VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1-145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 2 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 3 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo
ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1.    patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatus;

2.2.    sudaryti neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisiją.

 

 

 

Meras                                                                                                  Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimu Nr. 1-145

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo    tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų Vilniaus miesto savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.  

2. NVŠ lėšos yra tikslinė valstybės dotacija Vilniaus miesto savivaldybei siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal  NVŠ programas,  skaičių. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinių krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m birželio 27 d. nutarimu Nr. 785.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro      2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883 patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos aprašu.

 

 

II. nVŠ lėšų skyrimo PRINCIPAI

 

4. Skirstant lėšas vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę pretenduoti jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

5. Finansavimo prioritetas skiriamas iki tol valstybės ar savivaldybės remiamos neformaliojo švietimo veiklos nelankiusiems vaikams, likusias lėšas proporcingai paskirstant visiems kitiems krepšelį gauti prašantiems vaikams.

6. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

 

 

III. NVŠ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

7. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, švietimo procesui finansuoti.

8. NVŠ lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 (penkiolika) Eur per mėnesį.

9. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

9.1. NVŠ mokytojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

9.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.

10. Lėšų negalima naudoti:

10.1. pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;

10.2. NVŠ programoms, vykdomoms bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų, finansuoti;

10.3. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;

10.4. remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms padengti;

10.5. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

 

IV. REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

11.  NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

11.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

11.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);

11.3. turi NVŠ programos (-ų) įgyvendinimui pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

11.4. užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5. turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

12. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintis asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus Aprašo 11.5 punkte arba įgiję vidurinį išsilavinimą ir einamuoju laikotarpiu klausantys pedagoginių ir psichologinių žinių kursą:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

12.2. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės ŠMIR tvarkytoją ir užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę (1 priedas).

13. Švietimo teikėjo atitiktį Aprašo 11 punkte numatytiems reikalavimams nustato Vilniaus miesto savivaldybė pagal savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką, naudodamasi NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos forma (2 priedas) ir NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams vertinimo forma (3 priedas). Priėmus teigiamą sprendimą, savivaldybės ŠMIR tvarkytojas per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo atitiktį pažymi ŠMIR.

14. Jei NVŠ teikėjo atitiktis reikalavimams vienoje savivaldybėje jau patvirtinta ir  ŠMIR yra tai patvirtinanti žyma, rekomenduojama ir kitoms savivaldybėms, kuriose švietimo teikėjas planuoja įgyvendinti NVŠ programas, ją pripažinti.

 

V. REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

15. NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

16. NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR).

17. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.

 

 

VI. NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

18. Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 11 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), Vilniaus miesto savivaldybei teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (4 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

19. NVŠ programa Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka teikiama vertinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri veikia pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus nuostatus ir nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšoms. Komisija sudaroma iš įvairių organizacijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.

20. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (5 priedas).

21. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą,  priima sprendimą dėl programos atitikimo reikalavimams.

22. Priėmus sprendimą dėl programos atitikimo reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingas asmuo pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

23. NVŠ teikėjas sudaro dalyvavimo NVŠ programoje sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pateikia Vilniaus miesto savivaldybei programoje dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus ir pavardes. Savivaldybė turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programose dalyvaujančius vaikus.

24. Vilniaus miesto savivaldybė lėšas NVŠ teikėjui perveda pagal pateiktą NVŠ programoje dalyvaujančių vaikų skaičių per 2 savaites po sąrašų pateikimo.

25. Vilniaus miesto savivaldybė paskirsto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka. NVŠ teikėjai užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, taip pat užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.

 

VII. ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

26. Pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų:

26.1. finansavimą gavę NVŠ teikėjai Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitą (6 priedas);

26.2. Vilniaus miesto savivaldybė pateikia:

26.2.1. ŠVIS sistemoje – Vilniaus miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitą (7 priedas);

26.2.2. Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui – formą Nr. 2 (Metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20   m.       d. ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje).

27. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybė skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas turi grąžinti į Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. NVŠ programų finansavimui gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Vilniaus miesto savivaldybė siekia, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tvirtindama turto nuomos taisykles, gali numatyti, kad NVŠ teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.

30. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo į švietimo registrus formas,  teikia kitą  informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.

31. Skaidrus programų įgyvendinimas užtikrinamas viešai skelbiant informaciją apie programų vykdymą, aktyviai bendraujant su programų teikėjais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), o prireikus bus atliekami operatyvūs patikrinimai.

 

____________________________


 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LAISVASIS MOKYTOJAS

DUOMENŲ REGISTRAVIMO KORTELĖ

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

 

Fizinio asmens vardas ir pavardė

 

 

Individualios veiklos pažymos išdavimo duomenys (išdavimo data ir numeris, veiklos vykdymo pradžios ir veiklos vykdymo nutraukimo datos) arba verslo liudijimo išdavimo duomenys (data ir numeris), galiojimo data

 

Verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodytos vykdomos veiklos rūšies (-ių) kodai ir pavadinimai

 

Veiklos vietos vykdymo adresas (jei yra)

 

Telefono numeris

 

 

Fakso numeris

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Interneto svetainės adresas

 

 

Finansavimo šaltiniai

 

 

Mokymo kalbos

 

 

Mokymosi proceso organizavimo būdai

 

 

 

 

Duomenis tikslinant, pildomi tik atnaujinami laukeliai

 

_____________________ _____________________

(vardas, pavardė) (parašas)


 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

                                                                                                         

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO PARAIŠKOS FORMA

 

I.

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (TOLIAU – NVŠ) TEIKĖJĄ

1.

Pavadinimas/vardas, pavardė ( jei teikėjas – fizinis asmuo)

 

2.

Juridinis statusas

 □ Biudžetinė įstaiga

 □ Viešoji įstaiga

 □ Asociacija

 □ laisvasis mokytojas

 □ Kita

3.

Juridinio asmens kodas

 

4.

Registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo/individualios veiklos pažymos išdavimo data, numeris

 

5.

Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, sportas, kultūra ar pan.)

 

6.

Adresas

 

7.

Telefono numeris

 

8.

El. pašto adresas

 

9.

Interneto svetainės adresas

 

II.

INFORMACIJA APIE VADOVĄ

1.

Vardas ir pavardė

 

2.

El. pašto adresas

 

3.

Telefono numeris

 

III.

INFORMACIJA APIE NUMATOMAS VYKDYTI NVŠ PROGRAMOS(-Ų) KRYPTIS

 

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti).............................

IV.

NVŠ TEIKĖJO DEKLARUOJAMA INFORMACIJA

 

1.

NVŠ teikėjo nuostatuose ar kituose dokumentuose įteisinta švietimo veikla (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba NVŠ teikėjas turi teisę

TAIP

 

 

dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju (atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas)

 

Pridedama nuostatų/įstatų, ar kt. kopija ar teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju pagrindžiančių dokumentų kopijos

Pateikta

2.

NVŠ teikėjas patvirtina, kad turi lėšų NVŠ programų įgyvendinimo pradžiai

TAIP

3.

NVŠ teikėjas patvirtina, kad programas įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais

TAIP

4.

NVŠ teikėjas patvirtina, kad vaikai ugdysis saugioje ir sveikoje aplinkoje

TAIP

5.

NVŠ teikėjas patvirtina, kad turi įrangą ir priemones NVŠ programai įgyvendinti

TAIP

V.

NVŠ TEIKĖJO PATIRTIS

1.

Teikėjas įgyvendina NVŠ programas

Taip

Ne

 

2.

Teikėjas per pastaruosius dvejus metus yra įgyvendinęs NVŠ programas

Taip

Ne

 

3.

Teikėjas per pastaruosius dvejus metus yra įgyvendinęs NVŠ projektus ar kitas su NVŠ susijusias veiklas

Taip

Ne

 

 

 Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:

Programos, projekto, veiklos pavadinimas

Trukmė

 

 

 

 

 

VI. 

NVŠ TEIKĖJO PATIRTIES IR VEIKLOS ĮRODYMAI,  REKOMENDACIJOS

 

 

Institucijos, galinčios rekomenduoti instituciją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį 

 

 

 

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

El. paštas

Rekomenduoja / bendradarbiauja

1.

 

 

 

 

R;

  B

2.

 

 

 

 

R;

B

3.

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas/ laisvasis mokytojas

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________

(parašas)


Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo

ir naudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (TOLIAU – NVŠ) TEIKĖJAS

 

 

 

Kriterijus

Rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1. Teisinis pagrindas

1.1. Teisė vykdyti NVŠ

Teikėjo nuostatuose, įstatuose ar kt. įrašyta švietimo veikla

 

2. Administracinis pajėgumas

 

2.1. Finansinis įsipareigojimų vykdymas

Teikėjas deklaruoja, kad neturi įsiskolinimų savivaldybei

 

2.2. Finansinis pajėgumas

Teikėjas deklaruoja, kad turi pradinių lėšų NVŠ programos įgyvendinimui

 

3. Ugdymo kokybė

3.1. Ugdymo patirtis

Teikėjas vykdo NVŠ programas arba per pastaruosius dvejus metus yra vykdęs NVŠ programą, projektą, kitas NVŠ veiklas

 

3.2. Darbuotojų kvalifikacija

Teikėjas programai įgyvendinti turi neformaliojo vaikų švietimo mokytojus

 

3.3. Teikėjo žinomumas

Teikėjas žinomas kaip kokybiškų NVŠ programų vykdytojas, jį gali rekomenduoti, nurodyti bendradarbiavimo ryšius NVŠ srityje bent viena institucija

 

3.4. Ugdymo kokybė visuomenės vertinimu

Savivaldybėje nėra žinoma jokių pagrįstų nusiskundimų dėl NVŠ teikėjo veiklos ar vykdytų programų

 

3.5. Aplinka

Teikėjas patvirtina, kad vaikai ugdysis saugioje ir sveikoje aplinkoje

 

3.6. Ugdymo priemonės

Teikėjas patvirtina, kad turi

įrangą ir priemones NVŠ programai įgyvendinti

 

 

 

__________________________

 

(vertintojo vardas, pavardė)

_____________________________

 

(parašas)

 

 


 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS FORMA

 

 

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

 

1.

Vardas ir pavardė

 

2.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

 

Informacija apie NVŠ programą

I.

Informacija apie NVŠ programos rengėją

1.

Vardas ir pavardė

2.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

3.

El. pašto adresas

4.

Telefono numeris

5.

Darbovietė, pareigos

II.

Informacija apie NVŠ programos turinį

1.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

 

 

2.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

 

3.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)

 

3.1.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (nuoroda į tinklalapį, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie programą)

http://

4.

Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti) ............................

5.

NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir  pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

 

6.

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

 

6.1.

Patvirtinkite, kad programos uždaviniai atitinka šiuos uždavinius:

·    ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

·    ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

·    ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

·    spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

·    padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

·    tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

TAIP

7.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

 

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

8.

NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas)

Eil. nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį,

Mažiausiai 2 val. per savaitę

Mažiausiai 8 val. per mėnesį

10.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik spec. poreikių: 20 21 metai

11.

Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

Berniukams   Mergaitėms

12.

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų ar specifinės informacijos)

 

 

13.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičių grupėje)

 

 

13.

Numatomas grupių skaičius

 

 

14.

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

 

15.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese

 

 

16.

NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikacija, kompetencijas)

 

 

17.

NVŠ mokytojų atsakomybė (patvirtinkite, kad mokytojai prisiima atsakomybę už sveiką saugią ugdymo(-si) aplinką

TAIP

18.

NVŠ programos įgyvendinimo principai  (patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais principais:

·    savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

·    prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

·    individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

·    aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

·    demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(-si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

·    patirties ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

·    ugdymosi grupėje mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

·    pozityvumo ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

19.

Patvirtinkite, kad:

·    vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

·    vykdant programą, nebus teikiamos korepetavimo paslaugos;

 

Programos įgyvendinimo priemonės:

·    nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

·    jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

·    jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

·    jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 

 

Institucijos vadovas/

laisvasis mokytojas

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 


 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

Neformaliojo vaikų ŠVIETIMO programOS atitikties reikalavimams

VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas KTPRR

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1.  NVŠ programos tikslingumas

1.1. Tikslas

NVŠ programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją.

 

1. 

1.2. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą. Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius 

 

2.  Ugdymo turinys

2.1. Temos ir veiklos

NVŠ programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas)

 

1. 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais

 

1. 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu

 

3.  NVŠ programos apimtis

3.1. Intensyvumas, bendra trukmė

NVŠ programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausiai 2 pedagogines val. per savaitę, mažiausiai 8 pedagogines val. per mėnesį

 

4.  Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa

 

 

1. 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir tarnauja geriausiam rezultato įgyvendinimui

 

1. 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį

 

5.  Pažangos skatinimas ir vertinimas

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos

 

1. 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime

 

1. 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti

 

6.  Mokytojų kvalifikacija ir atsakomybė

6.1. NVŠ Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvenančių NVŠ mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui

 

1. 

6.2. Atsakomybė

Mokytojai prisiima atsakomybę už sveiką ir saugų ugdymo proceso užtikrinimą

 

1. 

6.3. Ugdymo bazė ir priemonės

Ugdymo aplinka ir priemonės padeda siekti programos tikslų

 

 

 

 

 

__________________________

 

(vertintojo vardas, pavardė)

_______________

 

(parašas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

ŠVIETIMO TEIKĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Švietimo teikėjo pavadinimas_________________________________________________________________________________

 

Švietimo teikėjo grupė_______________________________________________________________________________________

 

 

 

Eil. Nr.

 

Finansuotos neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas

 

Programos kryptis

 

KTPRR kodas

 

Vaikų skaičius

 

Gautos 

lėšos

 

Panaudotos lėšos

 

Pastabos

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas

 

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________

(parašas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo                      lėšų skyrimo ir naudojimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

Eil. nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo  (toliau – NVŠ) teikėjai

 

NVŠ teikėjų skaičius

Finansuojamos programos

Vaikų skaičius

Lėšos, Eur

Pastabos

Programų kryptys pagal klasifikatorių

Skaičius

Skirtos 

Panaudotos

1.

 

NVŠ mokyklos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka Savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sporto įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka Savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kultūros įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka Savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

4.

Viešosios įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

5.

Asociacijos, nevyriausybinės organizacijos

 

 

 

 

 

 

 

6.

Laisvieji mokytojai

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kiti švietimo teikėjai (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingo už ataskaitos pateikimą asmens

A. V.

 

 

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

_____________________________

(parašas)