirtintą Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo nustatytą tvarką ir turi teisę vykdyti šio leidimo priede nurodytą veiklą.

 

Įvertinta laboratorijos veikla pateikiama šio leidimo priede.

Leidimas galioja neterminuotai.

 

 

 

 

 

Direktorius

 

__________________

 

_______________________________

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė )

 


 

_________  Geriamojo vandens tiekėjo               

(Data)     laboratorijos patvirtinimo leidimo Nr.

priedas

 

Keitimas Nr.________ data_______

 

 

LABORATORIJOS VEIKLA

 

_________________________________________________________________________________

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas)

 

vykdo šias veiklas:

 

 

 

1. ___________________:

 

______________________________ ________________________________

(Metodo žymuo)                                                                (Metodo pavadinimas)

 

 

 

2.                   ___________________:

 

______________________________ ________________________________

(Metodo žymuo)                                                       (Metodo pavadinimas)

 

 

 

 

3.                   ___________________ :

 

______________________________ ________________________________

(Metodo žymuo)                                                    (Metodo pavadinimas)

 

 

 

Darbuotojai, kuriems suteikta teisė atlikti nurodytus tyrimus:

 

1. _________________________,

___________________________

 

 

2. _________________________,

___________________________

 

 

3. _________________________,

___________________________

 

 

4. _________________________,

___________________________

 

 

 

 

______________


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

13 priedas

 

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 

 

 

________________________________________________________________________________

(Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos pirmininko, nario

vardas ir pavardė)

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMO komisijos PIRMININKO, nario

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

__ m. _____________d. Nr. ______

__________________________

(Vieta)

 

 

Būdamas Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) _______________________________ , pasižadu:

(Pirmininku, nariu)

 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, atlikti Komisijos _________________________ pareigas;

(Pirmininko, nario)                           

 

2. Paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių, kad:

2.1. asmens laboratorijos darbuotojas, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) asmens įmonės valdymo organų narys,

2.2.2. turiu(-i) įmonės įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu(-a) iš įmonės bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai mane Komisijos ___________________ paskyrusios organizacijos vadovui ir nusišalinti.                                             (Pirmininku, nariu)

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

 

___________________                                                                                      ______________________

(Parašas)                                                                                          (Vardas ir pavardė)

 


 

Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų

patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos

aprašo

14 priedas

 

(Pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 

 

 

________________________________________________________________________

(Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos

pirmininko, nario vardas ir pavardė)

 

Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos PIRMININKO, nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

__ m.________________ d.

___________ _________

(Vieta)

 

Būdamas Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos veiklos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) ______________________________________,

(Pirmininku, nariu)

 

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su leidimo išdavimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, dirbant Komisijos pirmininku, nariu;

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su leidimo išdavimu susijusią informaciją, kurią teisės aktų nuostatos numato teikti, galėsiu teikti tik įpareigotas Komisijos ar Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė įmonė ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su leidimo išdavimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos teisės aktų nuostatos nenumato teikti tretiesiems asmenims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad pažeidęs šį pasižadėjimą turėsiu atlyginti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui ir įmonėms padarytus nuostolius.

 

___________________                                                                                      ______________________

(Parašas)                                                                                          (Vardas ir pavardė)