NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

Dėl nacionalinės ŽEMĖS TARNYBOS prie žemės ūkio ministerijos DIREKTORIAUS 2014 m. sausio 10 d. įsakymo nr. 1p-(1.3.)-5 „dėl pažymos dėl parduodAmos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO   

 

2022 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1P-220-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:   

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. savininko: fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos (toliau – juridinis asmuo) teisinę formą, pavadinimą, kodą ir buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;“.  

2. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs žemės savininko pranešimą dėl sprendimo parduoti žemės sklypą ir nustatęs, kad pranešime dėl sprendimo parduoti žemės sklypą pateikta visa informacija, nurodyta Aprašo 2 punkte, ir pateikti visi dokumentai, nurodyti Aprašo 3 punkte (jeigu tokie dokumentai yra privalomi pateikti), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt skiltyje „Skelbimai“ paskelbia informaciją apie parduodamą žemės sklypą. Skelbime nurodomas parduodamo žemės sklypo adresas, žemės sklypo unikalus numeris ir kadastro numeris, žemės sklypo plotas ir parduodamo žemės sklypo dalis, jeigu parduodamas ne visas žemės sklypas, kaina, pardavimo sąlygos ir sąlygos, kurioms esant žemės sklypą pageidaujantys įsigyti asmenys gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą žemės sklypą, ir iki kada gali būti pateikiamas sutikimas (sprendimas) pirkti žemės sklypą.“

3. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. sutikrina žemės savininko pranešime pateiktus duomenis, prie gauto pranešimo pridėdamas išrašus su Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės, Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais juridinio asmens įregistravimą, arba Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais juridinio asmens įsteigtos atstovybės ar filialo registravimą, ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį, patvirtinančią:“.

4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise, savo sutikimą (sprendimą) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (Aprašo 2 priedas) ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje arba pranešimo apie parduodamą žemės sklypą gavimo dienos. Laikoma, kad asmuo pranešimą gavo, praėjus 3 darbo dienoms nuo asmeniui pristatyto akcinės bendrovės Lietuvos pašto pranešimo apie adresato vardu gautą siuntą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 8.1 papunktį.

6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs asmens rašytinį sutikimą (sprendimą) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą (sprendimą) jį pirkti, pasibaigimo dienos, išnagrinėjęs asmenų gautus sutikimus (sprendimus) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir prie jų pridėtus dokumentus ir patikrinęs pateiktą informaciją valstybės registruose bei nustatęs jų atitiktį Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytiems reikalavimams, išduoda atitinkamos formos pažymą dėl žemės sklypo pardavimo Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyta tvarka pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui:

9.2. Pažymą dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui, kai parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pageidauja pirkti pirmumo teisę turintys asmenys (Aprašo 4 priedas);

9.3. Pažymą dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui, kai žemės ūkio paskirties žemės sklypą perka valstybė (Aprašo 5 priedas);

9.4. Pažymą dėl siūlomo parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti (Aprašo 6 priedas).“

7. Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Už Pažymos dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims išdavimą ir už Pažymos dėl siūlomo parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio žemės sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.  

8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kai pirkti parduodamą žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli asmenys, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą (sprendimą) jį pirkti, pasibaigimo dienos raštu informuoja asmenis, pageidavusius įsigyti žemės sklypą, apie tai, kad žemės sklypas bus parduodamas asmenims pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą eilę.

Kai pirkti parduodamą žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli pirmumo teisę turintys asmenys, Pažymoje dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 4 priedas) išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, taip pat ir paskesnių eilių asmenys, kurie pageidauja pasinaudoti pirmumo teise ir yra pateikę savo sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam vienodą pirmumo teisę turinčiam asmeniui pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės sklypą. Jeigu aukštesnės eilės pirmumo teisę turintys asmenys atsisako pirkti parduodamą žemės sklypą raštu, žodžiu ar be svarbių priežasčių neatvykdami pasirašyti žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties, teisę jį pirkti įgyja Pažymoje dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui (Aprašo 4 priedas) nurodyti paskesnės eilės pirmumo teisę turintys asmenys. Tais atvejais, kai toje pačioje eilėje esantys asmenys yra keli, žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam paskesnės eilės vienodą pirmumo teisę turinčiam asmeniui pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės sklypą.“

9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Asmenims, pateikusiems sutikimus (sprendimus) pirkti parduodamą žemės sklypą, bet nepateikusiems Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų ir neatitinkantiems reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise pirkti žemės sklypą, galėjo pateikti sutikimą (sprendimą) jį pirkti, pasibaigimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą apie atsisakymą įrašyti į pažymą.“

10. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai išduodant pažymą dėl žemės sklypo pardavimo Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatyta tvarka pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui arba atsisakymas įrašyti į pažymą, per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“ 

11. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

13. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

14. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

15. Papildau 5 priedą ketvirtąja pastraipa:

„Ši pažyma per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos administracinių ginčų komisijai / Lietuvos administracinių ginčų komisijos _________________ apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo _______________ rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

16. Papildau 6 priedą trečiąja pastraipa:

„Ši pažyma per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos administracinių ginčų komisijai / Lietuvos administracinių ginčų komisijos _________________ apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo _______________ rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                    Saulius Mocevičius